Zarządzanie transakcjami w instytucjach finansowych pod reżimem AML

Grupa tematyczna:
Finanse

Data: 18-19.04.2018 r.

Cena: 1995 zł/os.

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30
av

Magda
Kazana-Jaroniec

Sprawowanie kontroli w ramach prowadzonych transakcji w instytucjach finansowych

 • Analiza transakcji z uwzględnieniem ich rodzaju oraz kategorii
 • Wymiana informacji o wielkościach oraz rodzajach transakcji pomiędzy instytucjami finansowymi
 • Rejestr transakcji – prowadzenie i aktualizacja danych przy transakcjach; listy dostępów
11:00

Przerwa kawowa

11:30
av

Wojciech
Kapica

Transakcje podejrzane w instytucjach finansowych

 • Wykrywanie symptomów na jakie należy zwracać uwagę przy transakcjach podejrzanych – przykłady transakcji podejrzanych
 • Czym się różni transakcja podejrzana od uzasadnionego podejrzenia prania pieniędzy?
 • Transakcje podejrzane w dobie cyfryzacji i bankowości mobilnej
13:00

Przerwa na lunch

14:00
av

Dariusz
Gradzi

Zmiany w zakresie wstrzymania transakcji i blokady rachunku

 • Uruchomienie procesów wstrzymania transakcji w instytucjach finansowych
 • Przypadki blokady rachunku lub wstrzymania transakcji w instytucjach finansowych – case studies
 • Odpowiedzialność instytucji finansowych za szkody wyrządzone blokadą rachunku przedsiębiorcą
15:30

Zakończenie pierwszego dnia

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30
av

Dr
Konrad
Stolarski

Raportowanie transakcji finansowych zgodnie z wymogami AML

 • Wdrożenie mechanizmów obsługujących raportowanie do GIIF
 • Zmiany w monitorowaniu i raportowaniu transakcji wprowadzone przez dyrektywę AML IV
 • Wytyczne EBA dotyczące raportowania transakcji
11:00

Przerwa kawowa

11:30
av

Elwira
Patsiotos

Informacje towarzyszące transferom pieniężnym

 • Rozporządzenie PE I RADY (UE) w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych (...)
 • Metody kontroli przepływów pieniężnych on-line
 • Kontrola przepływów pieniężnych  na rachunkach klientów post factum
13:00

Przerwa na lunch

14:00
av

Edyta
Zdziarska

Jakie cechy powinien posiadać system chroniący instytucje finansowe przed nadużyciami

 • Od czego zależy skuteczność systemów informatycznych?
 • Co daje nam połączenie obszarów AML i  ANTI-FRAUD?
 • Czy zaawansowane technologie gwarantują sukces w walce z nadużyciami?
15:30

Zakończenie konferencji; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Monitorowanie przepływów pieniężnych
 • Zarządzanie ryzykiem nadużyć
 • Blokady rachunku – case studies
 • Transakcje podejrzane w dobie cyfryzacji
 • Raportowanie transakcji
 • Rejestr transakcji

Dlaczego warto wziąć udział w konferencji:

Instytucje finansowe zobligowane do monitorowania transakcji coraz więcej uwagi przywiązują do ryzyka AML związanego z wykorzystaniem Instytucji finansowych do procesu prania pieniędzy oraz oszustw finansowych. Sektor finansowy musi przygotować się do zmian w zakresie przeprowadzania, monitorowania czy analizowania transakcji.

Podczas spotkania Eksperci omówią:

 • procedury o zawiadomieniach transakcji podejrzanych
 • łańcuch komunikacji w przypadku wykrycia transakcji podejrzanych
 • proces przekazywania informacji wewnątrz grupy zgodnie z wymogami projektu do Ustawy AML
 • transakcje z uwzględnieniem ich rodzaju oraz kategorii
 • kontrole przepływów pieniężnych
 • kwestie odpowiedzialności instytucji finansowych za szkody wyrządzone blokada rachunku
 • wytyczne EBA dotyczące raportowania transakcji

Grupa docelowa:

Do uczestnictwa w konferencji zapraszamy przedstawicieli sektora finansowego:

 • banki
 • domy maklerskie
 • zakłady ubezpieczeń
 • towarzystwa funduszy inwestycyjnych
 • instytucje płatnicze
 • spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe tzw. SKOK-i

Zapraszamy dyrektorów, kierowników oraz specjalistów z:

 • AML
 • działu przeciwdziałania praniu pieniędzy
 • działu przeciwdziałania przestępstwom i nadużyciom
 • działu compliance
 • działu prawnego
 • działu audytu i kontroli wewnętrznej
 • działu nadzoru
 • monitoringu zgodności

 

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 12.03.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 12.03.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Zarządzanie transakcjami w instytucjach finansowych pod reżimem AML „Konferencji” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Konferencji

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Konferencji wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 23.02.2017 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 12.03.2018 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 12.03.2018 r.

 3. Cena uczestnictwa w Konferencji obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Konferencji, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 17.04.2018 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Zarządzanie transakcjami w instytucjach finansowych pod reżimem AML (dalej: „Konferencja”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Konferencja odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Konferencji i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Konferencji.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Konferencji i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Konferencji, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 12.03.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 12.03.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Konferencji, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Konferencja odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Konferencji.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Konferencja, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Konferencji o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Konferencji, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Konferencji.

 

Prowadzący

avatar

Dariusz Gradzi

Adwokat, Partner, AKGK Kancelaria Adwokaci Kostański Gradzi Kuczara

avatar

Dr Konrad Stolarski

Radca Prawny, dLK Legal

avatar

Wojciech Kapica

Counsel, SMM Legal

avatar

Magda Kazana-Jaroniec

Associate, PwC Legal

avatar

Elwira Patsiotos

Ekspert AML/CFT

avatar

Edyta Zdziarska

Konsultant Biznesowy, Dział Systemów Analitycznych, Pion Business Intelligence, Asseco Poland S.A.

Partnerzy