Wyzwania w zakresie emisji do powietrza i gospodarowania odpadami - aspekty prawne i praktyczne

Grupa tematyczna: Energetyka, Przemysł

Data: 14-15.05.2019r.

Cena:
2795 zł/os. > 12.04-16.05.2019

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja uczestników i poranna kawa

9:15

Nowe wymogi dla średnich źródeł spalania - dyrektywa MCP i jej transpozycja do prawa polskiego

 • Pomiary wstępne i okresowe – kto jest do nich zobowiązany i gdzie przekazywać wyniki?
 • Monitorowanie emisji i eksploatacja urządzeń redukujących emisje
 • Zmiany w emisji SO2, Nox i pyłów według Dyrektywy MCP
 • Mechanizmy łagodzące przewidziane w Dyrektywie MCP
Zbigniew Kozłowski

Zbigniew Kozłowski

10:30

Przerwa kawowa i czas na networking

10:45

Przepisy o źródłach spalania paliw i konkluzje BAT dla sektora LCP

 • Kluczowe instytucje prawa unijnego oraz krajowego - pojęcie standardów emisyjnych, standardów jakości środowiska, źródeł spalania paliw i pozwoleń na korzystanie ze środowiska
 • Wymogi formalne związane ze zmianą statusu instalacji - decyzje, pozwolenia
 • Niejasności oraz potencjalne luki prawne związane z implementacją Konkluzji BAT LCP do polskiego porządku prawnego
 • Mechanizm dostosowania instalacji i pozwoleń do wymagań konkluzji BAT
 • Kwestie poboczne związane z opuszczeniem reżimu LCP
 • Wymagania emisyjne dla LCP – emisje do wód, powietrza oraz techniki redukcji emisji
Miłosz Tomasik

Miłosz Tomasik

12:30

Przerwa na lunch

13:15

Zmiany we wnioskach o uprawnienia do emisji CO2 na nowy okres rozliczeniowy - rozporządzenie Komisji (UE) 2019/331

Milena Kazanowska-Kędzierska

Milena Kazanowska-Kędzierska

15:00

Zakończenie I dnia konferencji

Copyright © MM Conferences S.A. 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
7:45

Rejestracja uczestników i poranna kawa

8:00

Zmiany do systemu gospodarowania odpadami

 • Pakiet nowelizacji dotyczących odpadów
 • Zabezpieczenie roszczeń
 • Nowe rozporządzenie o magazynowaniu odpadów
 • Wniosek o aktualizację decyzji odpadowych
 • Zmiany dot. produktu ubocznego
Karol Jaworecki

Karol Jaworecki

9:30

Nowe uprawnienia i kompetencje Inspekcji Ochrony Środowiska

 • Nowe uprawnienia kontrolne inspektorów WIOS
 • Orzeczenia sądowe jako wynik nieprawidłowości w kontroli
 • Prawo do wstrzymania działalności przedsiębiorstwa – studium przypadków
 • Rola inspektorów WIOS w procesie wydania (zmiany) zezwoleń
Joanna Kwaśny-Krajewska

Joanna Kwaśny-Krajewska

10:30

Przerwa kawowa i czas na networking

10:45

Przegląd nowych regulacji gospodarowania odpadami

 • Wymagania przeciwpożarowe dla miejsc magazynowania odpadów
 • Wizyjny system kontroli miejsc magazynowania odpadów
 • Nowy czas magazynowania odpadów i ich masy
 • Zmiana zasad przewozu odpadów niebezpiecznych i odpowiedzialności przedsiębiorcy
Miłosz Tomasik

Miłosz Tomasik

Zbigniew Kozłowski

Zbigniew Kozłowski

12:15

Przerwa na lunch

13:15

Odpowiedzialność za naruszenie wymagań w zakresie wytwarzania, zbierania i przetwarzania odpadów

 • Sankcje karne za naruszenie wymagań w zakresie gospodarowania odpadami (przestępstwa i wykroczenia)
 • Administracyjne kary pieniężne
 • Odpowiedzialność właściciela nieruchomości, na której odbywa się gospodarowanie odpadami
 • Problemy praktyczne związane z egzekwowaniem odpowiedzialności
Dominik Wałkowski

Dominik Wałkowski

15:00

Zakończenie II dnia konferencji i wręczenie certyfikatów uczestnikom

Copyright © MM Conferences S.A. 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Nowe wymogi dla średnich źródeł spalania - dyrektywa MCP
 • Niejasności oraz potencjalne luki prawne związane z implementacją Konkluzji BAT LCP do polskiego porządku prawnego
 • Naliczanie opłaty za rok 2019 na podstawie raportu do KOBIZE
 • Odstępstwa od granicznych wielkości emisyjnych Zmiany w prowadzeniu ewidencji i rejestru odpadów - cyfryzacja systemu
 • Przegląd nowych regulacji gospodarowania odpadami
 • Zasady zabezpieczenia roszczeń dla pokrycia kosztów negatywnych skutków w środowisku
 • Sankcje karne za naruszenie wymagań w zakresie gospodarowania odpadami (przestępstwa i wykroczenia). Orzeczenia sądowe – odpowiedzialność właściciela

Dlaczego warto wziąć udział w konferencji:

W ostatnim czasie w życie weszły zmiany stanowiące kolejny etap wdrożenia dyrektywy dotyczącej średnich źródeł spalania – dyrektywy MCP. Z dniem 20 grudnia 2018r. wszedł w życie obowiązek wykonywania wstępnych pomiarów emisji dla nowo budowanych lub istotnie zmienianych źródeł spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW. Dotychczas obowiązek wykonywania wstępnych pomiarów emisi obejmował tylko instalacje wymagające pozwolenia. Dodatkowo, dnia 1 stycznia 2019r. powstał rejestr średnich źródeł spalania. Na wydarzeniu omówione zostaną również konkluzje BAT w krajowych regulacjach ochrony środowiska, emisje do powietrza, do wód oraz techniki redukcji emisji, a także konkluzje BAT dla przetwarzania odpadów.
Na ten rok zaplanowanych jest również dużo zmian w zakresie gospodarowania odpadami dla przedsiębiorstw. Firmy jeszcze nie zakończyły wdrażania nowelizacji ustawy o odpadach z września 2018r, a już planowane są nowe, szczegółowe wytyczne. Najważniejsze zmiany w tym roku: nowe przepisy dotyczące wymagań przeciwpożarowych dla miejsc magazynowania odpadów (do 22.08.2019r.), obowiązek złożenia wniosku o dostosowanie posiadanych pozwoleń/zezwoleń w zakresie gospodarowania odpadami (termin wdrożenia do 05.09.2019). Zmieni się również zakres odpowiedzialności przedsiębiorcy za gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi. W 2019 roku wszystkie firmy gospodarujące odpadami muszą przygotować się również do cyfryzacji systemu, zmienią się zasady transportu odpadów, a Inspekcja Ochrony Środowiska zyska nowe uprawnienia oraz pojawią się nowe sankcje pieniężne. 12 lutego 2019 roku weszło w życie rozporządzenie określające stawki zabezpieczeń dla magazynującyh odpadów. Jeśli chcesz dowiedzieć się szczegółowych informacji o podanych zmianych oraz więcej, zgłoś uczestnictwo w wydarzeniu. Specjaliści z zakresu regulacji ochrony środowiska przedstawiają wszystkie kwestie, z jakimi musi zapoznać się i wdrożyć Twoja firma.

Grupa docelowa:

Przedsiębiorstwa z sektora energetycznego oraz przedsiębiorstwa przemysłowe z sektora: metalurgicznego, mineralnego, cementowego, hutniczego, wapienniczego, chemicznego, koksowniczego, gospodarki odpadami. W szczególności do udziału w wydarzeniu zapraszamy kadrę zarządzającą, przedstawicieli departamentów i działów:

 • Ochrony Środowiska i Ekologii
 • Monitorowania i Pomiaru Emisji
 • Kontroli i Eksploatacji
 • Inwestycji
 • Technicznych
 • Badania i Rozwoju
 • Prawnego
 • Strategii
 • Kancelarie prawne świadczące usługi dla sektora energetycznego oraz przemysłu
 • Firmy doradcze obsługujące ww. sektory

 

 

 Copyright © MM Conferences S.A. 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 11.04.2019 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 11.04.2019 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Wyzwania w zakresie emisji do powietrza i gospodarowania odpadami - aspekty prawne i praktyczne „Konferencji” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Konferencji

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Konferencji wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 28.03.2019 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 11.04.2019 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 11.04.2019 r.

 3. Cena uczestnictwa w Konferencji obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Konferencji, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 14.05.2019 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Konferencji obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Konferencji;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Wyzwania w zakresie emisji do powietrza i gospodarowania odpadami - aspekty prawne i praktyczne (dalej: „Konferencja”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Konferencja odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Konferencji i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Konferencji.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Konferencji i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Konferencji, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 11.04.2019 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 11.04.2019 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Konferencji, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Konferencja odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Konferencji.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Konferencja, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Konferencji o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Konferencji, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Konferencji.

 

Prowadzący

Dominik Wałkowski

Dominik Wałkowski

Adwokat, Partner w kancelarii Wardyński i Wspólnicy

Joanna Kwaśny-Krajewska

Joanna Kwaśny-Krajewska

Radca prawny, Joanna Kwaśny-Krajewska Kancelaria Radcy Prawnego

Karol Jaworecki

Karol Jaworecki

Radca prawny, DWF Poland Jamka sp. k.

Milena Kazanowska-Kędzierska

Milena Kazanowska-Kędzierska

Prawnik, Energetyka; Surowce Naturalne i Przemysł Chemiczny; Ochrona Środowiska, Kancelaria Kochański i Partnerzy

Miłosz Tomasik

Miłosz Tomasik

Radca prawny, Local Partner, DWF Poland Jamka sp. k.

Zbigniew Kozłowski

Zbigniew Kozłowski

Partner, DWF Poland

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij