Zarządzanie ryzykiem osobistej odpowiedzialności karnej w ramach TP, MDR i WHT

Grupa tematyczna:
Prawo

Data: 11.09.2019 r.

Cena: 1595 zł/os.

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja uczestników i poranna kawa

9:30

Osobista odpowiedzialność karna skarbowa – członkowie zarządu, dyrektorzy finansowi i główni księgowi w centrum zainteresowania nowych regulacji

 • Zaostrzanie odpowiedzialności – aktualne tendencje w praktyce i legislacji
 • Umyślność, nieumyślność, należyta staranność – zasady ponoszenia odpowiedzialności karnej skarbowej w praktyce
 • Jak znajomość zasad przypisania odpowiedzialności wpływa na zarządzanie ryzykiem (case study)?
11:00

Przerwa kawowa

11:30

MDR – nowe przepisy dotyczące raportowania schematów podatkowych

 • Cel i zakres stosowania nowych regulacji
 • Obowiązki w zakresie MDR i nowe sankcje wynikające z ich niedopełnienia
 • Zarządzanie ryzykiem odpowiedzialności karnej: wewnętrzna procedura MDR i wykazanie należytej staranności w jej stosowaniu
12:45

Przerwa na lunch

13:30

Kolejna rewolucja w zakresie cen transferowych

 • Zmiana przepisów obowiązujących od 2017 roku oraz nowe regulacje – obowiązki dokumentacyjne i sprawozdawcze
 • Nowe sankcje i wpływ obowiązkowych podpisów członków zarządu na zakres ich osobistej odpowiedzialności
 • Zarządzanie ryzykiem odpowiedzialności karnej: niezbędne działania kadry zarządzającej w kontekście nowych obowiązków
14:45

Zmiana mechanizmu poboru podatku u źródła

 • Nowe regulacje wprowadzające mechanizm poboru WHT oparty na jego późniejszym (ewentualnym) zwrocie
 • Wewnętrzna certyfikacja i pozostałe obowiązki kadry zarządzającej oraz nowe sankcje z tym związane
 • Zarządzanie ryzykiem odpowiedzialności karnej: wymogi prawne dochowania należytej staranności.
16:00

Zakończenie szkolenia

Copyright © MM Conferences S.A. 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

 

W gronie ekspertów zajmujących się na co dzień doradztwem podatkowym, prawem karnym skarbowym i problematyką analiz finansowych omówimy zmiany, jakie w ostatnim czasie zaszły w podatkach i ich wpływ na osobistą odpowiedzialność karną kadry zarządzającej, zwłaszcza członków zarządu, dyrektorów finansowych i głównych księgowych.

Przybliżymy nowe obowiązki dotyczące cen transferowych, raportowania schematów podatkowych i podatku u źródła, których wspólnym mianownikiem są wymogi dochowania szeroko rozumianej należytej staranności, często związane z koniecznością wdrożenia odpowiednich procedur wewnętrznych. Szczegółowo omówimy również sposoby efektywnego zarządzania ryzykiem osobistej odpowiedzialności karnej.

Tym wszystkim obowiązkom odpowiadają bowiem nowe ryzyka karne skarbowe, które w niektórych przypadkach dotyczą odpowiedzialności członków zarządu, niemożliwej do zdelegowania – jak w przypadku sankcji za nieprawdziwe oświadczenia o kompletności dokumentacji TP oraz o stosowaniu przez spółkę cen rynkowych, które według nowych zasad powinny zostać złożone do 30 września 2019 r.

Główne zagadnienia:

 • Osobista odpowiedzialność karna skarbowa – członkowie zarządu, dyrektorzy finansowi i główni księgowi w centrum zainteresowania nowych regulacji
 • MDR – nowe przepisy dotyczące raportowania schematów podatkowych
 • Kolejna rewolucja w zakresie cen transferowych
 • Zmiana mechanizmu poboru podatku u źródła

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy członków zarządu, dyrektorów finansowych i głównych księgowych oraz inne osoby zainteresowane tematyką osobistej odpowiedzialności karnej menadżerów.

 

Copyright © MM Conferences S.A. 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

 

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 22.08.2019 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 22.08.2019 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Zarządzanie ryzykiem osobistej odpowiedzialności karnej w ramach TP, MDR i WHT „Szkoleniu” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Szkoleniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Szkoleniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 595 zł + 23% VAT do 22.08.2019 r.

  2. 1 895 zł + 23% VAT po 22.08.2019 r.

 3. Cena uczestnictwa w Szkoleniu obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Szkolenia, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 10.09.2019 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Szkoleniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Szkolenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Zarządzanie ryzykiem osobistej odpowiedzialności karnej w ramach TP, MDR i WHT (dalej: „Szkolenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Szkolenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Szkolenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Szkoleniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Szkolenia i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Szkolenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 22.08.2019 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 22.08.2019 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Szkoleniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Szkolenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Szkoleniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Szkolenie, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Szkoleniu o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Szkoleniu, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Szkolenia.

 

Prowadzący

avatar

Justyna Korycka

Partner, Adwokat, Olesiński & Wspólnicy

avatar

Salwador Milczanowski

Senior counsel, Adwokat, Olesiński & Wspólnicy

avatar

Tomasz Gałka

Partner, Doradca Podatkowy, Olesiński & Wspólnicy

avatar

Wojciech Niedźwiedzki

Senior consultant, Doradca podatkowy, Olesiński & Wspólnicy

avatar

Marcin Chruszczyński

Managing Director, O&W Analytics