ESG w sektorze finansowym - wymogi regulacyjne, raportowanie i zarządzanie ryzykiem

Grupa tematyczna: Banki, Towarzystwa ubezpieczeniowe, Domy maklerskie, TFI

Tagi: ochrona środowiska | ESG | raportowanieESG | społecznaodpowiedzielność | ład korporacyjny | taksonomia | CSRD | ESRS

Data: 21-22.02.2024r.

Cena:
3195 zł/os. > 26.01-21.02.2024

Program

Dzień I
9:00

Rejestracja Uczestników

9:15

Wykrywanie, zarządzanie i minimalizacja ryzyk w obszarze ESG w instytucji finansowej

 • Metody identyfikacji ryzyk ESG
 • Praktyczne narzędzia dla zarządzania i minimalizacji ryzyk ESG
 • Zarządzanie ryzykiem z obszaru ESG - case study

Justyna Walas-Ryba
Aktywna Menedżerka compliance i ESG

10:30

Przerwa

10:45

Aspekty ESG dla sektora finansowego – ramy prawne i regulacyjne

 • Praktyczne aspekty zrównoważonej środowiskowo działalności gospodarczej w świetle Taksonomii UE
 • Ogólne priorytety raportowania niefinansowego w oparciu o CSRD
 • Zarządzanie ryzykami ESG w bankach według pakietu CRR3/CRD6
 • Dotychczasowa praktyka nadzorcza w obszarze ESG

Marta Dzieciuch
Kancelaria Radcy Prawnego Marta Dzieciuch

12:15

Przerwa lunchowa

13:00

Proces pozyskiwania informacji niezbędnych do raportu

 • Jakie dane są niezbędne?
 • Gromadzenie danych i weryfikacja ich jakości
 • Ochrona prywatności podczas zbierania informacji do raportu ESG, czyli ryzyka związane z nadmiarem danych osobowych

Szymon Goździk
Lebek i Wspólnicy

14:15

Przerwa

14:30

Sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju według CSRD/ESRS cz.1

 • Stopniowalność zakresu podmiotowego instytucji raportujących 
 • Wprowadzenie do raportowanie w oparciu o standardy ESRS, w tym analiza podwójnej istotności i badanie łańcucha wartości
 • Modelowe podejście projektowe do sprawozdawczości według CSRD/ESRS

Weronika Wojturska
PwC Legal

Łukasz Łyczko
PwC Legal

15:30

Zakończenie I dnia

Rozwiń Zwiń
Dzień II
9:15

Rejestracja uczestników

9:30

Sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju według CSRD/ESRS cz.2

 • Stopniowalność zakresu podmiotowego instytucji raportujących 
 • Wprowadzenie do raportowanie w oparciu o standardy ESRS, w tym analiza podwójnej istotności i badanie łańcucha wartości
 • Modelowe podejście projektowe do sprawozdawczości według CSRD/ESRS

Weronika Wojturska
PwC Legal

Łukasz Łyczko
PwC Legal

10:30

Przerwa

10:45

Implementacja przepisów dotyczących ESG do wewnętrznych regulacji instytucji

 • Praktyczne wdrożenie przepisów ESG do regulacji wewnętrznych
 • Monitorowanie i kontrola zgodności działań podmiotu z przepisami ESG
 • Rola i obowiązki działów compliance i audytu w dostosowaniu organizacji do przepisów

Justyna Walas-Ryba
Aktywna Menedżerka compliance i ESG

12:00

Przerwa lunchowa

12:45

Dostosowanie zielonych produktów do wymogów regulacyjnych ESG

 • Zrównoważone finansowanie - kredyty i obligacje
 • Nierzetelny marketing ekologiczny (greenwashing) jako realne ryzyko dla instytucji finansowych
 • Identyfikowanie i mitygowanie ryzyka posądzeń o greenwashing w działalności instytucji finansowych
 • Praktyczne aspekty oceny produktów finansowych pod kątem zgodności z Taksonomią

Sylwia Uziębło-Kowalska
Osborne Clarke

Augustyn Wróbel
Osborne Clarke

14:00

Przerwa

14:15

Integracja kwestii klimatycznych z systemami zarządzania ryzykiem

 • Globalne i lokalne wyzwania środowiskowe a rola sektora finansowego
 • Strategie zarządzania ryzykiem klimatycznym i ich wpływ na instytucje finansowe
 • Metodologia przeprowadzania stress testów klimatycznych oraz analiza ich wyników
 • Wpływ wojny na Ukrainie na cele i strategie ESG

Aleksandra Ostaszewska
Citibank Europe PLC

15:15

Zakończenie II dnia

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzeniaZapraszamy do udziału w warsztatach poświęconych kluczowym aspektom z obszaru ESG w sektorze finansowym. Podczas wydarzenia Prelegenci wyjaśnią, jak identyfikować i zarządzać ryzykiem ESG oraz jak najnowsze regulacje prawne (Taksonomia, CSRD, Pakiet CRD6/CRR3) wpłyną na instytucje finansowe. Eksperci omówią także unijne przepisy dotyczące raportowania ESG i wyjaśnią, jak  dostosować organizacje do nowych wymogów. Prelegenci podzielą się metodami pozyskiwania i weryfikowania danych oraz najlepszymi praktykami tworzenia rzetelnych raportów ESG. Nie zabraknie również wskazówek dotyczących wprowadzenia przepisów ESG do wewnętrznych regulacji instytucji. Przedstawimy także strategie dostosowania produktów finansowych do wymogów ESG i pokażemy, jak kwestie związane z klimatem wpływają na system zarządzania ryzykiem.

Główne zagadnienia:

 • Wykrywanie, zarządzanie i minimalizacja ryzyk w obszarze ESG w instytucji finansowej
 • Aspekty ESG dla sektora finansowego – ramy prawne i regulacyjne
 • Proces pozyskiwania informacji niezbędnych do raportu
 • Sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju według CSRD/ESRS
 • Jak powinien wyglądać raport? Best practices i potencjalne trudności
 • Implementacja przepisów dotyczących ESG do wewnętrznych regulacji instytucji
 • Dostosowanie zielonych produktów do wymogów regulacyjnych ESG
 • Integracja kwestii klimatycznych z systemami zarządzania ryzykiem

Grupa docelowa:

Nasze warsztaty skierowane są do pracowników instytucji finansowych. W szczególności zapraszamy dyrektorów, kierowników oraz specjalistów z działów:

 • ESG
 • Ryzyka
 • Compliance
 • Prawnych
 • Produktów
 • Audytu 
 • Ochrony środowiska
 • Raportowania
 • Nadzoru
 • Analiz
 • Marketingu
 • Finansowych
 • Kontrolingu

Zapraszamy także wszystkie inne osoby zainteresowane tą tematyką.

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Maria Bola

Manager
Knowledge Brokers Department
M: +48 575 300 422
e-mail: m.bola@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Aleksandra Różowska

Project Manager
Workshops Department
M: +48 534 000 367
e-mail: a.rozowska@mmcpolska.pl

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 15.12.2023 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 15.12.2023 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ESG w sektorze finansowym - wymogi regulacyjne, raportowanie i zarządzanie ryzykiem „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności od terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 2395 zł + 23% VAT do 15.12.2023 r.

  2. 2795 zł + 23% VAT do 25.01.2024 r.

  3. 3195 zł + 23% VAT po 25.01.2024 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 21.02.2024 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem ESG w sektorze finansowym - wymogi regulacyjne, raportowanie i zarządzanie ryzykiem (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 15.12.2023 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 15.12.2023 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

Prowadzący

Justyna Walas-Ryba

Justyna Walas-Ryba

 Prawniczka, Compliance oficerka, Trenerka biznesu, Aktywna Menedżerka compliance i ESG

Sylwia Uziębło-Kowalska

Sylwia Uziębło-Kowalska

Radca prawny, Senior Associate, Osborne Clarke

Augustyn Wróbel

Augustyn Wróbel

Adwokat, Counsel, Osborne Clark

Szymon Goździk

Szymon Goździk

Radca Prawny, Lebek & Wspólnicy

Weronika Wojturska

Weronika Wojturska

PwC Legal

Łukasz Łyczko

Łukasz Łyczko

Radca Prawny, Senior Manager, PwC Legal

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij