Wyzwania w zakresie służebności przesyłu i praw do nieruchomości zgodnie z nowelizacją prawa energetycznego

Grupa tematyczna: Energetyka, Prawo

Data: 18-19.03.2019r.

Cena:
2795 zł/os. > 19.02-31.03.2019

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Zezwolenie na założenie i przeprowadzenie urządzeń przesyłowych – aspekty prawne; omówienie art. 124 i 126 ustawy o gospodarce nieruchomościami

 • Negocjacje z właścicielami nieruchomości
 • Zasady i metody prawidłowego określania obszaru ograniczonego sposobu korzystania z nieruchomości
 • Decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości art. 124 ugn.
 • Zezwolenie na niezwłoczne zajęcie nieruchomości a wstrzymanie wykonania decyzji
 • Zobowiązanie właściciela do udostępnienia nieruchomości dla potrzeb wykonania czynności względem istniejących urządzeń (art. 124b i 126 ust. 1 u.g.n.)
 • Aktualne orzecznictwo WSA i NSA
Maciej Krotoski

Maciej Krotoski

11:00

Przerwa kawowa

11:15

Aktualna problematyka zasiedzenia służebności przesyłu i gruntów

 • Zasiedzenie służebności przesyłu na potrzeby urządzeń przesyłowych na nieruchomościach Skarbu Państwa przed uwłaszczeniem przedsiębiorstw państwowych
 • Zasiedzenie służebności przesyłu na nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste
 • Zasiedzenie jako obrona przed roszczeniami właścicieli nieruchomości
 • Aspekty procesowe w sporach o zasiedzenie
 • Decyzja wywłaszczeniowa, a zasiedzenie nieruchomości
Katarzyna Niekrasz-Gierejko

Katarzyna Niekrasz-Gierejko

12:15

Przerwa na lunch

13:00

Problematyka służebności przesyłu i prawa do nieruchomości o różnych stanach prawnych

 • Pozyskanie praw do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
 • Ustanowienie służebności przesyłu i budowa urządzeń przesyłowych na nieruchomościach objętych współwłasnością
 • Pas służebności przesyłu, a zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • Pas bezumownego korzystania z nieruchomości
 • Posadowienie i remonty urządzeń na gruntach Skarbu Państwa, gmin, spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych
Adam Kałużny

Adam Kałużny

14:30

Służebność gruntowa i przesyłu na tle najnowszego orzecznictwa

 • Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie służebności przesyłu
 • Najważniejsze orzeczenia Sądu i ich wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw
 • Ustanowienie służebności przesyłu na prawie użytkowania wieczystego po uchwale Składu Siedmiu Sędziów w sprawie III CZP 50/17
 • Urządzenia podziemne w orzecznictwie Sądu Najwyższego
Damian Wojnowski

Damian Wojnowski

16:00

Zakończenie pierwszego dnia

Copyright © MM Conferences S.A. 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Komunikacja w inwestycjach trudnych społecznie. Jak skutecznie ograniczać ryzyko i dolegliwość konfliktów?

 • O niskim zaufaniu społecznym w Polsce i wnioskach jakie płyną dla inwestorów?
 • Kiedy rozpocząć działania komunikacyjne i do kogo je kierować?
 • O najczęstszych błędach komunikacyjnych inwestorów i ich skutkach dla powodzenia projektów
Jacek Miciński

Jacek Miciński

Tomasz Kreft

Tomasz Kreft

11:00

Przerwa kawowa

11:15

Służebność przesyłu a regulacja zaszłości – urządzenia przesyłowe znajdujące się już na nieruchomości

 • Urządzenia przesyłowe znajdujące się na nieruchomości – najczęstsze scenariusze
 • Sposoby usunięcia urządzeń przesyłowych z nieruchomości
 • Przesłanki likwidacji lub przebudowy urządzeń przesyłowych
 • Ustanowienie służebności przesyłu w stosunku do urządzeń istniejących na nieruchomości
 • Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntu
Dr Hubert Wysoczański

Dr Hubert Wysoczański

12:45

Przerwa na lunch

13:30

Roszczenia dotyczące służebności przesyłu - przegląd problematycznych kwestii

 • Wytoczenie powództwa o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości a przerwanie biegu zasiedzenia służebności
 • Przedawnienie roszczeń o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości
 • Konflikty na linii firma przesyłowa - właściciel nieruchomości; w tym zmiana właściciela terenu
Radosław Kapułka

Radosław Kapułka

15:15

Zakończenie konferencji; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Copyright © MM Conferences S.A. 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Prawne aspekty budowy oraz remontu infrastruktury przesyłowej
 • Zarządzanie urządzeniami przesyłowymi na tle nowelizacji prawa energetycznego
 • Zmiany w służebności przesyłu a nowelizacja prawa użytkowania wieczystego
 • Prawa do nieruchomości o różnych stanach prawnych – wpływ na posadowienie urządzeń przesyłowych
 • Roszczenia właścicieli nieruchomości względem przedsiębiorstw
 • Najnowsze orzecznictwo

Dlaczego warto wziąć udział w konferencji:

Nowelizacja ustawy użytkowania wieczystego oraz prawa energetycznego wniosły duże zmiany w zakresie funkcjonowania służebności przesyłu, a także zarządzania infrastrukturą przesyłową – jej budową, remontem i naprawą. Specjaliści-praktycy z sektora energetyki oraz eksperci z obszaru prawa energetycznego przedstawią Państwu, jak nowelizacje dwóch ważnych ustaw: prawa energetycznego oraz użytkowania wieczystego wpłyną na realne ustanawianie i korzystanie ze służebności gruntowej oraz przesyłu. Prelegenci omówią problematyczne kwestie art. 124 i 126 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami, prawa do nieruchomości o różnych stanach prawnych, aspekty zasiedzenia służebności, kończąc dwudniową konferencję przeglądem najtrudniejszych kwestii dotyczących przedsiębiorstw, czyli roszczeniami, konfliktami, odszkodowaniami. Zostaną Państwu przedstawione najnowsze i najważniejsze orzecznictwa Sądów i Trybunału Konstytucyjnego. Serdecznie zapraszamy do rejestracji.

 

Copyright © MM Conferences S.A. 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 18.02.2019 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 18.02.2019 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Wyzwania w zakresie służebności przesyłu i praw do nieruchomości zgodnie z nowelizacją prawa energetycznego „Konferencji” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Konferencji

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Konferencji wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 25.01.2019 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 18.02.2019 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 18.02.2019 r.

 3. Cena uczestnictwa w Konferencji obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Konferencji, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 17.03.2019 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Konferencji obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Konferencji;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Wyzwania w zakresie służebności przesyłu i praw do nieruchomości zgodnie z nowelizacją prawa energetycznego (dalej: „Konferencja”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Konferencja odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Konferencji i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Konferencji.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Konferencji i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Konferencji, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 18.02.2019 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 18.02.2019 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Konferencji, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Konferencja odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Konferencji.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Konferencja, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Konferencji o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Konferencji, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Konferencji.

 

Prowadzący

Adam Kałużny

Adam Kałużny

Prawnik, Kancelaria GJW Gramza Jenerowicz Wspólnicy

Damian Wojnowski

Damian Wojnowski

Adwokat, Partner, Kancelaria HWW Hewelt Wojnowski i Wspólnicy

Dr Hubert Wysoczański

Dr Hubert Wysoczański

Adwokat, Kancelaria SSW Pragmatic Solutions

Jacek Miciński

Jacek Miciński

Specjalista ds. konsultacji społecznych, Właściciel FORWARD PR

Katarzyna Niekrasz-Gierejko

Katarzyna Niekrasz-Gierejko

Radca Prawny, Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyny Niekrasz-Gierejko

Maciej Krotoski

Maciej Krotoski

Adwokat, Partner, M. Krotoski Adwokaci i Radcy Prawni

Radosław Kapułka

Radosław Kapułka

Radca Prawny, Kancelaria Szostek-Bar i Partnerzy

Tomasz Kreft

Tomasz Kreft

Dyrektor Techniczny, Aldesa Nowa Energia sp. z o.o.

Partnerzy

ZAUFALI NAM

email

ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER Wpisz swój adres email i Bądź na bieżąco z najnowszą ofertą dostępną na naszej stronie.Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, wysyłki informacji marketingowych, publikacji Pana/Pani wizerunku przez Administratora. Więcej
ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij