Wpływ zmian prawnych na zarządzanie ryzykiem nadużyć w Grupie Kapitałowej

Grupa tematyczna: Grupy kapitałowe

Data: 07-08.10.2019r.

Cena:
2795 zł/os. > 14.09-08.10.2019

Program

DZIEŃ 1
8:30

Rejestracja i poranna kawa

9:00

Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych i jej wpływ na zakres odpowiedzialności w Grupie Kapitałowej

 • Struktura podziału kompetencji i odpowiedzialności w organizacji
 • Warunki odpowiedzialności i zachowanie należytej staranności
 • Zniesienie konieczności ustalenia sprawcy przestępstwa i koncepcja winy anonimowej
 • Monitoring działalności podmiotu i określenie zasad postępowania w przypadku zagrożenia popełnienia czynu zabronionego
 • Procedury postępowania służące zapobieganiu nadużyciom
 • Nowy system kar i sankcji
Ewelina Rutkowska

Ewelina Rutkowska

11:00

Przerwa kawowa

11:30

Transakcje w ramach grupy kapitałowej – ryzyka w kontekście przestępstwa nadużycia zaufania oraz projektu ustawy o szczególnej odpowiedzialności odszkodowawczej podmiotu dominującego

 • Planowane regulacje dotyczące odpowiedzialności podmiotu dominującego
 • Przestępstwo nadużycia zaufania jako jedno z kluczowych ryzyk w obrocie gospodarczym – case study
 • Rola uchwał organów nadzorczych i właścicielskich dla odpowiedzialności z Art. 296 kk
 • Granice działania w ramach tzw. dobrowolnego ryzyka oraz pojęcie szkody w ramach grupy kapitałowej
Justyna Korycka

Justyna Korycka

Justyna Papież

Justyna Papież

13:00

Przerwa na lunch

14:00

Nowelizacja prawa karnego - najważniejsze zmiany

 • Zaostrzenie kar za korupcję gospodarczą
 • Rozszerzenie katalogu zachowań, które stanowią przestępstwo płatnej protekcji
 • Karanie działań przestępczych związanych z przetargami prywatnymi oraz aukcjami
 • Rozszerzenie definicji osoby pełniącej funkcję publiczną
dr Damian Tokarczyk

dr Damian Tokarczyk

15:30

Ochrona sygnalistów - nadchodzące zmiany prawne

 • Nowe procedury zgłaszania nieprawidłowości
 • Zaostrzenie sankcji nakładanych na podmiot zbiorowy w razie nieprzeprowadzenia postępowania wyjaśniającego lub nieusunięcia zgłoszonych naruszeń
 • Zobowiązanie władz i firm do informacji zwrotnej na zgłoszenie nieprawidłowości
 • Wykaz środków chroniących osobę zgłaszającą nieprawidłowości
Janusz Tomczak

Janusz Tomczak

16:30

Zakończenie pierwszego dnia

Copyright © MM Conferences S.A. 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
8:30

Rejestracja i poranna kawa

9:00

Jak stworzyć skuteczny system zarządzania ryzykiem nadużyć w Grupie Kapitałowej

 • Kluczowe elementy zarządzania ryzykiem nadużyć
 • Rozwiązania regulacyjne i najlepsze praktyki w Polsce i za granicą
 • Tworzenie i realizacja skutecznego programu Compliance
 • Wdrażanie kultury zgodności
 • Przykłady ostatnich głośnych nadużyć finansowych, ich konsekwencje oraz wnioski dla firm
Monika Wolska-Hertman

Monika Wolska-Hertman

11:00

Przerwa kawowa

11:30

Trudności związane z zarządzaniem danymi w Grupie Kapitałowej, podział kompetencji a odpowiedzialność

 • Hierarchia spółkowo-korporacyjna vs. hierarchia matrixowa w koncernie
 • Wiążące polecenia z centrali
 • Raportowanie, przekazywanie informacji
 • Odpowiedzialność zarządu a podział kompetencji oraz przekazywanie funkcji w koncernie
Marcin Chomiuk

Marcin Chomiuk

13:00

Przerwa na lunch

14:00

Problematyka umów między spółkami w Grupie Kapitałowej

 • Ryzyka związane z zawieraniem umów o współpracę między spółkami w ramach tej samej Grupy Kapitałowej
 • Specyfika umowy o współpracę między spółką dominującą i spółką zależną
 • Zapisy w umowach ułatwiające współpracę między spółkami
 • Kwestia zgodności w obszarze HR
Aldona Pietrzak

Aldona Pietrzak

15:30

Zakończenie konferencji; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Copyright © MM Conferences S.A. 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych oraz o szczególnej odpowiedzialności podmiotu dominującego wraz z niedawną nowelizacją kodeksu karnego będą miały kluczowe znaczenie dla działalności wszystkich przedsiębiorców, zwłaszcza działów związanych z zarządzaniem ryzykiem nadużyć, działających w ramach Grupy Kapitałowej. Obecnie największe problemy, jakie ze sobą niosą to: rozszerzenie zakresu odpowiedzialności, zniesienie konieczności ustalenia sprawcy przestępstwa, zaostrzenie kar za korupcję gospodarczą oraz nowe procedury zgłaszania nieprawidłowości. Grono wybitnych ekspertów podejmie się wyjaśnienia od strony praktycznej wszystkich wątpliwości z tym związanych, a także przedstawią praktyczne aspekty budowania systemu zarządzania ryzykiem nadużyć, trudności z jakimi stykają się pracownicy w związku z wymianą danych między spółkami jak też problematykę umów, zawieranych między podmiotami w ramach Grupy Kapitałowej.

Główne zagadnienia:

 • Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych i jej wpływ na zakres odpowiedzialności w Grupie Kapitałowej
 • Projekt ustawy o szczególnej odpowiedzialności odszkodowawczej podmiotu dominującego i konsekwencje związane z jego wdrożeniem
 • Nowelizacja prawa karnego - najważniejsze zmiany
 • Ochrona sygnalistów - nadchodzące zmiany prawne
 • Jak zbudować skuteczny system zarządzania ryzykiem nadużyć w Grupie Kapitałowej

Grupa docelowa:

Do udziału w konferencji zapraszamy osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie systemów kontroli wewnętrznej, zarządzanie zgodnością i ryzykiem nadużyć:

 • Specjalistów i Kierowników Działu Compliance
 • Specjalistów i Kierowników Działu Kontrolingu
 • Specjalistów i Kierowników Działu Prawnego
 • Specjalistów i Kierowników Działu Nadzoru
 • Pracowników Departamentów Zarządzania Ryzykiem

 

Copyright © MM Conferences S.A. 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 13.09.2019 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 13.09.2019 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Wpływ zmian prawnych na zarządzanie ryzykiem nadużyć w Grupie Kapitałowej „Konferencji” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Konferencji

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Konferencji wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 30.08.2019 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 13.09.2019 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 13.09.2019 r.

 3. Cena uczestnictwa w Konferencji obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Konferencji, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 06.10.2019 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Konferencji obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Konferencji;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Wpływ zmian prawnych na zarządzanie ryzykiem nadużyć w Grupie Kapitałowej (dalej: „Konferencja”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Konferencja odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Konferencji i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Konferencji.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Konferencji i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Konferencji, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 13.09.2019 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 13.09.2019 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Konferencji, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Konferencja odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Konferencji.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Konferencja, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Konferencji o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Konferencji, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Konferencji.

 

Prowadzący

Aldona Pietrzak

Aldona Pietrzak

Radca Prawny, Wspólnik, Kancelaria Gessel

dr Damian Tokarczyk

dr Damian Tokarczyk

Adwokat, Starszy Prawnik, Kancelaria Raczkowski

Ewelina Rutkowska

Ewelina Rutkowska

Aplikantka adwokacka, Prawnik, Kancelaria Raczkowski Paruch

Janusz Tomczak

Janusz Tomczak

Adwokat, Partner, Kancelaria Raczkowski Paruch

Marcin Chomiuk

Marcin Chomiuk

Radca prawny, Partner, Kancelaria Jara Drapała & Partners

Monika Wolska-Hertman

Monika Wolska-Hertman

Adwokat, Deloitte

Justyna Korycka

Justyna Korycka

Adwokat, Partner, Firma doradcza Olesiński & Wspólnicy

Justyna Papież

Justyna Papież

Senior Consultant, Olesiński & Współnicy

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij