Zapewnienie zgodności działań z przepisami RODO w sektorze energetycznym

Grupa tematyczna: Energetyka

Data: 04-05.12.2017r.

Cena:
2795 zł/os. > 07.11-31.12.2017

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Odpowiednie przygotowanie przedsiębiorcy zanim przepisy RODO będą musiały być obowiązkowo stosowane

 • Co już możemy, a co powinniśmy zrobić w związku z obowiązkiem dostosowania działalności do RODO?
 • Audyt przedwdrożeniowy
 • Zabezpieczenia techniczne konieczne do wprowadzenia przez przedsiębiorców na gruncie RODO
 • Procedura szacowania ryzyka, metody jej przeprowadzania na danym etapie audytu
Artur Piechocki

Artur Piechocki

11:00

Przerwa kawowa

11:30

Dostosowanie dokumentacji w przedsiębiorstwie energetycznym zapewniającej zgodność z RODO

 • Prawa osób, których dane dotyczą i sposoby ich realizacji zgodnie z RODO
 • Wpływ RODO na stosowane wzorce dokumentów
 • Nowe procedury wewnętrzne w przedsiębiorstwie
 • Anonimizacja, retencja, rejestr czynności przetwarzania i inne obowiązki administratora
Agnieszka Sagan-Jeżowska

Agnieszka Sagan-Jeżowska

13:00

Przerwa na lunch

14:00

Zastosowanie technologii w obszarze kontrolowania bezpieczeństwa danych

 • Wypracowanie mechanizmów zapobiegających dostępowi do danych przez osoby nieuprawnione
 • Integracja systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, systemu zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego z uwzględnieniem różnych kategorii danych
 • Przykładowe rozwiązania dla systemów informatycznych w zależności od poziomu oszacowanego ryzyka
 • Korzystanie z usług IT dostarczanych z zewnątrz
 • Outsourcing, cloud computing, Big Data w kontekście bezpieczeństwa przechowywania danych
 • Wykorzystanie nowych rozwiązań technologicznych w ochronie danych (szyfrowanie, maskowanie, firewall baz danych)
Marcin Kujawa

Marcin Kujawa

15:00

Zarządzanie danymi pomiarowymi i ich dostosowane do obecnych regulacji prawnych

 • Zasady udostępniania danych pomiarowych zgodnie z RODO
 • Zmiany zawarte w przepisach projektu ustawy dotyczące danych pomiarowych pochodzących z inteligentnych liczników
 • Jak do danych pomiarowych zastosować obsługę praw jednostki, w tym prawo do bycia zapomnianym
Michał Chodorek

Michał Chodorek

16:00

Zakończenie pierwszego dnia

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Wymagania dotyczące wdrożenia zabezpieczeń informacji przedsiębiorstwa

 • PN-ISO/IEC 27001- System zarządzania bezpieczeństwem informacji
 • Jak spełnić normy w systemie informatycznym, aby otrzymać certyfikat?
Jakub Rutkowski

Jakub Rutkowski

10:30

Przerwa kawowa

11:00

Profilowanie i łączenie usług energetycznych w świetle RODO

 • Profilowanie w aspekcie ochrony danych osobowych na gruncie RODO
 • Kolizja z innymi reżimami prawnymi (tajemnica ubezpieczeniowa, bankowa, telekomunikacyjna)
Artur Piechocki

Artur Piechocki

12:00

Odpowiedzialność sektora energetycznego według RODO

 • Tworzenie „map procesów”
 • Obowiązki informacyjne względem Klientów
 • Kompetencje Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • Kary finansowe
Marcin Cwener

Marcin Cwener

13:00

Aktualne i planowane wytyczne Grupy Roboczej 29 i wybranych europejskich organów nadzorczych

Marcin Lewoszewski

Marcin Lewoszewski

13:30

Przerwa na lunch

14:15

Konsekwencje prawne względem przedsiębiorców energetycznych w przypadku niezrealizowania obowiązków wynikających z RODO

 • przykłady incydentów naruszenia danych osobowych
 • notyfikacja incydentów do oragnów nadzoru
 • zasady komunikowania incydentów naruszenia ochrony danych osobowych
 • kodeksy postępowania
Marcin Lewoszewski

Marcin Lewoszewski

15:15

Zakończenie warsztatów; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Odpowiednie przygotowanie przedsiębiorcy zanim przepisy RODO będą musiały być obowiązkowo stosowane
 • Dostosowanie dokumentacji w przedsiębiorstwie energetycznym zapewniającej zgodność z RODO
 • Zastosowanie technologii w obszarze kontrolowania bezpieczeństwa danych
 • Zarządzanie danymi pomiarowymi i ich dostosowane do obecnych regulacji prawnych
 • Wymagania dotyczące wdrożenia zabezpieczeń informacji przedsiębiorstwa
 • Profilowanie i łączenie usług energetycznych w świetle RODO
 • Odpowiedzialność sektora energetycznego według RODO
 • Aktualne i planowane wytyczne Grupy Roboczej 29 i wybranych europejskich organów nadzorczych

Dlaczego warto wziąć udział:

W dniu 25 maja 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO), które będzie aktem bezpośrednio stosowanym od dnia 25 maja 2018 r. Co ważne, w wyniku konieczności dostosowania regulacji polskich do unijnego Rozporządzenia 14 września 2017 r. został opublikowany projekt nowej Ustawy o ochronie danych osobowych. Nowe przepisy znacząco wpłyną na zakres obowiązków podmiotów przetwarzających dane osobowe i spowodują liczne zmiany w polityce ich ochrony. Największym wyzwaniem stojącym przed w/w jednostkami jest brak wymagań co do wprowadzenia konkretnych rozwiązań. Oprócz konieczności wdrożenia odpowiednich środków bezpieczeństwa trzeba będzie także regularnie sprawdzać ich skuteczność.
Podczas organizowanego warsztatu omówione zostaną konkretne przykłady praktyczne, pozwalające na zapewnienie zgodności działań przedsiębiorstw energetycznych z obecnymi regulacjami związanymi z ochroną danych osobowych. Dzięki Ekspertom, dowiecie się Państwo m. in. o odpowiednim przygotowaniu audytu przedwrożeniowego, sposobach dostosowania dokumentacji przedsiębiorstwa do nałożonych wymogów, zastosowania technologii w obszarze kontrolowania danych, a także konsekwencjach w przypadku niezrealizowania obowiązków wynikających z RODO.

Grupa docelowa:

Warsztaty kierujemy do:

 • Administratorów Bezpieczeństwa Informacji
 • Osób pełniących funkcję ADO
 • Osób odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych
 • Osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji
 • Departamentów Obrotu Energią
 • Departamentów Rozliczeń Energii Elektrycznej
 • Wydziałów Raportowania i Analiz
 • Działów Usług Dystrybucyjnych
 • Działów Polityki Regulacyjnej i Sprawozdawczości
 • Działów ds. Umów Dystrybucyjnych
 • Działów Obsługi Klienta
 • Działów Prawnych

 

Copyright © MM Conferences S.A. 2017 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 06.11.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 06.11.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Zapewnienie zgodności działań z przepisami RODO w sektorze energetycznym „Warsztacie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Warsztacie

 1. Warunkiem uczestnictwa w Warsztacie jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Warsztacie wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 24.10.2017 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 06.11.2017 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 06.11.2017 r.

 3. Cena uczestnictwa w Warsztacie obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Warsztatu, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 03.12.2017 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Zapewnienie zgodności działań z przepisami RODO w sektorze energetycznym (dalej: „Warsztat”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Warsztat odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Warsztatu i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Warsztacie.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Warsztatu i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Warsztatu, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Warsztacie, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Warsztacie, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 06.11.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 06.11.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Warsztacie, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Warsztat odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Warsztacie.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Warsztat, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Warsztacie o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Warsztacie, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Warsztatu.

 

Prowadzący

Agnieszka Sagan-Jeżowska

Agnieszka Sagan-Jeżowska

Radca prawny, Kancelaria Bird & Bird

Artur Piechocki

Artur Piechocki

Radca Prawny, Założyciel, Kancelaria APLAW

Jakub Rutkowski

Jakub Rutkowski

Specjalista ds. bezpieczeństwa informacji Apator SA

Marcin Cwener

Marcin Cwener

Senior Associate, Kancelaria Maruta Wachta

Marcin Kujawa

Marcin Kujawa

Inżynier ds. bezpieczeństwa informacji, ODO 24

Marcin Lewoszewski

Marcin Lewoszewski

Radca prawny, Kancelaria Kobylańska & Lewoszewski

Michał Chodorek

Michał Chodorek

Senior Associate, Adwokat, KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij