Zapewnienie zgodności w aspekcie najnowszych zmian w prawie konkurencji

Grupa tematyczna:
Grupy kapitałowe, Prawo

Data: 27-28.03.2017 r.

Cena: 1995 zł/os.

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30
av

Robert
Gago

Ustawa o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji

 • Private enforcement - ryzyka i szanse dla przedsiębiorców
 • Domniemania: winy i wyrządzenia szkody przez kartel
 • Ułatwienia proceduralne; wyjawienie dowodów
 • Zmiany dotyczące przedawnienia
10:30

Przerwa kawowa

11:00
av

Radosław
Pawluk

Zasady dochodzenia odszkodowania – praktyczne problemy

 • Udowodnienie wysokości poniesionej szkody
 • Dostęp do dowodów w aktach UOKiK, ograniczenia
 • Obowiązek udowodnienia przerzucenia nadmiernego obciążenia
 • Przepisy intertemporalne
12:30

Przerwa na lunch

13:30
av

Mateusz
Oskroba

Funkcjonowanie programów zgodności z prawem konkurencji w przedsiębiorstwach

 • Stosowane programy zgodności – case study
 • Programy zgodności jako skuteczne przygotowanie do kontroli UOKiK w praktyce
 • Wysokość sankcji nakładanych przez UOKiK za poszczególne przewinienia
 • Jak wyeliminować najczęstsze luki techniczne w funkcjonowaniu systemów i procedur zgodności
15:30
av

Maciej
Żelewski

Zarządzanie dokumentacją i wymiana informacji między przedsiębiorcami – punkty krytyczne

 • Jakie obowiązki w zakresie zarządzania dokumentacją wymusi wdrożenie dyrektywy private enforcement? Jak się do niej przygotować?
 • Ryzyka związane z przepływem informacji między przedsiębiorcami
 • Współpraca w stowarzyszeniach branżowych i inicjatywy branżowe
 • Wymiana informacji między konkurentami w toku procesów fuzji i przejęć
16:30

Zakończenie pierwszego dnia

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30
av

Marta
Balcerowska

Zapewnienie zgodności w relacjach z innymi przedsiębiorcami – sprawdzone sposoby

 • Zapewnienie zgodności w porozumieniach pomiędzy konkurentami w zakresie współdziałania w realizowanych wspólnie projektach
 • Analiza due diligence partnerów biznesowych
 • Problematyka porozumień wertykalnych
 • Jakie porozumienia wertykalne uznaje się za zakazane – case study
 • Wymiar odpowiedzialności za zawarcie zakazanego porozumienia
11:00

Przerwa kawowa

11:30
av

Jarosław
Sroczyński

Analiza umów o współpracy pod kątem prawa konkurencji

 • Monitorowanie umów pod kątem ryzyka naruszenia reguł konkurencji
 • Najczęstsze pułapki w umowach
 • Case study
13:00

Przerwa na lunch

14:00
av

Marcin
Alberski

Działania przedsiębiorcy podejmowane w celu wyjaśnienia potencjalnych naruszeń prawa konkurencji – case study

 • Odpowiedzialność przedsiębiorcy za czynności podejmowane przez jego pracowników / podwykonawców (SA Musique Diffusion, VM Remonts)
 • Rodzaje naruszeń podejmowanych przez pracowników lub podwykonawców przedsiębiorcy
 • Sposoby wykrycia naruszeń oraz zachęcania pracowników do podejmowania współpracy
 • Postępowanie wewnętrzne w celu ustalenia czy naruszenie miało miejsce (LEGO)
 • Działania podejmowane przez przedsiębiorcę w przypadku naruszeń (zmiany w prowadzonej działalności, dystansowanie się od działań pracowników / podwykonawców, postępowanie dyscyplinarne, wniosek leniency)
15:30

Zakończenie warsztatów; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Ustawa o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji
 • Zasady dochodzenia odszkodowania – praktyczne problemy
 • Funkcjonowanie programów zgodności z prawem konkurencji w przedsiębiorstwach
 • Zarządzanie dokumentacją i wymiana informacji między przedsiębiorcami – punkty krytyczne
 • Zapewnienie zgodności w relacjach z innymi przedsiębiorcami – sprawdzone sposoby
 • Analiza umów o współpracy pod kątem prawa konkurencji
 • Działania przedsiębiorcy podejmowane w celu wyjaśnienia potencjalnych naruszeń prawa konkurencji – case study

Dlaczego warto wziąć udział?

Z początkiem 2017 roku wejdzie w życie ustawa o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji, która będzie implementować Dyrektywę Private Enforcement w Polsce. Wspomniana ustawa wprowadzi nowe rozwiązania odnośnie dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia prawa konkurencji. Z uwagi na nadchodzące zmiany, zapewnienie zgodności w prawie konkurencji stanowić będzie ogromne wyzwanie dla przedsiębiorców.
Efektywny systemu zarządzania ryzykiem naruszenia przepisów prawa ochrony konkurencji można osiągnąć jedynie poprzez prowadzenie skutecznego programu zgodności. Uczestnictwo w warsztacie umożliwi Państwu skuteczne przygotowanie się do nowych przepisów. Nasi Eksperci przedstawią ułatwienia proceduralne dla poszkodowanych zawarte w ustawie oraz praktyczne problemy związane z pozyskiwaniem odszkodowania, które mogą Państwo napotkać. W ramach warsztatu Eksperci udzielą Państwu cennych wskazówek odnośnie skutecznego funkcjonowania programów zgodności. Specjaliści w praktycznej odsłonie przybliżą Państwu najczęstsze luki w systemach i procedurach oraz swoje uwagi, które pozwolą Państwu na wprowadzenie nowych standardów współpracy z innymi członkami rynku.

Grupa docelowa:

Warsztat kierujemy do Członków Zarządów, Dyrektorów, Kierowników i Specjalistów z działów:

 • Prawnych
 • Compliance
 • Handlowych

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 22.02.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 22.02.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Zapewnienie zgodności w aspekcie najnowszych zmian w prawie konkurencji „Warsztacie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Warsztacie

 1. Warunkiem uczestnictwa w Warsztacie jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Warsztacie wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 09.02.2017 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 22.02.2017 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 22.02.2017 r.

 3. Cena uczestnictwa w Warsztacie obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Warsztatu, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 26.03.2017 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Zapewnienie zgodności w aspekcie najnowszych zmian w prawie konkurencji (dalej: „Warsztat”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Warsztat odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Warsztatu i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Warsztacie.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Warsztatu i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Warsztatu, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Warsztacie, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Warsztacie, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 22.02.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 22.02.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Warsztacie, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Warsztat odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Warsztacie.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Warsztat, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Warsztacie o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Warsztacie, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Warsztatu.

 

Prowadzący

avatar

Mateusz Oskroba

Radca Prawny, Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy

avatar

Robert Gago

Radca Prawny, Partner w Greenberg Traurig

avatar

Radosław Pawluk

Adwokat, Associate, Kancelaria Hogan Lovells

avatar

Marta Balcerowska

Radca Prawny, Associate, Domański Zakrzewski Palinka

avatar

Jarosław Sroczyński

Radca Prawny, Wspólnik, Kancelaria Markiewicz & Sroczyński

avatar

Marcin Alberski

Associate, Kancelaria Bird & Bird

avatar

Maciej Żelewski

Associate, Domański Zakrzewski Palinka

Partnerzy