Zarządzanie reklamacjami przez podmioty rynku ubezpieczeniowego pod reżimem nowych regulacji

Grupa tematyczna:
Towarzystwa ubezpieczeniowe

Data: 01-02.10.2018 r.

Cena: 2795 zł/os.

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Wzmocnienie pozycji konsumenta na rynku ubezpieczeniowym

 • Praktyczne aspekty realizacji obowiązków informacyjnych związanych z reklamacjami
 • Obowiązki informacyjne ubezpieczyciela - zasady informowania o postępowaniu reklamacyjnym
 • Parasol ochronny w związku z RODO
 • Jakie są uprawnienia Klienta kupującego ubezpieczenie po implementacji IDD
11:00

Przerwa kawowa

11:30
av

Ewa
Świderska

Przykłady możliwych roszczeń, reklamacji i skarg w związku z nowymi „uprawnieniami” Klienta ubezpieczeniowego

 • Nadużycia ze strony instytucji finansowych – interpretacja przepisów
 • Pozwanie z powodu źle dobranej polisy – case study
 • Niewystarczająca ochrona danych osobowych – case study
  • Reklamacje Po wejściu w życie Nowych przepisów – Przykłady możliwych roszczeń oraz wybrane aspekty praktyczne
  • Najważniejsze aspekty zmian w zakresie rozpatrywania reklamacji po wejściu w życie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń
  • Rodzaje reklamacji oraz podmioty zobowiązane do ich rozpatrywania
  • Przykłady możliwych roszczeń, reklamacji i skarg (w tym case study)
  • Ważne aspekty proceduralne
13:00

Przerwa na lunch

14:00
av

Paweł
Stykowski

Współpraca między multiagentami, agentami, brokerami a zakładami ubezpieczeniowymi przy rozpatrywaniu reklamacji

 • Zasady wymiany informacji na gruncie IDD i RODO
 • Które reklamacje musi rozpatrywać zakład ubezpieczeń, a które agent i broker
 • Modele współpracy
 • Możliwe konflikty interesów
 • Przetwarzanie danych w ubezpieczeniach i jego wpływ na podmioty rynku finansowego – procesor a administrator danych – zarządzanie reklamacjami
15:00
av

Marta
Bieniada

Błędy w trakcie rozpatrywania skarg – potencjalne zagrożenia i jak ich unikać w praktyce

 • Nieprawidłowa identyfikacja reklamacji
 • Nieprawidłowe zapisanie roszczeń
 • Brak odpowiedzi w terminie, opóźnienia w udzielaniu odpowiedzi na reklamację
 • Niezachowanie wymaganej formy odpowiedzi na reklamację
16:30

Zakończenie pierwszego dnia

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30
av

Arkadiusz
Skrobich

Wyroki Sądu Najwyższego

 • Automatyczne uznawanie roszczeń Klienta w przypadku opóźnienia w udzieleniu odpowiedzi na reklamację (Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13 czerwca 2018 r.) – strategie obrony przed roszczeniem dla ubezpieczyciela, agenta, multiagenta, brokera
11:00

Przerwa kawowa

11:30
av

Tomasz
Młynarski

Rozpatrywanie reklamacji na rynku ubezpieczeniowym – perspektywa Rzecznika Finansowego

 • Zakres ustawy o rozpatrywaniu reklamacji
 • Tryb składania reklamacji
 • Skutki niedopełnienia obowiązku odpowiedzi na reklamację
 • Obowiązki sprawozdawcze zakładów ubezpieczeń
13:00

Przerwa na lunch

14:00
av

Tomasz
Młynarski

Rola Rzecznika Finansowego na etapie poreklamacyjnym

 • Zbadanie sprawy przez Rzecznika
 • Pozasądowe postępowanie w sprawie rozwiązywania sporów
 • Istotne poglądy kierowane przez Rzecznika do sądów
15:00

Zakończenie konferencji; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Uprawnienia Klienta kupującego ubezpieczenie po implementacji IDD
 • Pozwanie z powodu źle dobranej polisy
 • Zasady wymiany informacji na gruncie RODO i IDD
 • Wyroki Sądu Najwyższego w sprawie reklamacji
 • Rozpatrywanie reklamacji na rynku ubezpieczeniowym – perspektywa Rzecznika Finansowego

Dlaczego warto wziąć udział w konferencji:

Ochrona praw konsumenta w sektorze finansowym poddawana jest coraz precyzyjniejszym regulacjom prawnym. Wchodząca w życie 1 października ustawa o dystrybucji ubezpieczeń poprawi sytuację klientów wobec sprzedawców polis. Nowe przepisy wprowadzone do ustawy reklamacyjnej rozszerzają krąg podmiotów rynku finansowego obowiązanych działać zgodnie z jej zasadami. Ostatnie wytyczne stawiają nowe wyzwanie przed ubezpieczycielami w zakresie obsługi klienta. Główny nacisk koncentruje się w obszarze rozpatrywania reklamacji. Konferencja ma na celu przedstawienie regulacji dotyczących składania skarg, sposobów dostosowania się do nowego prawa przez instytucje finansowe oraz rozszerzony zakres kompetencji Rzecznika Finansowego w tym zakresie. Uczestnictwo w wydarzeniu pozwoli poznać przykłady możliwych roszczeń, interpretacje i najnowsze orzecznictwo. Agenda została przygotowana z myślą o pracownikach towarzystw ubezpieczeniowych, brokerach, agentach oraz multi–agentach.

Grupa docelowa:

Konferencję kierujemy do zakładów ubezpieczeń, agentów i brokerów ubezpieczeniowych oraz multiagencji.
W szczególności serdecznie zapraszamy dyrektorów, kierowników i specjalistów z działów:

 • compliance i prawnych,
 • reklamacji i obsługi klienta
 • zarządzania korporacyjnego
 • a także członków zarządu i wszystkie osoby zajmujące się dystrybucją ubezpieczeń.

 

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 30.08.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 30.08.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Zarządzanie reklamacjami przez podmioty rynku ubezpieczeniowego pod reżimem nowych regulacji „Konferencji” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Konferencji

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Konferencji wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 10.08.2018 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 30.08.2018 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 30.08.2018 r.

 3. Cena uczestnictwa w Konferencji obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Konferencji, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 30.09.2018 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Zarządzanie reklamacjami przez podmioty rynku ubezpieczeniowego pod reżimem nowych regulacji (dalej: „Konferencja”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Konferencja odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Konferencji i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Konferencji.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Konferencji i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Konferencji, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 30.08.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 30.08.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Konferencji, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Konferencja odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Konferencji.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Konferencja, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Konferencji o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Konferencji, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Konferencji.

 

Prowadzący

avatar

Paweł Stykowski

Counsel, Radca prawny, Szef zespołu ryzyka regulacyjnego i compliance, Kancelaria Wierzbowski Eversheds Sutherland

avatar

Ewa Świderska

Counsel, Kancelaria CMS

avatar

Marta Bieniada

Radca Prawny, Counsel w Departamencie Bankowości i Finansów, Kancelaria Prawna Clifford Chance

avatar

Arkadiusz Skrobich

Partner, SQUARE Kancelaria Prawna

avatar

Tomasz Młynarski

Radca prawny, Biuro Rzecznika Finansowego

Partnerzy