Dystrybucja ubezpieczeń po implementacji IDD

Grupa tematyczna: Banki, Towarzystwa funduszy inwestycyjnych, Finanse

Data: 12-13.06.2017r.

Cena:
2795 zł/os. > 16.05-30.06.2017

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Ochrona klienta a nowe obowiązki dystrybutorów ubezpieczeń

 • Konflikty interesów w dystrybucji ubezpieczeń i zapobieganie tym konfliktom
 • Wymagania i potrzeby klienta jako kryterium oceny postępowania dystrybutora i prak-tyczne zastosowanie tego kryterium
 • Informacje dla klienta i sposób ich przekazywania – wymogi, praktyka i kontrowersje
 • Wpływ nowych regulacji na działalność multiagentów i innych dystrybutorów
Dr Zbigniew Długosz

Dr Zbigniew Długosz

11:00

Przerwa kawowa

11:30

Przetwarzanie danych osobowych przez pośredników ubezpieczeniowych w świetle nowych regulacji

 • Wpływ nowych regulacji i wybranego modelu dystrybucji ubezpieczeń na przetwarzanie danych osobowych przez pośrednika
 • Zmiana kwalifikacji roli pośrednika oraz jej wpływ na kształt umowy z ubezpieczycielem
 • Rozkład odpowiedzialności za ochronę danych pomiędzy ubezpieczycielem i pośredni-kiem
 • Dodatkowe obowiązki dla pośredników wynikające z nowych regulacji
 • Nowe regulacje a tajemnica ubezpieczeniowa
dr Michał Mostowik

dr Michał Mostowik

13:00

Przerwa na lunch

14:00

Możliwości międzynarodowej ekspansji w UE dla pośredników ubezpieczeniowych

 • Jednolity rynek ubezpieczeniowy UE i zasada jednolitego paszportu ubezpieczeniowego
 • Swoboda przedsiębiorczości a swoboda świadczenia usług – rozróżnienie
 • Granice wolności wyboru formy korzystania z jednolitego paszportu ubezpieczeniowego
 • Pośrednictwo ubezpieczeniowe a obecność pośrednika w członkowskim państwie przyj-mującym
 • Nadzór państwa pochodzenia a nadzór państwa przyjmującego
Dr Konrad Stolarski

Dr Konrad Stolarski

15:30

Zakończenie pierwszego dnia

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Agent i broker w procesie dystrybucji w świetle projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń z dnia 22.03.2017

 • Zakres podmiotowy oraz przedmiotowy projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń
 • Ubezpieczenia uzupełniające w projekcie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń
 • Nowe obowiązki agenta/brokera w projekcie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń
 • Udział agentów i brokerów w procesie zatwierdzania produktów ubezpieczeniowych
 • Agent/ broker jako podmiot rynku finansowego
 • Nadzór nad agentem/brokerem w procesie dystrybucji ubezpieczeń
Ewa Świderska

Ewa Świderska

11:00

Przerwa kawowa

11:30

Problematyka ujawnienia źródeł i wysokości wynagrodzenia Agentów i Brokerów

 • Zasady wynagradzania dystrybutorów
 • Kwestia „jawności” wynagrodzenia
 • Problematyka prezentacji charakteru wynagrodzenia w związku z oferowaną umową a systemy prowizyjne
 • Zapobieganie konfliktowi interesów- sprzeczność interesów a zasady wynagradzania pracowników i pośredników ubezpieczeniowych w świetle Projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń z dnia 22 marca 2017 r.
Marta Bieniada

Marta Bieniada

13:00

Przerwa na lunch

14:00

Nadzór nad dystrybucją ubezpieczeń w Projekcie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń z dnia 22 marca 2017 r.

 • Nadzór KNF nad dystrybucją ubezpieczeń i dystrybucją reasekuracji
 • Relacja przepisów ustawy o dystrybucji ubezpieczeń do Rekomendacji KNF dotyczących systemu zarządzania produktem
Dr Jacek Skwierczyński

Dr Jacek Skwierczyński

15:00

Zakończenie warsztatów; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Ochrona klienta a nowe obowiązki dystrybutorów ubezpieczeń
 • Przetwarzanie danych osobowych przez pośredników ubezpieczeniowych w świetle nowych regulacji
 • Możliwości międzynarodowej ekspansji w UE dla pośredników ubezpieczeniowych
 • Agent i broker w procesie dystrybucji  w świetle projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń z dnia 22.03.2017
 • Problematyka ujawnienia źródeł i wysokości wynagrodzenia  Agentów i Brokerów
 • Nadzór nad dystrybucją ubezpieczeń w Projekcie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń z dnia 22 marca 2017 r.
 • Nowe obowiązki informacyjne dystrybutorów ubezpieczeń

Dlaczego warto wziąć udział w warsztacie:

23 lutego 2016 roku weszła w życie dyrektywa IDD (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń), która nakłada nowe obowiązki na dystrybutorów ubezpieczeń. Wprowadza ona regulacje, zgodnie z którymi klienci będą musieli być lepiej informowani o produktach (przedstawienie tzw. informacji o produkcie, specjalnego dokumentu informującego dokładnie jaka polisa jest oferowana). Jednym z priorytetów Unii Europejskiej jest ochrona praw konsumentów, w tym związanych ze sprzedażą ubezpieczeń. Dyrektywa o ich dystrybucji – Insurance Distribution Directive (IDD) – zastąpiła obowiązującą dotychczas dyrektywę w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego (IMD). Kraje członkowskie są zobowiązane do wprowadzenia jej do prawa krajowego do 23 lutego 2018 r.

Grupa docelowa:

Warsztaty kierujemy do przedstawicieli sektora ubezpieczeniowego i bankowego w szczególności do kadry zarządzającej, dyrektorów, kierowników, specjalistów z następujących działów:

 • Zarządzania produktem
 • Prawnego
 • Likwidacji szkód
 • Prawnego
 • Osoby odpowiedzialne za konstrukcje ogólnych warunków ubezpieczeń
 • Osób zarządzających departamentami: ubezpieczeń, rozwoju produktów

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 15.05.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 15.05.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Dystrybucja ubezpieczeń po implementacji IDD „Warsztacie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Warsztacie

 1. Warunkiem uczestnictwa w Warsztacie jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Warsztacie wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 28.04.2017 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 15.05.2017 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 15.05.2017 r.

 3. Cena uczestnictwa w Warsztacie obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Warsztatu, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 11.06.2017 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Dystrybucja ubezpieczeń po implementacji IDD (dalej: „Warsztat”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Warsztat odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §2 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Warsztatu i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Warsztacie.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Warsztatu i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Warsztatu, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Warsztacie, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Warsztacie, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 15.05.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 15.05.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Warsztacie, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Warsztat odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Warsztacie.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Warsztat, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Warsztacie o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Warsztacie, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Warsztatu.

 

Prowadzący

Dr Jacek Skwierczyński

Dr Jacek Skwierczyński

Aktuariusz CRSA, Open Life TU Życie

Dr Konrad Stolarski

Dr Konrad Stolarski

Partner kancelarii FinTaxLegal

Dr Zbigniew Długosz

Dr Zbigniew Długosz

Radca Prawny, dLK Legal

Ewa Świderska

Ewa Świderska

Counsel, Kancelaria CMS

Marta Bieniada

Marta Bieniada

Radca prawny, Counsel, Kancelaria Clifford Chance

dr Michał Mostowik

dr Michał Mostowik

Senior Associate, Kancelaria DLK Legal

Partnerzy

ZAUFALI NAM

email

ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER Wpisz swój adres email i Bądź na bieżąco z najnowszą ofertą dostępną na naszej stronie.Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, wysyłki informacji marketingowych, publikacji Pana/Pani wizerunku przez Administratora. Więcej
ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij