Zarządzanie przepływem danych w ramach działalności spółek w kraju i za granicą

Grupa tematyczna: Grupy kapitałowe

Data: 19-20.02.2018r.

Cena:
2795 zł/os. > 20.01-28.02.2018

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich i transgraniczne przetwarzanie danych w świetle RODO

 • Optymalne podejście do transgranicznego przetwarzania danych osobowych w grupie kapitałowej – identyfikacja transferów danych poza UE, typowe problemy praktyczne, specyfika transferów danych w ramach grupy
 • Transgraniczne przetwarzanie danych w UE – skutki praktyczne, relacje z podmiotem danych i organem ochrony danych
 • Zasady przekazywania danych osobowych do państw trzecich w RODO – zasady przekazywania danych w RODO, wybór właściwego instrumentu (BCR, SCC, decyzje Komisji Europejskiej, inne), praktyczne skutki wyboru, konsekwencje naruszenia przepisów w ramach grupy kapitałowej
 • Relacje handlowe podmiotów europejskich z USA – poziom ochrony prywatności w USA, program Safe Harbor a program Privacy Shield, najnowsze orzecznictwo
dr Michał Mostowik

dr Michał Mostowik

11:00

Przerwa kawowa

11:30

W jakich przypadkach ustawa o ochronie danych zezwala na przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

 • W jaki sposób przepisy zezwalają na przekazywanie danych osobowych między przedsiębiorstwami w ramach UE, w tym na poziomie krajowym
 • Kiedy państwo trzecie zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych
 • Przypadki w których państwo trzecie nie zapewnia odpowiedniej ochrony danych osobowych
 • Jakie informacje powinien zawierać wniosek o wydanie zgodny na przekazywanie danych do państwa trzeciego
Patrycja Kozik

Patrycja Kozik

13:00

Przerwa na lunch

14:00

Gdzie są ostatecznie podejmowane decyzje co do celów i sposobów przetwarzania danych

 • Czym jest wiodący organ nadzorczy i na jakich zasadach podmioty mają go wyznaczyć?
 • Sytuacje wyłączające działalności organu wiodącego - case study
 • Przypadki istnienia kilku ośrodków decyzyjnych w podmiocie
 • Współadministrowanie danymi a  występowanie w podwójnej roli
 • Rola organu nadzorczego w przetwarzaniu danych
Łukasz Czynienik

Łukasz Czynienik

15:40

Przygotowanie planu postępowania z ryzykiem zgodnie z RODO w grupach kapitałowych

 • Niezbędne elementy
 • Redukcja ryzyka
 • Uniknięcie ryzyka
 • Transfer ryzyka
 • Spajanie oceny skutków przetwarzania oraz procesu szacowania ryzyka dla zasobu
 • Potencjalne zagrożenia oraz trudności wykonania DPIA oraz szacowania ryzyka dla zasobu
Maciej Jurczyk

Maciej Jurczyk

16:30

Zakończenie pierwszego dnia

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Jakie dodatkowe obowiązki należy wypełniać przekazując dane osobowe do państw trzecich

 • Czym są Wiążące Reguły Korporacyjne (WRK) i czym jest wzajemne ich uznawanie?
 • Jakie informację powinien zawierać wniosek o zatwierdzenie wiążących reguł korporacyjnych
 • Zawieranie umów opartych o tzw. Modelowe klauzule (rodzaje klauzul)
Izabela Kowalczuk-Pakuła

Izabela Kowalczuk-Pakuła

11:00

Przerwa kawowa

11:30

Wpływ RODO na rozwój przedsiębiorczości w grupach kapitałowych

 • Wyznaczenie głównej jednostki w przypadku grupy przedsiębiorstw
 • Rola spółki matki w zakresie decyzyjnym dotyczącym transferu
 • Kwestie dotyczące przekazywania danych wewnątrz Polski pomiędzy spółkami powiązanymi
Karol Kozieł

Karol Kozieł

13:00

Przerwa na lunch

14:00

Nowe zasady dochodzenia roszczeń między krajowymi z EOG a państwami trzecimi

 • Szacowanie ryzyka naruszeń danych- kto ponosi odpowiedzialność za niedopatrzenia
 • Kary za nieprawidłowe przetwarzanie danych osobowych
 • Transfery danych w grupie kapitałowej i związana z tym odpowiedzialność, który z podmiotów odpowiada, jakie zasady będą miały zastosowanie do zastosowania sankcji związanych z przepływami danych w ramach grupy
Ewa Kurowska-Tober

Ewa Kurowska-Tober

15:30

Transfer danych osobowych poza EOG: podstawy i ograniczenia

 • Najważniejsze sprawy sądowe dotyczące danych osobowych przetwarzanych w państwach trzecich
 • Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w ousourcingu międzynarodowym
Artur Piechocki

Artur Piechocki

16:30

Zakończenie konferencji; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Przekazywanie danych osobowych transgranicznie – na podstawie nowych regulacji
 • Przypadki zezwolenia na przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego
 • Gdzie są ostatecznie zawierane decyzję co do celów i sposobów przetwarzania danych
 • Jakie dodatkowe obowiązki należy wypełniać przekazując dane osobowe do państw trzecich
 • Wpływ RODO na rozwój przedsiębiorczości w grupach kapitałowych
 • Nowe zasady dochodzenia roszczeń między krajowymi z EOG a państwami trzecimi

Dlaczego warto wziąć udział w konferencji:

Postępująca globalizacja gospodarki światowej wpływa na wzrost transgranicznej wymiany informacji oraz danych osobowych. Przekazywanie danych do państw trzecich, tj. państw, które nie należą do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do takich, które nie zapewniają na swoim terytorium odpowiedniego poziomu ochrony, wiąże się z dużym ryzykiem naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą. Przedsiębiorcy działający na arenie międzynarodowej powinni sprawdzić, czy po 25 maja 2018 r. będą legalnie przekazywać dane osobowe poza obszar EOG. W przeciwnym razie narażają się na kary sięgające kwoty 20 mln euro. Istotnym zagrożeniem staje się również ryzyko utraty wizerunku, narażenie na szwank obecnych relacji biznesowych, czy utrata klientów.
Wszyscy przedsiębiorcy działający na arenie międzynarodowej będą musieli zweryfikować, w jakim zakresie te zmiany będą miały dla nich znaczenie. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia będą omówione zarówno od strony merytorycznej, jak i poparte przykładami wskazanymi przez Ekspertów.

Grupa docelowa:

Konferencję kierujemy do grup kapitałowych,a w szczególności do:

 • Administratorów Bezpieczeństwa Informacji
 • Osób pełniących funkcję ADO
 • Osób odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych
 • Osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji
 • Pracowników działów prawnych
 • Pracowników działów compliance

 

Copyright © MM Conferences S.A. 2017 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 19.01.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 19.01.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Zarządzanie przepływem danych w ramach działalności spółek w kraju i za granicą „Konferencji” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Konferencji

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Konferencji wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 09.01.2018 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 19.01.2018 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 19.01.2018 r.

 3. Cena uczestnictwa w Konferencji obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Konferencji, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 18.02.2018 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Zarządzenie przepływem danych w ramach działalności spółek w kraju i za granicą (dalej: „Konferencja”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Konferencja odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Konferencji i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Konferencji.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Konferencji i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Konferencji, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 19.01.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 19.01.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Konferencji, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Konferencja odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Konferencji.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Konferencja, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Konferencji o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Konferencji, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Konferencji.

 

Prowadzący

Ewa Kurowska-Tober

Ewa Kurowska-Tober

Radca Prawny, Partner, Szef Zespołu Prawa Ochrony Własności Intelektualnej i Technologii, Kancelaria DLA Piper

Izabela Kowalczuk-Pakuła

Izabela Kowalczuk-Pakuła

Radca Prawny, Counsel, Bird & Bird

Karol Kozieł

Karol Kozieł

Radca Prawny, Kancelaria GKK Gumularz Kozieł Kozik

Maciej Jurczyk

Maciej Jurczyk

Inżynier ds. Bezpieczeństwa Informacji, ODO 24

dr Michał Mostowik

dr Michał Mostowik

Adwokat, DLK Legal

Patrycja Kozik

Patrycja Kozik

Radca Prawny, Kancelaria GKK Gumularz Kozieł Kozik

Łukasz Czynienik

Łukasz Czynienik

Senior Associate, Kancelaria DLA Piper

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij