Zarządzanie produktem ubezpieczeniowym – problemy praktyczne

Grupa tematyczna:
Towarzystwa ubezpieczeniowe

Data: 01-02.03.2017 r.

Cena: 1995 zł/os.

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30
av

Prof.
UAM
dr
hab.
Marcin
Orlicki

Rekomendacje KNF – omówienie najbardziej newralgicznych kwestii prawnych

 • Raportowanie do KNF wdrażania procedur -dokładne wymogi legislatora odnośnie tego procesu
 • Omówienie ciężaru gatunkowego poszczególnych punktów rekomendacji
 • Zasada comply or explain w praktyce
 • Kontrola KNF
 • Konsekwencje kontroli KNF
11:15

Przerwa kawowa

11:30
av

Paweł
Stykowski

Wdrażanie procedur dla poszczególnych osób (stanowisk) w firmie

 • Obowiązki poszczególnych pracowników w zakresie zarządzania produktem ubezpieczeniowym
 • Opracowanie nowego produktu krok po kroku – kto co robi?
 • Outsourcing projektowania produktów
12:30

Przerwa na lunch

13:30
av

Aneta
Ciechowicz-Jaworska

Adekwatność Produktowa a inne dyrektywy, rozporządzenia i regulacje

 • Adekwatność produktowa a Rozporządzenie PRIIPs, które wejdzie w życie w styczniu 2018
 • Adekwatność produktowa a dyrektywa IDD
 • Wpływ rekomendacji na BION
15:10

Zakończenie pierwszego dnia

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30
av

Jakub
Nawracała

Wprowadzanie nowego produktu- krok po kroku

 • Pojęcie produktu. Co jest oddzielnym produktem? Nowe produkty a modyfikacje produktów
 • Kwestie do uwzględnienia przy tworzeniu nowego produktu
 • Dokumenty powiązane z produktem (OWU, polisy, wnioski, karty produktów, materiały informacyjne i marketingowe, etc.)
 • Określanie grupy docelowej i antygrupy
11:00

Przerwa kawowa

11:20
av

Dr
Jacek
Skwierczyński

Zarządzanie produktem wadliwym

 • Procedury postępowania z produktem wadliwym
 • Rejestrowanie produktów wadliwych
 • Odpowiedzialność za produkt wadliwy
 • Inne praktyczne kwestie dot. produktu wadliwego
13:00

Przerwa na lunch

14:00
av

Beata
Mrozowska-Bartkiewicz

Sprzedaż produktów a compliance

 • Targetowanie i motywowanie pracowników a compliance
 • Efektywna sprzedaż a wymogi rekomendacji
15:00

Zakończenie warsztatów; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Rekomendacja KNF- omówienie problemów praktycznych
 • Wdrażanie procedur dla poszczególnych stanowisk w firmie w zakresie zarządzania produktem ubezpieczeniowym
 • Adekwatność produktowa a inne regulacje prawne
 • Wprowadzanie nowego produktu
 • Zarządzanie produktem wadliwym
 • Sprzedaż produktów a compliance

Dlaczego warto wziąć udział?

Podczas wydarzenia w szczegółowy sposób omówione zostaną najbardziej nurtujące Państwa obszary związane z praktyczną implementacją rekomendacji KNF dotyczącej zarządzania produktem ubezpieczeniowym.  Dowiedzą się Państwo jak przełożyć regulacje prawne na praktykę. Spotkanie będzie okazją, by uzyskać odpowiedź na ważne kwestie, wymienić się praktycznymi doświadczeniami oraz poznać  skutki planowanych zmian prawnych związanych z obszarem zarządzania produktem ubezpieczeniowym.

Grupa docelowa:

Warsztat dedykowany jest reprezentantom firm ubezpieczeniowych zajmujących się tematyką zarządzania produktem ubezpieczeniowym.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 01.02.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 01.02.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Zarządzanie produktem ubezpieczeniowym – problemy praktyczne „Warsztacie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Warsztacie

 1. Warunkiem uczestnictwa w Warsztacie jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Warsztacie wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 19.01.2017 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 01.02.2017 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 01.02.2017 r.

 3. Cena uczestnictwa w Warsztacie obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Warsztatu, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 28.02.2017 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Zarządzanie produktem ubezpieczeniowym – problemy praktyczne (dalej: „Warsztat”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Warsztat odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Warsztatu i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Warsztacie.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Warsztatu i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Warsztatu, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Warsztacie, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Warsztacie, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 01.02.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 01.02.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Warsztacie, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Warsztat odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Warsztacie.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Warsztat, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Warsztacie o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Warsztacie, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Warsztatu.

 

Prowadzący

avatar

Aneta Ciechowicz-Jaworska

Radca Prawny, Kancelaria Radcy Prawnego Aneta Ciechowicz-Jaworska

avatar

Jakub Nawracała

Radca Prawny, Kancelaria Radcy Prawnego Jakub Nawracała

avatar

Dr Jacek Skwierczyński

Aktuariusz CRSA, Open Life TU Życie

avatar

Beata Mrozowska-Bartkiewicz

Counsel, DLA Piper

avatar

Paweł Kowalski

Radca Prawny, Kancelaria Prawna Rachelski&Wspólnicy

avatar

Piotr Kister

Radca Prawny, Kancelaria Prawna Rachelski&Wspólnicy

Partnerzy