Odpowiedzialność i obowiązki podmiotów dystrybuujących produkty ubezpieczeniowe

Grupa tematyczna: Towarzystwa ubezpieczeniowe

Tagi: KNF | ubezpieczenia | IDD | APK

Data: 21-22.02.2022r.

Cena:
2995 zł/os. > 04.02-22.02.2022

Program

Dzień I
9:00

Rejestracja uczestników

9:15

Odpowiedzialność dystrybutora w procesie analizy potrzeb klienta

 • Zakres regulacji prawnych warunkujących analizę potrzeb klienta dla zróżnicowanych produktów ubezpieczeniowych
 • Procedura APK dla umów indywidualnych i grupowych - wymagania
 • Najlepsze praktyki w zakresie analizy potrzeb klienta
  • sposób oraz forma przeprowadzania
  • dokumentacja i archiwizacja
  • kryteria oceny informacji pozyskanych w przebiegu APK
 • Rola systemu kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego w badaniu adekwatności produktu

Paweł Stykowski
DWF Poland

Marcin Jastrzębski
Solutions for Agents Sp. z o.o.

10:45

Przerwa

11:00

Proponowane zmiany do ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz ustawy o dystrybucji ubezpieczeń

 • Nowy wymiar kar administracyjnych w propozycji nowelizacji ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
 • Kary pieniężne dla podmiotów naruszających zakazy lub ograniczenia określone w decyzjach interwencyjnych
 • Nowy zakres organów uprawnionych do dostępu do informacji na temat umów ubezpieczeniowych oraz obligatoryjne zachowanie tajemnicy udzielenia informacji
 • Nowe uprawnienia organu nadzoru w zakresie zarządzania Rejestrem Pośredników Ubezpieczeniowych

Sebastian Pabian
Baker McKenzie

Michał Możdżeń
Baker McKenzie

12:15

Przerwa

13:00

Obowiązki proceduralne i dokumentacyjne wynikające z dyrektywy o dystrybucji ubezpieczeń

 • Obowiązki przedkontraktowe dystrybutorów ubezpieczeń względem klienta
 • Wymogi i zasady dla sporządzania i posługiwania się dokumentem IPID
 • Realizacja obowiązku szkoleniowego przez agentów i brokerów ubezpieczeniowych

Sylwia Raszplewicz-Czyżewska
Kancelaria CMS

14:15

Nowelizacja dyrektywy Solvency II – jakich zmian należy się spodziewać

Jacek Skwierczyński
Open Life TUŻ S.A.

15:15

Zakończenie I dnia

Rozwiń Zwiń
Dzień II
9:15

Rejestracja uczestników

9:30

Nadzór KNF nad działalnością zakładów ubezpieczeniowych, agentów i brokerów - kary i sankcje

 • Przebieg kontroli KNF - case study
 • Wnioski pokontrolne UKNF w sprawie przeprowadzania procedury APK a Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń
 • Granice odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego za działalność agenta

Ewa Świderska
Kancelaria Prawna CMS

11:00

Przerwa

11:15

Zapobieganie konfliktom interesów w dystrybucji produktów ubezpieczeniowych

 • Praktyka rynkowa
 • Zasady wynagradzania dystrybutorów ubezpieczeń
 • Klauzule generalne i etyczne zobowiązania agenta i brokera wobec klienta

Mateusz Kosiorowski
Wardyński i Wspólnicy

12:30

Przerwa

13:15

Elektroniczne metody zawierania umów ubezpieczenia na odległość - jakie podpisy są wymagane?

 • Forma wymagana do zawarcia umowy ubezpieczenia - obrót B2C vs B2B
 • Umowy ubezpieczenia zawierane na odległość
 • Rodzaje podpisów elektronicznych
 • Zastosowanie formy elektronicznej w ubezpieczeniach
 • Reprezentacja ubezpieczającego przez brokera ubezpieczeniowego

Marek Prętki
Kancelaria WKB

14:30

Zakończenie II dnia

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


1 października 2021 roku Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opublikował stanowisko, w którym wskazał błędy dystrybutorów ubezpieczeń, dotyczące analizy potrzeb klienta. W wyniku zarejestrowanych nieprawidłowości, KNF wzmożyło kontrole, zmuszając branżę ubezpieczeniową do zwrócenia szczególnej uwagi na sposób wypełniania obowiązków nałożonych przez dyrektywę o dystrybucji ubezpieczeń. W ramach warsztatu Eksperci przedstawią Państwu najlepsze praktyki w zakresie przeprowadzania APK oraz przybliżą przebieg kontroli KNF.

Główne zagadnienia:

 • Odpowiedzialność dystrybutora w procesie analizy potrzeb klienta
 • Proponowane zmiany do ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz ustawy o dystrybucji ubezpieczeń
 • Obowiązki proceduralne i dokumentacyjne wynikające z dyrektywy o dystrybucji ubezpieczeń
 • Nowelizacja dyrektywy Solvency II
 • Nadzór KNF nad działalnością zakładów ubezpieczeniowych, agentów i brokerów - kary i sankcje
 • Zapobieganie konfliktom interesów w dystrybucji produktów ubezpieczeniowych
 • Podpisy elektroniczne w umowach ubezpieczeniowych na odległość

Grupa docelowa:
Do udziału w konferencji serdecznie zapraszamy wszystkich przedstawicieli firm ubezpieczeniowych, którzy są odpowiedzialni m.in. za analizę potrzeb klienta, zawieranie umów, relacje z KNF oraz zarządzanie zgodnością. Warsztaty kierujemy przede wszystkim do działów:

 • Ubezpieczeń
 • Sprzedaży
 • Prawnego
 • Compliance
 • Bancassurance

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Aneta Ślepowrońska

Manager
Knowledge Brokers Department
M: +48 535 900 812
e-mail: a.slepowronska@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Zuzanna Rogucka

Junior Project Manager
Conferences & Trainings Department
M: +48 791 989 884
e-mail: z.rogucka@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 3.02.2022 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 3.02.2022 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Odpowiedzialność i obowiązki podmiotów dystrybuujących produkty ubezpieczeniowe „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 2 195 zł + 23% VAT do 18.01.2022 r.

  2. 2 595 zł + 23% VAT do 3.02.2022 r.

  3. 2 995 zł + 23% VAT po 3.02.2022 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 21.02.2022 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Odpowiedzialność i obowiązki podmiotów dystrybuujących produkty ubezpieczeniowe (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 3.02.2022 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 3.02.2022 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Paweł Stykowski

Paweł Stykowski

Radca Prawny, Local Partner, DWF Poland

Dr Jacek Skwierczyński

Dr Jacek Skwierczyński

Aktuariusz, Open Life TUŻ S.A.

Sylwia Raszplewicz-Czyżewska

Sylwia Raszplewicz-Czyżewska

Adwokat, Zespół Instytucji i Usług Finansowych, Kancelaria CMS

Marek Prętki

Marek Prętki

Radca prawny, kancelaria WKB

Ewa Świderska

Ewa Świderska

Counsel, Kieruje Zespołem Instytucji i Usług Finansowych, Kancelaria CMS

Sebastian Pabian

Sebastian Pabian

Adwokat, Partner, Kancelaria Baker McKenzie

Michał Możdżeń

Michał Możdżeń

Radca prawny, Baker McKenzie

 Mateusz Kosiorowski

Mateusz Kosiorowski

Adwokat, Wardyński i Wspólnicy

Marcin Jastrzębski

Marcin Jastrzębski

Prezes zarządu i założyciel Solutions for Agents Sp. z o.o.

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij