Apart i condohotele - problematyka prawna i operacyjna, modele zarządzania. Nadzór UOKiK i KNF nad realizacją inwestycji

Grupa tematyczna: Branża budowlana

Tagi: inwestycje budowlane | condohotele | aparthotele

Data: 17-18.06.2020r.

Cena:
1995 zł/os. > 16.05-18.06.2020

Program

Szkolenie on-line: Dzień I
9:15

Logowanie uczestników na platformę

9:30

Proces inwestycyjny w przedsięwzięciu budowlanym. Co musi wiedzieć inwestor?

 • Omówienie kolejnych faz procesu inwestycyjnego
 • Znajomość aktów prawnych (Ustawa o ochronie nabywcy lokalu mieszkalnego, kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks Cywilny)
 • Projekt budowlany po ostatnich zmianach prawnych
 • Umowa deweloperska - wybrane aspekty. Dobre praktyki i klauzule niedozwolone
dr inż. Rafał Dybicz

dr inż. Rafał Dybicz

MKREngieering
11:00

Przerwa

11:30

Due diligence nieruchomości, istotne zagadnienia przed zakupem

dr inż. Rafał Dybicz

dr inż. Rafał Dybicz

MKREngieering
13:00

Zakończenie I dnia

Rozwiń Zwiń
Szkolenie on-line: Dzień II
9:15

Logowanie uczestników na platformę

9:30

Nadzór Prezesa UOKiK nad realizacją inwestycji w Apart i condohotele

 • Uprawnienia Prezesa UOKiK w odniesieniu do przedsiębiorców realizujących inwestycje w apart i condohotele
 • Działania organu w ramach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów
 • Kontrola postanowień wzorców umów
Anna Dąbrowska-Hanas

Anna Dąbrowska-Hanas

Radca Prawny, Hansberry Tomkiel Sp.k.
Dorota Podsiedzik-Malec

Dorota Podsiedzik-Malec

Radca Prawny, Hansberry Tomkiel Sp.k.
11:00

Przerwa

11:30

Najem krótkoterminowy w dobie pandemii COVID - 19

 • Jak pandemia COVID -19 wpłynęła na rynek najmu krótkoterminowego
 • Czy COVID-19 ostatecznie zniszczy rynek najmu krótkoterminowego
 • Czy najem średnioterminowy jest dobrym rozwiązaniem
 • Usługi hotelarskie a najem krótkoterminowy - podobieństwa i różnice
 • Konsekwencje uznania najmu krótkoterminowego za usługę hotelarską
 • Najem krótkoterminowy w budynkach wielorodzinnych - co na to wspólnoty mieszkaniowe
 • Dotychczasowe orzecznictwo i nowe plany legislacyjne w przedmiocie najmu krótkoterminowego
Katarzyna Niekrasz-Gierejko

Katarzyna Niekrasz-Gierejko

Radca Prawny, Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyny Niekrasz-Gierejko
13:00

Zakończenie warsztatu

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Czego się dowiesz:
Deweloper musi rozważyć jaki sposób finansowania inwestycji będzie dla niego najlepszy, aby uniknąć ewentualnych sporów z inwestorami: pieniądze własne, z kredytu bankowego, z obligacji, czy z wpłat konsumentów. Wiele w realizacji przedsięwzięcia zmieni się w obliczu nadchodzącej nowelizacji ustawy deweloperskiej. Nasi Eksperci przedstawią Państwu jak najnowsze zmiany w zakresie prawa wpłyną na realizację apart i condohoteli, jak prawidłowo współpracować z pośrednikami finansowymi lub domami maklerskimi. Omówią również zakres odpowiedzialności stron umowy, sposób zawierania umów z konsumentami i przekazywane im informacje. Zaprezentują dostępne modele zarządzania apart lub condohotelem, a także ryzyka jakie mogą się pojawić przy realizacji przedsięwzięcia.

Co zyskasz?
Wiedzę w zakresie:

 • Analizy marki i analiza finansowa przy wyborze operatora (due dilligence)
 • Zasad kontroli deweloperów przez banki oraz zasady funkcjonowania Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego według projektu nowej ustawy deweloperskiej
 • Nadzoru UOKiK i Komisji Nadzoru Finansowego nad realizacją inwestycji i umowami

Techniczne szczegóły szkolenia

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy webinarowej.
Podczas trwania prelekcji, uczestnicy mają możliwość zadawania pytań Prelegentowi i uczestniczenia w dyskusji poprzez czat.
Prezentacje prowadzących będą udostępnione na platformie online.
Każdy z uczestników otrzyma również materiały oraz certyfikat w wersji elektronicznej.
Do wzięcia udziału niezbędny jest komputer z dostępem do kamery i mikrofonu oraz dostęp do internetu.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 15.05.2020 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 15.05.2020 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Apart i condohotele - problematyka prawna i operacyjna, modele zarządzania. Nadzór UOKiK i KNF nad realizacją inwestycji „Konferencji” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Konferencji

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Konferencji wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT

 3. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 17.06.2020 r.

 4. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 5. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 6. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 7. Udział w Konferencji obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Konferencji;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO).

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Apart i condohotele - problematyka prawna i operacyjna, modele zarządzania. Nadzór UOKiK i KNF nad realizacją inwestycji (dalej: „Konferencja”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Konferencja odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Konferencji i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Konferencji.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, formule, lokalizacji Konferencji i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Konferencji, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 15.05.2020 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 15.05.2020 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Konferencji, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Konferencja odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Konferencji.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Konferencja, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Konferencji o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Konferencji, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Konferencji.

 

Prowadzący

dr inż. Rafał Dybicz

dr inż. Rafał Dybicz

Owner, MKREngieering, rzeczoznawca budowlany PSRiBS, biegły sądowy

Anna Dąbrowska-Hanas

Anna Dąbrowska-Hanas

Radca Prawny, Hansberry Tomkiel Sp.k.

Dorota Podsiedzik-Malec

Dorota Podsiedzik-Malec

Radca Prawny, Hansberry Tomkiel Sp.k.

Katarzyna Niekrasz-Gierejko

Katarzyna Niekrasz-Gierejko

Radca Prawny, Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyny Niekrasz-Gierejko

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij