Współpraca TFI z instytucjami rynku kapitałowego – KNF, GPW, Depozytariusz

Grupa tematyczna:
Towarzystwa funduszy inwestycyjnych, Finanse

Data: 24-25.09.2018 r.

Cena: 2795 zł/os.

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30
av

Adam
Marszałek

av

Wojciech
Kalinowski

Współpraca z KNF: obowiązki informacyjne oraz odpowiedzialność

 • Obowiązki informacyjne TFI wobec Komisji Nadzoru Finansowego – najczęstsze błędy wynikające z gąszczu regulacji prawnych
 • Braki w dokumentacji (nierzetelna lub niekompletna) prezentującej źródła pochodzenia środków finansowych – uwagi KNF
 • Problemy związane z rejestracją funduszu inwestycyjnego przez KNF i uzyskaniem zezwolenia na zarządzanie funduszami inwestycyjnymi
11:00

Przerwa kawowa

11:30
av

Ludomir
Biedecki

Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych na Giełdzie Papierów Wartościowych

 • Status osoby blisko związanej w rozumieniu Rozporządzenia MAR - sytuacje, w których obowiązki wynikające z Rozporządzenia MAR mogą dotyczyć wszystkich typów funduszy
 • Uwagi rynku w obszarze opisu procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych w imieniu zarządzanych funduszy, który jest zbyt ogólny, niekompletny, nie prezentuje kto uczestniczy w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, kto jest za nie odpowiedzialny, jaki jest tryb ich podejmowania i dokumentowania
 • Przykładowe nadużycia lub manipulacje na giełdzie oraz sposoby przeciwdziałania im
13:00

Przerwa na lunch

14:00

KDPW: funkcja nadzorcza oraz rozliczeniowa nad TFI

 • Obsługa operacyjna systemów rozliczeń instrumentów obrotu zorganizowanego, derywatów OTC
 • Raportowanie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji
 • Monitoring i ocena sytuacji rynkowej z punku widzenia TFI
16:00

Zakończenie pierwszego dnia

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30
av

Filip
Brach

Obowiązki depozytariusza vs obowiązki TFI – konfrontacja wzajemnych obowiązków

 • Zarządzanie aktywami – porównanie perspektyw depozytariusza oraz TFI
 • Uszczegółowienie zasad wytaczania powództwa przeciwko TFI
 • Zasady odpowiedzialności depozytariusza i TFI w zakresie popełnionych błędów dotyczących zarządzania aktywami
 • Stanowiska NBP w sprawie opłat za zarządzanie aktywami
11:00

Przerwa kawowa

11:30
av

Piotr
Orczykowski

Obecna sytuacja regulacyjna i uwarunkowania prawne w branży Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych

 • Uregulowanie kwestii „zachęt" w świetle Dyrektywy MiFID II
 • „Zachęty” w praktyce sprzedażowej TFI na rynku kapitałowym
 • Wpływ stosowania „zachęt” na sprzedaż tytułów uczestnictwa
 • Odgórne ograniczanie opłat za zarządzanie funduszami inwestycyjnymi otwartymi (FIO) i specjalistycznymi (SFIO) („Rozporządzenie MRiF w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia stałego TFI za zarządzanie FIO i SFIO")
13:00

Przerwa na lunch

13:45
av

Tomasz
Matczuk

av

Grzegorz
Boguski

Odpowiedzialność TFI: wobec organów nadzorczych, wobec klientów funduszu, odpowiedzialność za zobowiązania (kontraktowa i deliktowa)

 • Odpowiedzialność odszkodowawcza towarzystw funduszy inwestycyjnych w związku z prowadzoną działalnością i jej konsekwencje dla uczestników funduszy inwestycyjnych
 • Szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem swoich obowiązków w zakresie zarządzania funduszem i jego reprezentacji
 • Wskazanie katalogu okoliczności za które TFI nie ponosi odpowiedzialności
15:45

Zakończenie konferencji; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Współpraca z KNF
 • Nadużycia i manipulacja na GPW
 • Funkcja rozliczeniowa KDPW
 • Obowiązki depozytariusza vs obowiązki TFI
 • Aktualna sytuacja regulacyjna
 • Odpowiedzialność TFI

Dlaczego warto wziąć udział w konferencji:

Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce cały czas się rozwija. Świadczy o tym rosnąca liczba samych funduszy, jak i stały i znaczący wzrost ich aktywów. Mimo, iż udział funduszy inwestycyjnych w rynku finansowym cały czas rośnie, to w dalszym ciągu jest on niewielki. Spowodowane jest to dużą ilością regulacji prawnych, określonym reżimem funkcjonowania funduszy inwestycyjnych na giełdzie oraz występującymi nieprawidłowościami. W przypadku popełnienia błędu w działaniu, konsekwencje popełnionych czynów ponoszą zarówno uczestnicy, jak i sam fundusz inwestycyjny. Dlatego Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych zostały objęte szczegółowymi wymogami prawnymi, który w sposób wnikliwy określają specyfikę działalności, odpowiedzialność oraz konstrukcję zarządzania funduszami inwestycyjnymi. Podczas wydarzenia zostanie przybliżona problematyka funkcjonowania funduszy inwestycyjnych na polskim rynku kapitałowym. Eksperci wyjaśnią m.in.:

 • problemy związane z rejestracją funduszu inwestycyjnego przez KNF i uzyskaniem zezwolenia na zarządzanie funduszami inwestycyjnymi,
 • przykładowe nadużycia lub manipulacje na giełdzie oraz sposoby przeciwdziałania im,
 • obecną sytuację regulacyjną i uwarunkowania prawne w branży Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych,
 • odpowiedzialność TFI: wobec organów nadzorczych, wobec klientów funduszu, odpowiedzialność za zobowiązania (kontraktowa i deliktowa).

Uczestnictwo w spotkaniu umożliwi Państwo poszerzenie wiedzy na temat mechanizmów funkcjonowania rynku kapitałowego.

Grupa docelowa:

Do uczestnictwa w spotkaniu zapraszamy przedstawicieli Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych.
W szczególności do udziału w wydarzeniu zapraszamy kadrę zarządzającą, dyrektorów, kierowników oraz specjalistów z następujących departamentów i działów:

 • Compliance
 • Nadzoru
 • Kontroli
 • Prawnych

 

 

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 17.08.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 17.08.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Współpraca TFI z instytucjami rynku kapitałowego – KNF, GPW, Depozytariusz „Konferencji” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Konferencji

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Konferencji wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 03.08.2018 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 17.08.2018 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 17.08.2018 r.

 3. Cena uczestnictwa w Konferencji obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Konferencji, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 23.09.2018 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Współpraca TFI z instytucjami rynku kapitałowego – KNF, GPW, Depozytariusz (dalej: „Konferencja”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Konferencja odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Konferencji i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Konferencji.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Konferencji i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Konferencji, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 17.08.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 17.08.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Konferencji, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Konferencja odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Konferencji.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Konferencja, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Konferencji o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Konferencji, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Konferencji.

 

Prowadzący

avatar

Tomasz Matczuk

Radca Prawny, Wspólnik Zarządzający, Kancelaria Matczuk Wieczorek i Wspólnicy

avatar

Adam Marszałek

Associate, Kancelaria Prawna DLA Piper

avatar

Ludomir Biedecki

Partner współzarządzający działem Corporate/M&A oraz Banking & Finance w warszawskim biurze Noerr

avatar

Piotr Orczykowski

Partner, Radca Prawny, ALTO Advisory

avatar

Grzegorz Boguski

Associate, Kancelaria Matczuk, Wieczorek i Wspólnicy

avatar

Filip Brach

Counsel, Radca Prawny, PwC Polska

avatar

Wojciech Kalinowski

Senior Associate w Kancelarii Prawnej DLA Piper

Partnerzy