Ryzyko zmian w otoczeniu prawnym TFI i Depozytariuszy

Grupa tematyczna: Finanse, Prawo

Data: 08-09.04.2019r.

Cena:
2795 zł/os. > 09.03-30.04.2019

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Aspekty prawne i praktyczne nowelizacji ustawy o wzmocnieniu nadzoru nad rynkiem finansowym (ustawa z dnia 9 listopada 2018 r.)

 • Problemy interpretacyjne wytycznych wynikających z nowelizacji 
Mateusz Bednarz

Mateusz Bednarz

10:30

Przerwa kawowa

11:00

Wycena aktywów niepublicznych we współpracy depozytariusz - TFI

 • Ustalanie wartości godziwej
 • Weryfikacja modeli wyceny aktywów
 • Sprawdzanie poprawności działania podanego modelu
 • Najczęściej popełniane błędy w wycenach
Marek Szpręga

Marek Szpręga

12:00

Współpraca i dochodzenie roszczeń na linii TFI – depozytariusz

 • Zwiększony zakres działalności, obowiązki oraz nadzór depozytariusza względem TFI
 • Jak dobrze współpracować, gdy pojawia się konflikt interesów?
 • Rozstrzyganie kwestii spornych
 • Kwestia niewypłacalności
Mateusz Bednarz

Mateusz Bednarz

13:00

Przerwa na lunch

13:45

Statut Funduszu, a interes uczestników funduszu

 • Kognicja sądu rejestrowego i nadzór KNF
 • Limity inwestycyjne bezpośrednie i ekspozycje pośrednie
 • Ujawnianie konfliktów interesów w Statucie, a zarządzanie nimi
 • Zmiana Statutu, a interes uczestników funduszu
Rafał Wojciechowski

Rafał Wojciechowski

15:15

Stanowisko KNF z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie przyjmowania i przekazywania zachęt – znaczenie praktyczne i sposób implementacji zaleceń KNF

 • Charakter usług dodatkowych lub usług poprawiających jakość usługi świadczonej na rzecz klienta lub potencjalnego klienta
 • Zakaz pobierania „zachęt” w formie ryczałtu/marży
 • Usługi, które mogą uzasadnić przekazanie przez TFI „zachęt” dystrybutorom
 • Usługi, które nie mogą uzasadnić przekazanie przez TFI „zachęt” dystrybutorom
 • Obowiązek dostarczenia informacji oraz dokumentów wskazujących czynności mające na celu poprawę jakości usługi, zgodnie z art. 32b ust. 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych zakres, charakter obowiązku oraz rola dystrybutorów i TFI w tym procesie
Julia Trzmielewska

Julia Trzmielewska

16:45

Zakończenie pierwszego dnia

Copyright © MM Conferences S.A. 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Problematyka dematerializacji certyfikatów inwestycyjnych oraz ograniczenia z tym związane

 • Powołanie agenta emisji i jego zadania
 • Nowe rozwiązanie w obszarze rejestracji certyfikatów
 • Uczestnictwo KDPW
 • Emisje sprzed 1 lipca 2019 r. co ze starymi emisjami?
Tomasz Matczuk

Tomasz Matczuk

11:00

Przerwa kawowa

11:30

Nowe obowiązki w obszarze raportowania schematów podatkowych od 2019 roku. W jakim zakresie zmiany przepisów dotyczą TFI?

 • Zasady tworzenia raportów podatkowych na nowych zasadach 
Aneta Drosik

Aneta Drosik

13:00

Przerwa na lunch

13:45

Zmiany w przepisach nowelizacji ustawy o ofercie publicznej z 13 listopada 2018 r. oraz sposoby emisji certyfikatów

Łukasz Zalewski

Łukasz Zalewski

14:45

Sposób interpretacji oraz dostosowania się do wytycznych KNF z 7 sierpnia 2018 r.

 • Ustawa o funduszach inwestycyjnych, a Rozporządzenie FRP
 • Podmioty zobowiązane Rozporządzeniem FRP
Beata Kielan

Beata Kielan

15:45

Zakończenie konferencji; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Copyright © MM Conferences S.A. 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Problemy interpretacyjne wytycznych wynikających z nowelizacji ustawy o wzmocnieniu nadzoru nad rynkiem finansowym
 • Zwiększony zakres działalności oraz obowiązki depozytariusza względem TFI
 • Dochodzenie roszczeń pomiędzy TFI a depozytariuszem
 • Statut Funduszu, a interes uczestników funduszu
 • Zmiany w schematach podatkowych – nowe obowiązki dla TFI
 • Problematyka dematerializacji certyfikatów inwestycyjnych oraz ograniczenia z tym związane

Dlaczego warto wziąć udział:

Koniec roku 2018 dla rynku inwestycyjnego okazał się czasem ogromnych wyzwań regulacyjnych. Na przestrzeni listopada i grudnia pojawiły się bowiem projekty ustaw (o nadzorze nad rynkiem finansowym, o ofercie publicznej), które w szerokim zakresie wpływać będą na działania towarzystw funduszy inwestycyjnych i depozytariuszy. Komisja Nadzoru Finansowego w toku prowadzonej działalności nadzorczej wydała również dwa komunikaty określające stanowisko organu w zakresie rozporządzenia FRP, jak i kwestii przyjmowania i przekazywania zachęt.
Faktyczne działania w obszarze nowych wytycznych czekają zatem rynek inwestycyjny dopiero w tym roku.

Grupa docelowa:

Do uczestnictwa w konferencji zapraszamy towarzystwa funduszy inwestycyjnych i depozytariuszy, a w szczególności przedstawicieli departamentów:

 • Finansowych
 • Nadzoru
 • Kontrolingu
 • Prawnych
 • Compliance
 • Operacyjnych
 • Bankowości

 

Copyright © MM Conferences S.A. 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 08.03.2019 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 08.03.2019 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Ryzyko zmian w otoczeniu prawnym TFI i Depozytariuszy „Konferencji” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Konferencji

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Konferencji wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 26.02.2019 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 08.03.2019 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 08.03.2019 r.

 3. Cena uczestnictwa w Konferencji obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Konferencji, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 07.04.2019 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Konferencji obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Konferencji;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Ryzyko zmian w otoczeniu prawnym TFI i Depozytariuszy (dalej: „Konferencja”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Konferencja odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Konferencji i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Konferencji.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Konferencji i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Konferencji, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 08.03.2019 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 08.03.2019 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Konferencji, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Konferencja odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Konferencji.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Konferencja, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Konferencji o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Konferencji, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Konferencji.

 

Prowadzący

Aneta Drosik

Aneta Drosik

Radca Prawny, Doradca Podatkowy, Dyrektor Działu Prawa Podatkowego, Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy

Beata Kielan

Beata Kielan

Prezes Zarządu, GO TFI SA

Julia Trzmielewska

Julia Trzmielewska

Associate, Kancelaria Gessel, Koziorowski

Marek Szpręga

Marek Szpręga

Partner, HLB M2 Tax & Audit

Mateusz Bednarz

Mateusz Bednarz

Radca Prawny, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Rafał Wojciechowski

Rafał Wojciechowski

Adwokat

Tomasz Matczuk

Tomasz Matczuk

Radca Prawny, Wspólnik Zarządzający, Kancelaria Matczuk Wieczorek i Wspólnicy

Łukasz Zalewski

Łukasz Zalewski

Radca Prawny, Wspólnik, Kancelaria Krzysztof Rożko i Wspólnicy

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij