Wyznaczanie, monitorowanie i rozliczanie wskaźników KPI w praktyce

Grupa tematyczna:
Grupy kapitałowe

Data: 29-30.11.2017 r.

Cena: 1995 zł/os.

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30
av

Mariusz
Sumiński

Identyfikacja potrzeb spółki i dobieranie do nich adekwatnych KPI

 • Jak wybrać odpowiednie KPI do działalności firmy?
 • Metody odpowiedniego formułowania KPI do wybranych celów strategicznych i operacyjnych
 • Różnica pomiędzy strategicznymi a operacyjnymi KPI – czy mogą współistnieć w praktyce?
 • Znaczenie wyników KPI w zarządzaniu i podejmowaniu ważnych decyzji strategicznych
11:00

Przerwa kawowa

11:30
av

Justyna
Schubring-Tężycka

Niepoprawnie zdefiniowane KPI – aspekty praktyczne

 • Problemy w osiąganiu celów strategicznych i operacyjnych
 • Trudności w weryfikowaniu stopnia realizacji KPI
 • Nieodpowiednio dobrane KPI do specyfiki firmy - case study
 • Konsekwencje korzystania z błędnie dobranych KPI
13:00

Przerwa na lunch

14:00
av

Andrzej
Bytom

Część praktyczna

 • Case 1: Zasady wyboru KPI
 • Case 2: Definiowanie KPI
 • Case 3: Sposoby mierzenia KPI
15:30

Zakończenie pierwszego dnia

Copyright © MM Conferences S.A. 2017 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30
av

Agnieszka
Matłoka

Ustalenie zestawu wskaźników KPI pod katem projektowanej strategii oraz tworzenie procesu monitoringu w celu osiągnięcia doskonałości operacyjnej – case study

 • Przełożenie celów strategicznych na wymiar operacyjny
 • Dostosowanie systemu wskaźników do standardów międzynarodowych
 • Ustalenie cyklu rozliczenia wskaźników
 • Powiązanie projektów i aktywności z systemem wskaźników
 • Monitoring realizacji KPI przez poszczególne jednostki
 • Analiza otrzymanych wyników oraz dalsze kroki postepowania – dobre praktyki
 • Zaplanowanie i wdrożenie odpowiednich działań w celu osiągnięcia doskonałości operacyjnej
11:00

Przerwa kawowa

11:30
av

Monika
Zwierz

Kontrola i aktualizacja stosowanych KPI

 • Kontrolowanie i korygowanie realizowanych wskaźników KPI
 • Zagrożenia skupienia się na realizacji jednego spośród kilku obranych KPI
 • Konsekwencje nadmiernego stosowania jednego ze wskaźników, przy zignorowaniu pozostałych
13:00

Przerwa na lunch

14:00
av

Arkadiusz
Zalewski

Opracowanie benchmarków KPI w wymiarze kapitału intelektualnego i wymogów prawnych raportowania danych pozafinansowych

 • Pomiar potencjału kapitału intelektualnego - ustalenie zakresu benchmarkingu /analiza istotności
 • Modele stosowanych benchmarków - wymiar wewnętrzny i zewnętrzny
 • Benchmarking sektorowy / branżowy - badanie pozycji firmy na tle konkurencji
 • Benchmarking KPI a wymogi  raportowania danych pozafinansowych - trendy polskie i zagraniczne
 • Przykładowe rozwiązania wykorzystania benchmarków vs. standardy raportowania - GRI (Global Reporting Initiative), IIRC (International Integrated Reporting Council)
15:30

Zakończenie warsztatów; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Copyright © MM Conferences S.A. 2017 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Jak wybrać odpowiednie KPI do działalności firmy?
 • Niepoprawnie zdefiniowane KPI - aspekty praktyczne
 • CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
 • Rozliczanie poszczególnych działów z stopnia realizacji KPI
 • Kontrola i aktualizacja stosowanych KPI
 • Benchmarking KPI – trendy w Polsce i zagranicą

Dlaczego warto wziąć udział w warsztacie:

Każda firma wyznacza przed sobą cele o charakterze strategicznym czy operacyjnym, które chce osiągnąć. Stopień realizacji założonych celów można mierzyć przy pomocy kluczowych wskaźników efektywności – KPI. Są one bardzo ważnym elementem oceny organizacji, ponieważ pozwalają jasno rozstrzygać czy postawione cele są w ogóle realizowane i na jakim etapie się znajdują. W sytuacji, gdy przedsiębiorstwo nie realizuje postawionych przed nim celów, można szybko temu przeciwdziałać, wyszukać problem, a następnie znaleźć rozwiązanie. Natomiast, gdy kluczowe wskaźniki efektywności jasno wskazują, że przedsiębiorstwo osiąga postawione przed nim cele, właściciele firmy wiedzą, że funkcjonuje ono tak jak należy i mogą doskonalić strategię rozwoju i skupić się na dalszym rozwoju przedsiębiorstwa.
W praktyce pojawiają się liczne wątpliwości jeśli chodzi o wyznaczanie wskaźników KPI. Ich odpowiednie dobieranie, adekwatne do potrzeb spółki oraz zdefiniowanie jest problematyczne i wpływa na dalsze działania operacyjne. Serdecznie zapraszamy na spotkanie, podczas którego nasi Eksperci przedstawią Państwu najczęstsze problemy związane z monitoringiem i rozliczaniem stopnia realizacji KPI przez poszczególne departamenty w spółce. Będą mieli Państwo możliwość wymiany spostrzeżeń i doświadczeń, ponadto spotkanie pozwoli spojrzeć Państwu na stosowane przez siebie praktyki z innej perspektywy.

Grupa docelowa:

Warsztaty kierujemy do dyrektorów, kierowników i specjalistów odpowiedzialnych za ustalanie i mierzenie KPI, w szczególności do działów:

 • Controllingu
 • Strategii
 • Planowania

 

Copyright © MM Conferences S.A. 2017 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 27.10.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 27.10.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Wyznaczanie, monitorowanie i rozliczanie wskaźników KPI w praktyce „Warsztacie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Warsztacie

 1. Warunkiem uczestnictwa w Warsztacie jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Warsztacie wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 17.10.2017 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 27.10.2017 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 27.10.2017 r.

 3. Cena uczestnictwa w Warsztacie obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Warsztatu, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 28.11.2017 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Wyznaczanie, monitorowanie i rozliczanie wskaźników KPI w praktyce (dalej: „Warsztat”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Warsztat odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Warsztatu i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Warsztacie.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Warsztatu i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Warsztatu, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Warsztacie, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Warsztacie, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 27.10.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 27.10.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Warsztacie, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Warsztat odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Warsztacie.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Warsztat, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Warsztacie o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Warsztacie, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Warsztatu.

 

Prowadzący

avatar

Mariusz Sumiński

Dyrektor, FlexiSolutions

avatar

Justyna Schubring-Tężycka

Partner, Octagon Consulting

avatar

Agnieszka Matłoka

Manager ds. Analiz HR, Alior Bank

avatar

Monika Zwierz

Customer Operations Director, Femko Consulting

avatar

Arkadiusz Zalewski

Prezes Zarządu, Business Service Sp. z o.o.

avatar

Andrzej Bytom

Controlling Leader, ArcelorMittal Business Center of Excellence Poland

Partnerzy