Wzmocnienie komórki compliance w sektorze energetycznym - aktualne wyzwania prawne i biznesowe

Grupa tematyczna:
Energetyka

Data: 14-15.05.2018 r.

Cena: 1995 zł/os.

Program

DZIEŃ 1
8:30

Rejestracja i poranna kawa

9:00
av

Dr
Marzena
Czarnecka

Rozwój komórki compliance w firmie – adaptacja i zasadnicza pozycja w firmie

 • Zaawansowane działanie komórki compliance – podział zadań między audytem wewnętrznym, działem prawnym i compliance oraz ich wpływ na wewnętrzne regulaminy, polityki i procedury
 • Rynek regulowany a compliance - regulacje wewnętrzne a normy Compliance Management System
 • Umiejscowienie funkcji compliance w organizacji – zasady współpracy z Zarządem
10:30

Przerwa kawowa

11:00
av

Anna
Szczodra-Kowalczyk

Obowiązki działu compliance w zakresie stosowania wewnętrznej procedury antykorupcyjnej w związku z ustawą o jawności życia publicznego

 • Funkcja compliance i osoby odpowiedzialnych za wprowadzenie procedur antykorupcyjnych
 • Zakres odpowiedzialności za naruszenie przepisów ustawy o jawności życia publicznego
 • Jak sprawdzić kontrahenta w ramach polityki compliance? - poziom ryzyka, weryfikacja partnera biznesowego
 • Prowadzenie postępowań wyjaśniających, reakcja na zgłoszenia nieprawidłowości
12:30

Przerwa na lunch

13:30
av

mgr
inż.
Łukasz
Podlewski

Zalecenia dla działu compliance usprawniające współpracę z organami administracji państwowej nadzorującymi sektor energetyczny

 • Charakterystyka ryzyka otoczenia prawnego branży energetycznej
 • Studium przypadków – najczęstsze błędy popełniane przez przedsiębiorstwa energetyczne względem wymogów i obowiązków opisanych w ustawie – Prawo energetyczne i ustawie o odnawialnych źródłach energii (wybrane rodzaje działalności gospodarczej)
 • Zalecenia dla działu compilance – usprawnienie organizacji wewnętrznej, zaproponowanie działań i procesów zmniejszających ryzyko na tle regulacji prawnej, pożądane kompetencje zespołu, charakterystyka współpracy z administracją państwową
15:00

Przerwa kawowa

15:15

Panel dyskusyjny

16:00

Zakończenie pierwszego dnia

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
8:30

Rejestracja i poranna kawa

9:00
av

Daniel
Borkowski

Kompleksowe podejście do zapewnienia zgodności działania firmy z wiążącymi regulacjami - zmiany w obowiązkach działu compliance dotyczące wdrożenia istotnych aktów prawnych

 • Zasady postępowania compliance wynikające z RODO – rejestr czynności przetwarzania danych, zmiany obowiązków, zasady wspópracy z nadzorcami
 • Dział compliance jako „mózg operacji” - transfer dyrektyw i rozporządzeń MiFID, EMIR, REMIT na rynki hurtowe – wpływ na transparentność relacji wewnęrznych z TGE
10:30

Przerwa kawowa

11:00
av

Magdalena
Żurowska

Na jakie zmiany powinny być przygotowane działy compliance w przedsiębiorstwach energetycznych?

 • Obowiązki wynikające z MIFiD II, REMIT, najnowsze komunikaty URE
 • Efektywna współpraca z KNF, TGE i IRGiT w ramach przyjętych procedur
12:00

Przerwa kawowa

12:30
av

Marcin
Kraśniewski

Decydująca rola compliance w weryfikacji zagrożeń – skuteczność i ulepszanie wybranych narzędzi

 • Najczęstsze, stanowiące wyzwanie dla działu compliance błędy organizacyjne – narzędzia do wykrywania luk, metody radzenia sobie w trudnych sytuacjach
 • Konflikty interesów przy współpracy z poszczególnymi komórkami w organizacji – wykrywanie, monitorowanie, zapobieganie
14:00

Przerwa na lunch

14:45
av

Waldemar
Mnich

Przegląd wdrożonego systemu compliance w branży energetycznej w Polsce

 • Przegląd funkcjonujących modeli compliance w sektorze energetycznym
 • Funcjonowanie działu compliance na przykładzie firmy energetycznej „okiem doradcy”
 • Funcjonowanie działu compliace „okiem praktyka” (przykłady)
15:30

Zakończenie konferencji; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Rozwój komórki compliance w firmie – adaptacja i zasadnicza pozycja
 • Decydująca rola compliance w weryfikacji zagrożeń – skuteczność i ulepszanie wybranych narzędzi
 • Zalecenia dla działu compliance usprawniające współpracę z organami administracji państwowej nadzorującymi sektor energetyczny
 • Zmiany w obowiązkach działu compliance dotyczące wdrożenia istotnych aktów prawnych
 • Przegląd wdrożonych systemów compliance w branży energetycznej w Polsce

Dlaczego warto wziąć udział w konferencji:

Podstawowym celem funkcji compliance w przedsiębiorstwie energetycznym jest wypracowanie takiej organizacji i współpracy, aby do minimum zredukować ryzyko wystąpienia niezgodności działania firmy w związku z obowiązującymi przepisami prawnymi, regulacjami wewnętrznymi oraz postępowaniem według kodeksu etyki.
Zasadnicza pozycja i rola w firmie komórki compliance stanowi nie tylko wyzwanie ale i zasadniczy powód dla którego warto wdrożyć zaawansowane działania, narzędzia oraz metody prewencyjne. Podczas spotkania Eksperci przedstawią Państwu:

 • Na jakie bieżące zmiany i obowiązki powinny być przygotowane działy compliance w przedsiębiorstwach energetycznych oraz jaki jest ich zakres odpowiedzialność,
 • studium przypadków najczęstrzych błędów popełnianych przez przedsiębiorstwa energetyczne względem wymogów i obowiązków opisanych w ustawie (Prawo energetyczne i ustawa o odnawialnych źródłach energii),
 • zalecenia rekomendowane przez pracownika Urzędu Regulacji Energetyki usprawniające organizację wewnętrzną,
 • działania zmniejszające ryzyko na tle regulacji prawnej, pożądane kompetencje zespołu oraz charakterystykę współpracy z administracją państwową,
 • przegląd funkcjonujących modeli compliance wdrożnych w firmach energetycznych w Polsce.

Grupa docelowa:

Konferencję kierujemy do przedstawicieli sektora energetycznego – Dyrektorów, Kierowników oraz Specjalistów z działów takich jak:

 • compliance
 • prawny i regulacji
 • polityki regulacyjnej
 • kontroli i audytu wewnętrznego
 • inspektorów ds. zgodności
 • członków Rad Nadzorczych

 

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 11.04 .2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 11.04 .2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Wzmocnienie komórki compliance w sektorze energetycznym - aktualne wyzwania prawne i biznesowe „Konferencji” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Konferencji

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Konferencji wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 23.03.2018 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 11.04 .2018 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 11.04 .2018 r.

 3. Cena uczestnictwa w Konferencji obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Konferencji, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 13.05.2018 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Wzmocnienie komórki compliance w sektorze energetycznym - aktualne wyzwania prawne i biznesowe (dalej: „Konferencja”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Konferencja odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Konferencji i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Konferencji.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Konferencji i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Konferencji, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 11.04 .2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 11.04 .2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Konferencji, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Konferencja odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Konferencji.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Konferencja, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Konferencji o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Konferencji, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Konferencji.

 

Prowadzący

avatar

Daniel Borkowski

Radca Prawny, Partner, Kancelaria Prawna Legal Partner

avatar

Waldemar Mnich

Radca Prawny, Wiceprezes Fundacji Rozwoju Compliance, SportGas

avatar

Dr Marzena Czarnecka

Radca Prawny, Adiunkt UE Katowice, Wspólnik Kancelarii Radców Prawnych Ogłódek, Czarnecka

avatar

Anna Szczodra-Kowalczyk

Radca Prawny

avatar

Marcin Kraśniewski

Prawnik, Wiceprezes Zarządu Polskiej Fundacji Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej IUS

avatar

mgr inż. Łukasz Podlewski

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (oddział Częstochowa)

avatar

Magdalena Żurowska

Prawnik, Kancelaria Prawna EY

Partnerzy