Zwalczanie cyberataków w przedsiębiorstwie

Grupa tematyczna:
Grupy kapitałowe, Prawo

Data: 13.12.2017 r.

Cena: 1595 zł/os.

Program

DZIEŃ
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30
av

Patryk
Gęborys

av

Maksymilian
Szulc

Metody działania cyberprzestępców

 • Współczesne zagrożenia w sieci - kto mnie chce zaatakować i dlaczego?
 • Jak wygląda atak w cyberprzestrzeni? Fazy, przykłady i metody ataków
 • Techniki wykorzystywane przez cyberprzestępców w praktyce
 • Metody obrony przed cyberprzestępcami. Co robić by nie zostać shakowanym?
10:45
av

Łukasz
Burnat

av

Błażej
Stromczyński

Śledztwo jawnoźródłowe  - identyfikacja cyberprzestępców

 • Czy da się zidentyfikować cyberprzestępców? Metody, sposoby i techniki identyfikacji przestępców w cyberprzestrzeni
 • Identyfikacja cyberprzestępców – studium przypadku
11:15

Przerwa kawowa

11:45
av

Maciej
Antoniak

Odpowiedzialność karna za cyberprzestępstwa

 • Typowe przestępstwa w cyberprzestrzeni
 • Zostałem pokrzywdzony przestępstwem - co mogę zrobić?
 • Współpraca z organami ścigania w sprawach cyberprzestępczości
12:45

Pracownik - najsłabszy punkt cyberbezpieczeństwa

13:45
av

Dr
Izabela
Szczygielska

Pracownik - najsłabszy punkt cyberbezpieczeństwa

 • Najważniejsze aspekty dokumentowania obowiązków pracownika w zakresie dbałości o cyberbezpieczeństwo - omówienie na przykładach
 • Praktyczne aspekty dochodzenia roszczeń wynikających z cyberprzestępstw z udziałem pracowników
14:30
av

Ewelina
Madej

av

Martyna
Wurm

Cyberbezpieczeństwo w obliczu nowych regulacji

 • Nowe regulacje a cyberbezpieczeństwo - jak dostosować się do nowych zagrożeń związanych z postępem technologicznym?
 • Co zmienia RODO? Jak przygotować się na nadchodzące zmiany - wskazówki praktyczne
 • Cyberbezpieczeństwo ma różne oblicza - jak zapewnić bezpieczeństwo konsumentów w cyberświecie?
15:45

Zakończenie szkolenia; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Copyright © MM Conferences S.A. 2017 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Metody działania cyberprzestępców
 • Śledztwo jawnoźródłowe  - identyfikacja cyberprzestępców
 • Odpowiedzialność karna za cyberprzestępstwa
 • Pracownik - najsłabszy punkt cyberbezpieczeństwa
 • Cyberbezpieczeństwo w obliczu nowych regulacji

Dlaczego warto wziąć udział w warsztacie:

Cyberbezpieczeństwo w XXI wieku to piorytet związany z bezpieczeństwem kraju i społeczeństwa. Z postępującą globalizacją przedsiębiorstwa coraz częściej znaczącą część usług przenoszą na front cyberprzestrzeni. Trudno nawet wyobrazić sobie działanie firmy bez Internetu, urządzeń mobilnych czy też nowoczesnych technologii. Takie działania wiążą się z podjęciem ryzyka występujących zagrożeń takich jak poufność przetwarzanych, powierzanych danych klientów, jak i również firmy. Rosnąca liczba cyberataków bardzo wpływa na działalność przedsiębiorstw, muszą się one bronić nie tylko przed zagrożeniami płynącymi z zewnątrz, ale również przed własnymi pracownikami, którzy nie przestrzegają zasad bezpieczeństwa i przenoszą zwyczaje z sieci do biura. Na co postawić, żeby nie przegrać cyfrowej wojny o bezpieczeństwo przedstawią Państwu podczas warsztatu eksperci. Zostaną zaprezentowane ciekawe case study, rodzaje cyberprzestępstw, odpowiedzialność karna oraz skuteczne sposoby ochrony.

Grupa docelowa:

W szczególności do udziału w wydarzeniu zapraszamy kadrę zarządzającą, dyrektorów, kierowników oraz specjalistów z następujących departamentów i działów:

 • prawnych
 • IT
 • technicznych
 • compliance

 

Copyright © MM Conferences S.A. 2017 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 22.11.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 22.11.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Zwalczanie cyberataków w przedsiębiorstwie „Szkoleniu” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Szkoleniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Szkoleniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 595 zł + 23% VAT do 22.11.2017 r.

  2. 1 895 zł + 23% VAT po 22.11.2017 r.

 3. Cena uczestnictwa w Szkoleniu obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Szkolenia, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 12.12.2017 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Zwalczanie cyberataków w przedsiębiorstwie (dalej: „Szkolenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Szkolenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Szkolenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Szkoleniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Szkolenia i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Szkolenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 22.11.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 22.11.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Szkoleniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Szkolenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Szkoleniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Szkolenie, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Szkoleniu o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Szkoleniu, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Szkolenia.

 

Prowadzący

avatar

Dr Izabela Szczygielska

Adwokat, counsel, Kancelaria K&L Gates

avatar

Maciej Antoniak

Adwokat, associate, Kancelaria K&L Gates

avatar

Łukasz Burnat

Manager w Zespole Usług Śledczych i Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, PwC Polska

avatar

Patryk Gęborys

Lider Zespołu Bezpieczeństwa Biznesu, PwC Polska

avatar

Ewelina Madej

Radca prawny, Senior Associate, Kancelaria K&L Gates

avatar

Błażej Stromczyński

Konsultant w Zespole Usług Śledczych i Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, PwC Polska

avatar

Maksymilian Szulc

Specjalista ds. bezpieczeństwa IT, PwC Polska

avatar

Martyna Wurm

Radca prawny, Kancelaria K&L Gates

Partnerzy