Zdalny onboarding klienta w świetle najnowszych regulacji

Grupa tematyczna: Prawo, Instytucje Finansowe

Tagi: EBA | AML | CFT | onboarding

Data: 24.03.2023r.

Cena:
495 zł/os. > 07.03-24.03.2023

Program

 
8:45

Rejestracja uczestników

9:00

Zdalny onboarding w świetle wytycznych EBA

 • Wytyczne EBA dotyczące zdalnego onboardingu a pozostałe regulacje (ustawa AML, komunikat KNF, komunikat GIIF)
 • Wymagane polityki i procedury
 • Wymogi w zakresie pozyskiwanych informacji i dokumentów
 • Zarządzanie procesem, obowiązki przedwdrożeniowe i nadzorcze

dr Bartosz Wyżykowski
DLK Legal

10:15

Przerwa

10:30

Poleganie na osobach trzecich i outsourcing w zakresie zdalnego onboardingu

 • Wykorzystanie usług zaufania w procesie zdalnego onboardingu
 • Poleganie na osobach trzecich i outsourcing

adw. Szymon Zych
DLK Legal

11:15

Zdalny onboarding w świetle nadchodzących i spodziewanych regulacji

 • Wpływ spodziewanych i nadchodzących regulacji (rozporządzenie DORA, nowelizacja rozporządzenia eIDAS, pakiet AML, rozporządzenie AI) na procesy zdalnego onboardingu

dr Krzysztof Korus
DLK Legal

12:00

Zakończenie webinarium

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


Dyrektywa w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy nie precyzuje dozwolonych i zabronionych praktyk w kontekście zdalnym i cyfrowym podczas onboardingu nowych klientów. Wytyczne EBA opublikowane 22 listopada 2022 r. określają wspólne standardy UE w zakresie opracowywania i implementacji procesów należytej staranności podczas wdrażania nowego klienta.  Zapraszamy Państwa do udziały w webinarium, podczas którego omówione zostaną wymogi w zakresie wyboru narzędzi i korzystania z usług outsourcingowych, a także inne nadchodzące regulacje prawne, mające wpływ na onboarding klienta.

Główne zagadnienia:

 • Zdalny onboarding w świetle wytycznych EBA
 • Poleganie na osobach trzecich i outsourcing w zakresie zdalnego onboardingu
 • Zdalny onboarding w świetle nadchodzących i spodziewanych regulacji

Grupa docelowa:
Wydarzenie kierujemy do przedstawicieli sektora finansowego. Zapraszamy przede wszystkim dyrektorów, kierowników oraz specjalistów z działów: AML, KYC, Przeciwdziałania praniu pieniędzy, Przeciwdziałania przestępstwom i nadużyciom, Prawnych, Compliance, Audytu i kontroli wewnętrznej, Nadzoru, Ryzyka, Operacyjnych, Outsourcingu, a także wszystkie inne osoby zainteresowane tą tematyką

Partner Merytoryczny

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Alicja Zadroga

Sales Director
Knowledge Brokers Department
M: +48 791 989 883
e-mail: a.zadroga@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Zuzanna Rogucka

Project Manager
Conferences & Trainings Department
M: +48 791 989 884
e-mail: z.rogucka@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 6.03.2023 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 6.03.2023 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Zdalny onboarding klienta w świetle najnowszych regulacji „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 395 zł + 23% VAT do 6.03.2023 r.

  2. 495 zł + 23% VAT po 6.03.2023 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 24.03.2023 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Zdalny onboarding klienta w świetle najnowszych regulacji (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 6.03.2023 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 6.03.2023 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

dr Krzysztof Korus

dr Krzysztof Korus

Partner, Radca prawny, DLK Legal

Szymon Zych

Szymon Zych

Adwokat, DLK Legal

dr Bartosz Wyżykowski

dr Bartosz Wyżykowski

Radca Prawny, Senior Associate, Kancelaria DLK Legal

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij