Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa – ujęcie praktyczne, prawne i procesowe

Grupa tematyczna: FMCG i RETAIL, Banki, Towarzystwa ubezpieczeniowe, Branża budowlana, Branża deweloperska, Grupy kapitałowe, IT i nowe technologie, Finanse, Prawo

Tagi: tajemnica | ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa | konkurencja | informacje | byli mamagerowie

Data: 09-10.03.2020r.

Cena:
2795 zł/os. > 08.02-10.03.2020

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Rodzaje tajemnicy przedsiębiorstwa – jakie informacje chronić?

 • Określenie katalogu informacji objętych poufnością i ustalenie polityki ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa
 • Tajemnica przedsiębiorstwa a prawo dostępu do informacji publicznej
 • Kryteria i uzasadnienie, że dana informacja stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa
Marcin Fijałkowski

Marcin Fijałkowski

10:30

Przerwa kawowa

11:00

Jak przeciwdziałać naruszeniom tajemnicy przedsiębiorstwa?

 • Skuteczne praktyki zabezpieczenia informacji w przedsiębiorstwie
 • Zabezpieczenia techniczne, chroniące przed dostępem do informacji ze strony osób trzecich
 • Audyt wewnętrzny i zewnętrzny a tajemnica przedsiębiorstwa
Radosław Nożykowski

Radosław Nożykowski

12:00

Tajemnica przedsiębiorstwa a polityka compliance

 • Czym jest tajemnica przedsiębiorstwa?
 • Zobowiązanie do zachowania poufności pracowników i kontrahentów – jak się zabezpieczyć?
 • Korzystanie przez pracowników z prywatnych urządzeń, aktywność w mediach społecznościowych, relacje z konkurentami – gdzie są bezpieczne granice?
 • Trwały nośnik, oznaczenie informacji objętych tajemnicą i poziomy uprawnień i dostępu – dowody, które pomogą w wykazaniu naruszenia
Joanna Affre

Joanna Affre

13:00

Przerwa na lunch

14:00

Tajemnica przedsiębiorstwa w transakcjach M&A

 • Pozyskiwanie cudzej tajemnicy zgodnie z prawem 
dr Antoni Bolecki

dr Antoni Bolecki

15:30

Zakończenie I dnia

Copyright © MM Conferences S.A. 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Praktyczne konsekwencje braku ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa

dr Agnieszka Sztoldman

dr Agnieszka Sztoldman

10:30

Przerwa kawowa

11:00

Kradzież informacji i nieuczciwa konkurencja ze strony byłych managerów

 • Przejęcie/wykorzystanie informacji byłego pracodawcy: omówienie na praktycznych przykładach
 • Kiedy i jak możemy przeciwdziałać naruszeniom?
 • Co oznacza „podjęte, przy zachowaniu należytej staranności, działania” w celu zachowania informacji w poufności?
 • Naruszenie tajemnicy jako przestępstwo – co z tego wynika?
 • Monopol przedsiębiorcy do wytworzonych informacji a osobiste doświadczenie i wiedza pracownika – gdzie jest granica?
Aneta Pankowska

Aneta Pankowska

12:30

Przerwa na lunch

13:30

Procesowe aspekty ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa

 • Roszczenia związane z naruszeniem tajemnicy przedsiębiorstwa
 • Strategia procesowa: cele, środki, przygotowanie do sporu
 • Skuteczny proces: zabezpieczenie roszczeń na czas sporu, informacje dotyczące skali i zakresu naruszeń, postępowanie dowodowe, wykonanie orzeczenia
 • Kluczowe zmiany w postępowaniu cywilnym w kontekście ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa
 • Projekt regulacji dotyczącej wyspecjalizowanych sądów ds. własności intelektualnej
 • Karnoprawna ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa
Marek Oleksyn

Marek Oleksyn

15:30

Zakończenie konferencji; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Copyright © MM Conferences S.A. 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa ma kluczowe znaczenie dla sprawnego funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa, a także co najważniejsze, na jego wynik finansowy. Niestety bardzo często ten aspekt jest niedoceniony przy prowadzeniu biznesu. Zupełnie niesłusznie, ponieważ stanowi on dla firm coraz większe wyzwanie z uwagi na znaczny postęp technologiczny w obszarze dostępu do informacji oraz rozwoju rynków w zakresie konkurencji i rotacji pracowników. Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa podczas wydarzenia zostanie omówiona w sposób kompleksowy, w każdym jej aspekcie. Serdecznie zapraszamy!

Główne zagadnienia:

 • Rodzaje tajemnicy przedsiębiorstwa – jakie informacje chronić?
 • Jak przeciwdziałać naruszeniom tajemnicy przedsiębiorstwa?
 • Tajemnica przedsiębiorstwa w transakcjach M&A
 • Tajemnica przedsiębiorstwa a polityka compliance
 • Praktyczne konsekwencje braku ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa
 • Kradzież informacji i nieuczciwa konkurencja ze strony byłych managerów
 • Procesowe aspekty ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa

Grupa docelowa:

Konferencja skierowana jest do:

 • Dyrektorów i Kierowników działów prawnych
 • Prezesów, Członków Zarządu, Dyrektorów Zarządzających
 • Radców Prawnych, Adwokatów
 • Specjalistów ds. Compliance
 • Compliance Officerów
 • Przedstawicieli departamentów ds. bezpieczeństwa informacji

Copyright © MM Conferences S.A. 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 07.02.2020 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 07.02.2020 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa – ujęcie praktyczne, prawne i procesowe „Konferencji” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Konferencji

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Konferencji wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 24.01.2020 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 07.02.2020 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 07.02.2020 r.

 3. Cena uczestnictwa w Konferencji obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Konferencji, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 08.03.2020 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Konferencji obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Konferencji;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa – ujęcie praktyczne, prawne i procesowe (dalej: „Konferencja”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Konferencja odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Konferencji i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Konferencji.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Konferencji i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Konferencji, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 07.02.2020 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 07.02.2020 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Konferencji, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Konferencja odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Konferencji.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Konferencja, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Konferencji o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Konferencji, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Konferencji.

 

Prowadzący

dr Antoni Bolecki

dr Antoni Bolecki

Radca Prawny, Kancelaria Wardyński i Wspólnicy

Marek Oleksyn

Marek Oleksyn

Radca Prawny, Partner, Kancelaria CMS

Joanna Affre

Joanna Affre

Adwokat, Wspólnik Zarządzający, Kancelaria Affre & Wspólnicy

Marcin Fijałkowski

Marcin Fijałkowski

Radca Prawny, Rzecznik Patentowy, Partner, Kancelaria Baker McKenzie

Aneta Pankowska

Aneta Pankowska

Radca Prawny, Partner, RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy

dr Agnieszka Sztoldman

dr Agnieszka Sztoldman

Adwokat, Kancelaria Taylor Wessing

Radosław Nożykowski

Radosław Nożykowski

Counsel, Kancelaria Baker McKenzie

Partnerzy

ZAUFALI NAM

email

ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER Wpisz swój adres email i Bądź na bieżąco z najnowszą ofertą dostępną na naszej stronie.Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, wysyłki informacji marketingowych, publikacji Pana/Pani wizerunku przez Administratora. Więcej
ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij