Cloud computing i outsourcing w sektorze finansowym w świetle najnowszych wyzwań i problemów praktycznych

Grupa tematyczna: IT i nowe technologie, Prawo, Instytucje Finansowe

Tagi: Chmura | Outsourcing | EBA | KNF | cloud computing

Data: 06-07.12.2023r.

Cena:
3395 zł/os. > 18.11-06.12.2023

Program

Dzień I
8:45

Rejestracja Uczestników

9:00

Zmiany w outsourcingu regulowanym w świetle tzw. „Warzywniaka”

 • Podoutsourcing w świetle najnowszych zmian

dr Krzysztof Korus
DLK Legal Korus

10:30

Przerwa

10:45

DORA w instytucjach finansowych

 • Wpływ na proces outsourcingu i outsourcing chmurowy
 • Powierzenie usług ICT na gruncie DORA
 • Relacja z Komunikatem Chmurowym

dr Bartosz Wyżykowski
DLK Legal Korus

12:15

Przerwa

13:00

Praktyczne aspekty stosowania Komunikatu chmurowego UKNF we wdrożeniach chmurowych

 • Wymogi organizacyjne i techniczne w projektach chmurowych
 • Oczekiwania nadzoru wobec outsourcingu chmurowego 
 • Audyty powdrożeniowe
 • Kontrola KNF w związku z outsourcingiem chmurowym

Łukasz Łyczko
PwC Legal

14:30

Przerwa

14:35

Przetwarzanie danych w chmurze obliczeniowej

 • RODO
 • Data Act 
 • Ochrona tajemnic prawnie chronionych w projektach cloud

Grzegorz Leśniewski
LBKP

15:40

Wykorzystywanie sztucznej inteligencji w podmiocie nadzorowanym z perspektywy outsourcingu (AI Act)

Damian Klimas
dotlaw

16:40

Zakończenie I dnia

Rozwiń Zwiń
Dzień II
8:45

Rejestracja Uczestników

9:00

Zarządzanie outsourcingiem od strony regulacyjnej w instytucji finansowej

 • Outsourcing  w różnych sektorach usług finansowych - porównanie
 • Części wspólne regulacji
 • Co powinna regulować umowa outsourcingu w świetle wytycznych EBA ws. outsourcingu?

dr hab. Jan Byrski
Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

dr Michał Synowiec
Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

10:30

Przerwa

10:45

Relacja i znaczenie regulacji dyrektywy NIS2 dla podmiotów z rynku finansowego

 • Zakres zastosowania NIS 2 wobec podmiotów z rynku finansowego
 • Cyberbezpieczeństwo w ujęciu nowej dyrektywy NIS2
 • Relacja regulacji DORA do NIS 2

Agnieszka Wachowska
Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

12:15

Przerwa

13:00

Praktyczne aspekty zarządzania ryzykiem związanym z outsourcingiem

 • Wymogi dokumentacyjne
 • Zasady zarządzania
 • Dobre praktyki 
 • Due diligence insourcera

Jakub Chlebowski
Rymarz Zdort Maruta

14:30

Przerwa

14:35

Aspekty IT w umowach outsourcingu

 • Wymogi prawne
 • Aktualna praktyka

Mariusz Aksamit
Atende

Karolina Zielińska
Atende

16:00

Zakończenie II dnia

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Zapraszamy na warsztaty podczas, których eksperci kompleksowo omówią zagadnienia związane z chmurą oraz outsourcingiem w instytucjach finansowych. Podczas wydarzenia dowiedzą się Państwo, jak poprawnie dostosować się do wymogów regulatorów, w szczególności w zakresie umów, nadzoru nad podmiotami zewnętrznymi, zarządzania ciągłością działania i bezpieczeństwa. Będą mogli Państwo ocenić zastosowane przez Państwa rozwiązania i ocenić ich poprawność w odniesieniu do oczekiwań organów nadrzędnych.

Główne zagadnienia:

 • Zmiany w outsourcingu regulowanym w świetle tzw. „Warzywniaka”
 • DORA w instytucjach finansowych
 • Praktyczne aspekty stosowania Komunikatu Chmurowego UKNF
 • Przetwarzanie danych w chmurze obliczeniowej 
 • Wykorzystywanie sztucznej inteligencji w podmiocie nadzorowanym
 • Zarządzanie outsourcingiem od strony regulacyjnej
 • Obowiązki instytucji finansowych w obszarze cyberbezpieczeństwa (NIS2)
 • Praktyczne aspekty zarządzania ryzykiem związanym z outsourcingiem
 • Aspekty IT w umowach outsourcingu

Warsztaty kierujemy do instytucji finansowych, instytucji płatniczych, dostawców usług outsourcingowych w szczególności do pracowników działów:

 • outsourcingu
 • operacyjnego
 • IT
 • zaopatrzenia
 • prawnego
 • kontrolingu
 • compliance
 • zarządzania ryzykiem
 • zarządzania ciągłością działania
 • bezpieczeństwa

Zapraszamy także wszystkie inne osoby zainteresowane tą tematyką.

Patronat medialny

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Maria Bola

Manager
Knowledge Brokers Department
M: +48 575 300 422
e-mail: m.bola@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Julianna Bukowska

Senior Project Manager
Workshops Department
M: +48 531000792
e-mail: j.bukowska@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 20.10.2023 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 20.10.2023 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Cloud computing i outsourcing  w sektorze finansowym w świetle najnowszych wyzwań i problemów praktycznych „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności od terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 2595 zł + 23% VAT do 20.10.2023 r.

  2. 2995 zł + 23% VAT do 17.11.2023 r.

  3. 3595 zł + 23% VAT po 17.11.2023 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 06.12.2023 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Cloud computing i outsourcing  w sektorze finansowym w świetle najnowszych wyzwań i problemów praktycznych (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 20.10.2023 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 20.10.2023 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

dr Krzysztof Korus

dr Krzysztof Korus

Partner, Radca prawny, DLK Legal Korus

Łukasz Łyczko

Łukasz Łyczko

Radca Prawny, Senior Manager, PwC Legal

Damian Klimas

Damian Klimas

Partner dotlaw

dr Michał Synowiec

dr Michał Synowiec

Adwokat, Counsel, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Agnieszka Wachowska

Agnieszka Wachowska

Partner, Radca Prawny, Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

dr hab. Jan Byrski

dr hab. Jan Byrski

Adwokat, Partner, Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Mariusz Aksamit

Mariusz Aksamit

Head of Cloud Excellence Team, Business Director w Atende

Karolina Zielińska

Karolina Zielińska

Radca Prawny, Atende

Grzegorz Leśniewski

Grzegorz Leśniewski

Adwokat, Partner, LBKP

dr Bartosz Wyżykowski

dr Bartosz Wyżykowski

Partner, Radca prawny, DLK Legal Korus

Jakub Chlebowski

Jakub Chlebowski

Senior Associate, Rymarz Zdort Maruta

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij