Wzmocnienie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa zgodnie z nową Dyrektywą o poufności

Grupa tematyczna: Grupy kapitałowe, Prawo

Data: 07-08.02.2018r.

Cena:
2795 zł/os. > 10.01-28.02.2018

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Nowe środki ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa wprowadzane przez Dyrektywę w sprawie ochrony know-how

 • Podstawowe zasady ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa
 • Nowa definicja tajemnicy przedsiębiorstwa w Dyrektywie o poufności i jej skutki dla przedsiębiorców
 • Wyzwania stojące przed przedsiębiorcami w zakresie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa – co się zmieni?
 • Środki ochrony przysługujące w przypadku naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa
 • Nowe środki ochrony wprowadzane przez Dyrektywę
 • Nadużycie środków ochrony i jego konsekwencje na tle Dyrektywy
Dr Zbigniew Pinkalski

Dr Zbigniew Pinkalski

11:00

Przerwa kawowa

11:30

Działania naruszające tajemnice przedsiębiorstwa

 • Bezprawne pozyskanie, wykorzystanie i ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa według Dyrektywy
 • Procedury oraz środki prawne zapewniające dochodzenia odszkodowania z tytułu bezprawnego pozyskiwania, wykorzystywania i ujawniania tajemnicy przedsiębiorstwa
 • Pozyskiwanie tajemnicy przedsiębiorstwa od osoby trzeciej stanowiące zagrożenie dla przedsiębiorcy
 • Sankcje za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa
dr Antoni Bolecki

dr Antoni Bolecki

13:00

Przerwa na lunch

14:00

Tajemnica przedsiębiorstwa a prywatność pracownika

 • Zakres pojęcia prywatności pracownika
 • Tajemnica korespondencji w przedsiębiorstwie
 • Prywatność pracownika a tajemnica przedsiębiorstwa
 • Dopuszczalny monitoring działalności pracownika w przedsiębiorstwie
Artur Piechocki

Artur Piechocki

15:30

Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w stosunkach z instytucjami publicznymi a nowe rozwiązania wynikające z Dyrektywy

 • Skuteczna ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa  w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • Wniosek o udzielenie dofinansowania z funduszy europejskich a ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa
 • Ochrona informacji poufnych w związku z przeprowadzaną kontrolą przez organy państwowe
 • Dostęp do informacji publicznej a ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w świetle Dyrektywy
Agnieszka Zwierzyńska

Agnieszka Zwierzyńska

16:30

Zakończenie pierwszego dnia

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Skuteczna ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w firmie

 • Opracowywanie regulaminów pracy oraz polityk bezpieczeństwa informacji w celu ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa – praktyczne wskazówki
 • Obowiązek zachowania tajemnicy służbowej na podstawie polskiego prawa
 • Odpowiedzialność pracownika za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa
Dr Marta Derlacz-Wawrowska

Dr Marta Derlacz-Wawrowska

11:00

Przerwa kawowa

11:30

Sygnaliści w świetle Dyrektywy w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych

 • Tajemnica przedsiębiorstwa a ujawnianie nieprawidłowości przez pracowników
 • Ochrona sygnalistów przed odpowiedzialnością za ujawnienie nieprawidłowości lub naruszeń w firmie
 • Opracowywanie polityki whistleblowingu w przedsiębiorstwie – krok po kroku
Maciej Żelewski

Maciej Żelewski

13:00

Przerwa na lunch

13:45

Audyt umów pod kątem ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa

 • Umowne zastrzeżenie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa – dobre praktyki
 • Najczęstsze błędy w klasyfikowaniu informacji jako tajemnic przedsiębiorstwa
 • Szacowanie kar umownych za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa
 • Zawieranie umów NDA – nowe rozwiązania wynikające z Dyrektywy
 • Analiza kluczowych zapisów umów NDA - case study
Karolina Stawicka

Karolina Stawicka

15:15

Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w postępowaniach sądowych

 • Zmiany w ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa w toku postępowań sądowych
 • Praktyka dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa praw do baz danych oraz korespondencji zawierających informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa na gruncie prawa cywilnego oraz karnego
 • Dochodzenie roszczeń z tytułu naruszeń zapisów umownych tajemnicy przedsiębiorstwa
Karolina Stawicka

Karolina Stawicka

16:30

Zakończenie konferencji; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Wyzwania stojące przed przedsiębiorcami w zakresie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa – co się zmieni?
 • Procedury oraz środki prawne zapewniające dostępność dochodzenia naprawienia szkody z tytułu bezprawnego pozyskiwania, wykorzystywania i ujawniania tajemnicy przedsiębiorstwa
 • Audyt umów pod kątem ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa
 • Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w stosunkach z instytucjami publicznymi a nowe rozwiązania wynikające z Dyrektywy
 • Opracowywanie regulaminów pracy oraz polityk bezpieczeństwa informacji w celu ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa – praktyczne wskazówki
 • Opracowywanie polityki whistleblowingu w przedsiębiorstwie – krok po kroku
 • Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w postępowaniach sądowych

Dlaczego warto wziąć udział w warsztacie:

Do dnia 8 czerwca 2018 roku kraje członkowskie Unii Europejskiej mają czas do dostosowania swoich porządków prawnych do wymogów Dyrektywy w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem. Dyrektywa wprowadza nowe standardy jeśli chodzi o uznanie informacji za tajemnicę przedsiębiorstwa, zobowiązuje także kraje do wprowadzenia do swoich porządków prawnych procedur i środków umożliwiających przedsiębiorcom dochodzenie roszczeń w przypadku naruszenia informacji poufnych ich firm.
Serdecznie zapraszamy na wydarzenie podczas którego zostaną poruszone kwestie dotyczące odpowiedniej ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa zgodnie z wymaganiami Dyrektywy. Eksperci przekażą Państwu jak przygotować firmę na nowe zmiany, jak konstruować umowy z kontrahentami oraz co najważniejsze jakie procedury wprowadzić, by nie dopuścić do ujawnienia ważnych informacji przez pracowników. Skupimy się także na należytej ochronie sygnalistów według wytycznych Dyrektywy.

Grupa docelowa:

Warsztaty kierujemy do przedstawicieli działów prawnych zajmujących się szeroko pojętą ochroną tajemnicy przedsiębiorstwa. Zapraszamy w szczególności:

 • Specjalistów
 • Kierowników
 • Dyrektorów

 

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 09.01.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 09.01.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Wzmocnienie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa zgodnie z nową Dyrektywą o poufności „Konferencji” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Konferencji

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Konferencji wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 19.12.2017 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 09.01.2018 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 09.01.2018 r.

 3. Cena uczestnictwa w Konferencji obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Konferencji, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 06.02.2018 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Wzmocnienie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa zgodnie z nową Dyrektywą o poufności (dalej: „Konferencja”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Konferencja odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Konferencji i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Konferencji.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Konferencji i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Konferencji, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 09.01.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 09.01.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Konferencji, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Konferencja odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Konferencji.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Konferencja, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Konferencji o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Konferencji, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Konferencji.

 

Prowadzący

Agnieszka Zwierzyńska

Agnieszka Zwierzyńska

Adwokat, Senior Associate, Kancelaria Łaszczuk i Wspólnicy

Artur Piechocki

Artur Piechocki

Radca Prawny, Założyciel, Kancelaria APLAW

dr Antoni Bolecki

dr Antoni Bolecki

Radca Prawny, Kancelaria Wardyński i Wspólnicy

Dr Marta Derlacz-Wawrowska

Dr Marta Derlacz-Wawrowska

Radca Prawny, Praktyka Prawa Pracy, Kancelaria Wardyński i Wspólnicy

Dr Zbigniew Pinkalski

Dr Zbigniew Pinkalski

Radca Prawny, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Karolina Stawicka

Karolina Stawicka

Adwokat, Counsel, Bird & Bird

Maciej Żelewski

Maciej Żelewski

Associate / Praktyka Life Sciences, Kancelaria Prawna Domański Zakrzewski Palinka

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij