Zasoby ludzkie w Centrum Usług Wspólnych - wzrost efektywności i nowe rozwiązania

Grupa tematyczna:
Centrum usług wspólnych, HR i Kadry

Data: 11.06.2018 r.

Cena: 1895 zł/os.

Program

DZIEŃ
8:30

Rejestracja i poranna kawa

9:00

Wzrost efektywności HR w CUW poprzez odpowiednio dobrane KPI oraz benchmarki

 • Dobieranie wskaźników badających jakość pracy
 • Możliwości przeniesienia rozwiązań z GK do CUW
 • Mierniki sprawności organizacyjnej w obszarze związanym z zasobami ludzkimi
 • Pomiary kosztów i efektywności funkcjonowania działu personalnego oraz realizacji celów projektowych dla inicjatyw o charakterze personalnym
 • Wykorzystanie rozwiązań outsourcingowych
10:30

Przerwa kawowa

11:00

Wdrażanie nowych rozwiązań jako strategia przyciągania i utrzymania pracowników

 • Najskuteczniejsze systemy motywacyjne pracowników CUW – wdrażanie nowych modeli i zarządzanie nimi w aspekcie „wojny o talenty”
 • Budowanie nowoczesnego systemu wynagrodzeń CUW – polityka wynagrodzeń, systemy premiowe
 • Czy oceny pracownicze to już przeżytek? – digitalizacja, aspekt technologiczny rozwoju HR
 • Rola HR w podejmowaniu decyzji dotyczących planów rozbudowy CUW
13:00

Przerwa na lunch

13:30

Relacje Centrum Usług Wspólnych z Grupą Kapitałową w obszarze przepływu pracowników

 • Transfer pracowników między poszczególnymi spółkami w ramach grupy kapitałowej
 • Szacowanie zapotrzebowania na określonych pracowników, realizacja planów re lokacyjnych, opracowanie budżetów
 • Przepływ informacji pomiędzy GK a CUW
 • Wykorzystanie odpowiednich narzędzi IT optymalizujących współpracę
14:30

Ochrona danych w obszarze rekrutacji i zatrudnianiu

 • CUW w "nowej" roli – administrator czy procesor danych
 • Relacje z osobami, których dane dotyczą – zgody i obowiązki informacyjne, zmiany w Kodeksie pracy
 • Monitoring pracowników (wizyjny, IT, GPS) – zmiany w Kodeksie Pracy
 • Wyzwania w obszarze przechowywania dokumentacji pracowniczej
15:30

Zakończenie szkolenia; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

 

Główne zagadnienia:

 • Wzrost efektywności HR w CUW poprzez odpowiednio dobrane KPI oraz benchmarki
 • „Wojna o talenty” - strategia przyciągania i utrzymania pracowników
 • Bezpieczeństwo danych w obszarze rekrutacji i zatrudnieniu
 • Relacje Centrum Usług Wspólnych z Grupą Kapitałową w obszarze przepływu pracowników

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu:

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi niesie za sobą wiele problematycznych aspektów. Zagrożenie stanowią kwestie związane z relokacją pracowników, ryzykiem zwolnień grupowych, wydajnością i skutecznością prowadzonych działań. Równie problematyczne stają się kwestie systemowe i technologiczne, które wymagają standaryzacji. Wychodząc naprzeciw takim tematom proponujemy Państwu udział w naszym wydarzeniu. Uczestnicy otrzymają praktyczną wiedzę na temat możliwości wdrożenia i optymalizacji CUW w swoich firmach. Wybitni prelegenci, praktycy, doradcy biznesu przekażą wiedzę gotową do zaimplementowania od razu po wyjściu ze szkolenia. Udział w wydarzeniu umożliwi Państwu wymianę doświadczeń.

Grupa docelowa:

Szkolenie jednodniowe organizowaliśmy z myślą o:

 • Członkowie Zarządu odpowiedzialni za HR/CUW
 • Dyrektorzy HR
 • Dyrektorzy CUW
 • Przedstawiciele biznesów przenoszących działania HR do CUW
 • Kierownictwo spraw kadrowych w CUW 

 

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 27.04.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 27.04.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Zasoby ludzkie w Centrum Usług Wspólnych - wzrost efektywności i nowe rozwiązania „Szkoleniu” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Szkoleniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Szkoleniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 595 zł + 23% VAT do 27.04.2018 r.

  2. 1 895 zł + 23% VAT po 27.04.2018 r.

 3. Cena uczestnictwa w Szkoleniu obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Szkolenia, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 10.06.2018 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Zasoby ludzkie w Centrum Usług Wspólnych - wzrost efektywności i nowe rozwiązania (dalej: „Szkolenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Szkolenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Szkolenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Szkoleniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Szkolenia i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Szkolenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 27.04.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 27.04.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Szkoleniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Szkolenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Szkoleniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Szkolenie, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Szkoleniu o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Szkoleniu, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Szkolenia.

 

Prowadzący

avatar

Karolina Stawicka

Adwokat, Counsel, Bird & Bird

avatar

Bartłomiej Sikora

Adwokat, Doradca Podatkowy, Senior Associate, Bird & Bird

avatar

Izabela Kowalczuk-Pakuła

Radca Prawny, Counsel, Bird & Bird

avatar

Paulina Grotkowska

Adwokat, Senior Associate, Bird & Bird

avatar

Jolanta Jurczewska

Prezes Zarządu, IFServices

avatar

Wojciech Lesiński

Dyrektor Finansowy

Partnerzy