Zasady kształtowania i kalkulacji taryf w obrocie oraz dystrybucji energii elektrycznej

Grupa tematyczna:
Energetyka

Data: 26-27.03.2018 r.

Cena: 1995 zł/os.

Program

DZIEŃ 1
8:30

Rejestracja i poranna kawa

9:00
av

Daniel
Borkowski

av

Michał
Sznycer

Nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną – zmiany w stosunku do dotychczasowego stanu prawnego

 • Od dnia 1 kwietnia 2018 r. obowiązywać będzie nowe rozporządzenie taryfowe, zmiany zaproponowane w tym rozporządzeniu są znaczące z perspektywy OSD oraz spółek obrotu
  • Nowa „nocna” strefa czasowa dla odbiorców w gospodarstwach domowych
   • zasady kalkulacji kosztów uzasadnionych
   • zasady określania składnika zmiennego stawki sieciowej
   • pobór opłaty aktywacyjnej
   • cena energii w „strefie nocnej”
 • Zasad kształtowania i kalkulacji taryf i cenników oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi po zniesieniu obowiązku zatwierdzania taryf 
10:30

Przerwa kawowa

11:00
av

Marek
Dobies

Techniczne aspekty kształtowania, kalkulacji i zatwierdzania taryf dystrybucyjnych

 • Założenia procesu taryfikacji
 • Zasady kalkulacji kosztów uzasadnionych
 • Proces zatwierdzania taryf i relacja z Prezesem URE
13:00

Przerwa na lunch

14:00
av

Monika
Bogdał

Obowiązki Operatorów Systemu Dystrybucyjnego z perspektywy mechanizmów mających na celu zapewnienie wystarczalności mocy w krajowym systemie elektroenergetycznym

 • Obowiązki OSD z perspektywy usługi redukcji zapotrzebowania na moc na polecenie OSP oraz usług systemowych
 • Ustawa o rynku mocy
  • OSD jako uczestnik rynku mocy
  • Uczestnictwo OSD w procesie certyfikacji ogólnej, certyfikacji do aukcji głównej oraz certyfikacji do aukcji dodatkowych
   • przebieg procesu certyfikacji
   • prawdopodobny zakres współpracy z OSP w oparciu o regulamin rynku mocy
   • ważne terminy
   • ocena procesu certyfikacji przez URE
  • Test zdolności redukcji zapotrzebowania i rola OSD
  • Obowiązek przekazywania danych pomiarowych dotyczących jednostek fizycznych na potrzeby weryfikacji wykonania obowiązku mocowego oraz na potrzeby rozliczeń
  • Zasady poboru opłaty mocowej oraz typy przedsiębiorstw uprzywilejowanych
  • Sankcje związane z brakiem wykonania lub nieprawidłowym wykonaniem obowiązków wynikających z Ustawy
15:30

Zakończenie pierwszego dnia

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
8:30

Rejestracja i poranna kawa

9:00
av

Michał
Kempa

Rozporządzenie taryfowe – zmiany z perspektywy odbiorców przemysłowych

 • Proponowane zmiany i ich wpływ na koszty odbiorców przemysłowych
 • Istniejące problemy, które nie zostały zaadresowane w rozporządzeniu z punktu widzenia podmiotów podłączonych do sieci dystrybucyjnej:
  • Brak przejrzystości w procesie ustalania taryf dużych dystrybutorów
  • Zróżnicowanie taryf w skali kraju
  • Szczegółowe kwestie dotyczące rozliczeń odbiorców z dystrybutorami np. rozliczanie przekroczeń mocy umownej
 • Istniejące problemy, które nie zostały zaadresowane w rozporządzeniu z punktu widzenia operatorów niezależnych
10:30

Przerwa kawowa

11:00
av

Wojciech
Andrzejewski

Ograniczenia poboru energii elektrycznej oraz gazu ziemnego – stopnie zasilania oraz mechanizmy przewidziane w aktach prawnych i IRIESP

 • Obowiązki wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej
  • Konstrukcja umowy dystrybucyjnej z uwzględnieniem obowiązków wynikających z Rozporządzenia
  • Ograniczenie odpowiedzialności OSD
  • Doświadczenia z ograniczeń wprowadzonych w 2015 r. oraz prowadzonych następnie postepowań związanych z przekroczeniami poboru
 • Obowiązki wynikające z ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym
  • Plany wprowadzania ograniczeń poboru gazu oraz ich aktualizacja
 • Obowiązki wynikające z Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Systemu Przesyłowego
  • Tryb automatyczny (SCO)
  • Tryb ograniczenia poboru napięć
 • Regulacje unijne dotyczące sytuacji awaryjnych
 • Proces zatwierdzania taryf i relacja z Prezesem URE
12:30

Przerwa na lunch

13:30
av

Grzegorz
Pizoń

av

dr
Leszek
Juchniewicz

Zamknięte systemy dystrybucyjne

 • Regulacje unijne dotyczące ZSD
 • Analiza prawnoporównawcza – prawa i obowiązki operatorskie w ramach ZSD
 • Analiza poszczególnych rodzajów zwolnień z obowiązków przewidzianych w prawodawstwie innych krajów
 • Nadchodzące zmiany regulacyjne – Pakiet zimowy oraz kodeksy sieciowe – dodatkowe obowiązki i ich ograniczenie w kontekście funkcjonowania ZSD
 • Wnioski i postulaty de lege ferenda
15:30

Zakończenie konferencji; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Nowe rozporządzenie taryfowe
 • Techniczne aspekty kształtowania taryf
 • Zmiany z perspektywy odbiorców przemysłowych
 • Ustawa o rynku mocy
 • Przebieg procesu certyfikacji
 • Ograniczenia poboru energii elektrycznej
 • Zamknięte systemy dystrybucyjne

Dlaczego warto wziąć udział w konferencji:

Z dniem 1 kwietnia 2018 r. wejdzie w życie nowe rozporządzenie taryfowe. Zaproponowane zmiany będą miały znaczący wpływ na Operatorów Systemu Dystrybucyjnego oraz spółki obrotu. Proces zatwierdzania taryf zawsze przysparza przedsiębiorstwom wiele trudności wynikających z rozbieżności pomiędzy stosowanym prawem energetycznym oraz praktyką rynku, a co więcej, nic nie wskazuje na to, aby miało się to w przyszłości poprawić w sektorze energetycznym. Jednakże najbardziej istotną sprawą w tym procesie jest sam fakt zatwierdzania taryf przez Prezesa URE. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w konferencji podczas której Eksperci przybliżą problematykę wpływu nowych regulacji prawnych na tworzenie oraz zatwierdzanie taryf.

Grupa docelowa:

Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli sektora energetycznego:

 • z działów polityki regulacyjnej
 • z działów strategii i regulacji
 • specjalistów ds. taryf
 • specjalistów z działów usług dystrybucyjnych
 • osoby reprezentujące działy prawne

 

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 26.02.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 26.02.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Zasady kształtowania i kalkulacji taryf w obrocie oraz dystrybucji energii elektrycznej „Konferencji” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Konferencji

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Konferencji wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 12.02.2018 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 26.02.2018 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 26.02.2018 r.

 3. Cena uczestnictwa w Konferencji obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Konferencji, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 25.03.2018 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Zasady kształtowania i kalkulacji taryf w obrocie oraz dystrybucji energii elektrycznej (dalej: „Konferencja”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Konferencja odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Konferencji i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Konferencji.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Konferencji i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Konferencji, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 26.02.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 26.02.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Konferencji, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Konferencja odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Konferencji.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Konferencja, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Konferencji o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Konferencji, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Konferencji.

 

Prowadzący

avatar

Daniel Borkowski

Radca Prawny, Partner, Kancelaria Prawna Legal Partner

avatar

Wojciech Andrzejewski

Radca Prawny, Wspólnik, Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy

avatar

Monika Bogdał

Radca prawny, Ekspert rynku energetycznego, Counsel w Kancelarii Prawnej Piszcz i Wspólnicy

avatar

Grzegorz Pizoń

Counsel, Kancelaria Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy (SSW Pragmatic Solutions)

avatar

Michał Kempa

Ekspert w Zespole Doradztwa Regulacyjnego, EY Law

avatar

dr Leszek Juchniewicz

Ekspert rynku energetycznego, Prezes OSDnEE

avatar

Marek Dobies

Ekspert rynku energetycznego, Członek Zarządu OSDnEE

avatar

Michał Sznycer

Radca Prawny, Partner, MGS Law

Partnerzy