Wykorzystanie technologii blockchain w sektorze energetycznym

Grupa tematyczna: Energetyka

Data: 03-04.06.2019r.

Cena:
2795 zł/os. > 26.04-30.06.2019

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Budowa technologii blockchain

 • Jak wygląda blockchain? - budowa
 • Korzyści z zastosowania technologii
 • Bezpieczeństwo transakcji
 • Blockchain, kryptowaluty, bitcoin szansą na rozwój biznesu
 • Kierunki i perspektywy rozwoju technologii blockchain
Rafał Skowroński

Rafał Skowroński

11:00

Przerwa kawowa

11:15

Różne modele zastosowania technologii blockchain - Przykłady inspiracyjne wdrożenia technologii blockchain w kraju i zagranicą

 • Analiza najpopularniejszych podejść z zakresu blockchain - wady i zalety
 • Jak wybrać model konsensusu ?
 • Przykłady wdrożenia technologii blockchain w kraju i zagranicą
Marcin Chruściel

Marcin Chruściel

12:35

Przerwa na lunch

13:35

Najnowsze trendy regulacyjne w zakresie wsparcia technologii blockchain

 • Przegląd działań wspierających blockchain w wybranych państwach UE
 • Perspektywy wsparcia blockchain w Polsce
Michał Kibil

Michał Kibil

14:35

Wykorzystanie blockchain w infrastrukturze krytycznej

 • Czym jest infrastruktura krytyczna?
 • W jakim zakresie może pomóc blockchain?
 • Giełda handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla (CO2) - EU emissions trading system (EU ETS)
Tomasz Kozar

Tomasz Kozar

15:35

Zakończenie pierwszego dnia

Copyright © MM Conferences S.A. 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Technologia blockchain w sektorze energetycznym - cz. 1

 • Tokenizacja energii
 • Automatyczne rozliczenia wymiany energii
 • Blockchain w opłatach za dystrybucję energii elektrycznej - wprowadzenie liczników typu pre-paid; Zapłata za energię w kryptowalutach
 • Implementacja blockchain w rozliczaniu energii w ramach klastra energii
Marek Marczuk

Marek Marczuk

11:30

Przerwa kawowa

11:45

Technologia blockchain w sektorze energetycznym - cz. 2

 • Blockchain jak nowa usługa dla prosumentów oferowana przez spółki obrotu
 • Wykorzystanie technologii Blockchain przy wymianie informacji między OSD a sprzedawcami energii (o tym jest w IRIESD i w tzw GUD)
 • Uproszczenie zdecentralizowanych transakcji na rynku energii elektrycznej (w klastrach energii czy w stacjach ładowania aut elektrycznych)
 • Zastosowaniu blockchaina w ładowaniu samochodów elektrycznych, czyli umożliwieniu użytkownikom płacenia nawet niewielkich kwot za pobrane jednostki energii
Rafał Skowroński

Rafał Skowroński

13:00

Przerwa na lunch

14:00

Smart kontrakty - dla prawnika czy dla programisty?

 • Pojęcie inteligentnych kontraktów (smart contracts) w ujęciu informatycznym, prawnym i ekonomicznym
 • Ograniczenia i zastosowania smart kontraktów
Tomasz Zalewski

Tomasz Zalewski

15:30

Zakończenie konferencji; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Copyright © MM Conferences S.A. 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • budowa technologii blockchain
 • różne modele zastosowania technologii
 • trendy regulacyjne
 • blockchain w infrastrukturze krytycznej
 • wykorzystanie technologii w energetyce
 • smart kontrakty

Dlaczego warto wziąć udział w konferencji:

Blockchain wkracza do energetyki, najwięksi na rynku rozpoczynają wdrażanie tej technologii w celu usprawnienia działań firmy. W dobie rozwijającej się globalizacji, większego rozmachu w Polsce nabrała tematyka kryptowalut wraz z bitcoinem oraz technologią blockchain.
Jeśli chcesz się dowiedzieć jak: Co energetyka zyska na danej technologii? Jak przygotować się na próby uregulowania blockchain? Dwa dni wyjątkowych prelekcji będą okazją do spotkania najwybitniejszych Ekspertów w Polsce, którzy omówią zagadnienia związane z wykorzystaniem technologii blockchain. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia będą omówione zarówno od strony technologicznej, inwestycyjnej oraz prawnej.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy:

Konferencja kierujemy do przedstawicieli sektora energetycznego.
W szczególności do udziału w wydarzeniu zapraszamy kadrę zarządzającą, dyrektorów, kierowników oraz specjalistów z następujących departamentów i działów:

 • Badania i Rozwoju
 • Technologii
 • Innowacji
 • Strategii
 • Bezpieczeństwa
 • Prawnego

 

Copyright © MM Conferences S.A. 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 25.04.2019 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 25.04.2019 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Wykorzystanie technologii blockchain w sektorze energetycznym „Konferencji” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Konferencji

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Konferencji wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 11.04.2019 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 25.04.2019 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 25.04.2019 r.

 3. Cena uczestnictwa w Konferencji obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Konferencji, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 31.05.2019 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Konferencji obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Konferencji;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Wykorzystanie technologii blockchain w sektorze energetycznym (dalej: „Konferencja”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Konferencja odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Konferencji i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Konferencji.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Konferencji i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Konferencji, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 25.04.2019 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 25.04.2019 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Konferencji, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Konferencja odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Konferencji.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Konferencja, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Konferencji o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Konferencji, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Konferencji.

 

Prowadzący

Marcin Chruściel

Marcin Chruściel

Dyrektor Orange Finanse w Orange Polska

Marek Marczuk

Marek Marczuk

MD Business Development and Partnerships w Billon

Michał Kibil

Michał Kibil

Partner Zarządzający, Adwokat w Kancelarii Kibil i Wspólnicy Sp.K.

Rafał Skowroński

Rafał Skowroński

Prezes spółki GRIDNET Technologies, pracownik naukowy Politechniki Poznańskiej

Tomasz Kozar

Tomasz Kozar

Cloud Technology Strategist w Microsoft Polska

Tomasz Zalewski

Tomasz Zalewski

Partner w Bird & Bird

Partnerzy

ZAUFALI NAM

email

ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER Wpisz swój adres email i Bądź na bieżąco z najnowszą ofertą dostępną na naszej stronie.Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, wysyłki informacji marketingowych, publikacji Pana/Pani wizerunku przez Administratora. Więcej
ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij