Polityka wynagrodzeń w instytucjach finansowych - dobre praktyki i wymogi regulacyjne

Grupa tematyczna: Banki, Towarzystwa ubezpieczeniowe, Domy maklerskie

Tagi: EBA | polityka wynagrodzeń | ESG | Gender Pay Gap | risk taker | benchmarking

Data: 04-05.12.2023r.

Cena:
2995 zł/os. > 21.11-04.12.2023

Program

Dzień I
9:00

Rejestracja Uczestników

9:15

Stosowanie wymogów dyrektywy o równości płac i jawności wynagrodzeń w praktyce

 • Układanie siatki płac w instytucji - w jaki sposób odpowiednio wycenić pracę?
 • Wartościowanie stanowisk w ramach siatki płac
 • Obowiązki informacyjne pracodawcy wobec pracownika dot. wynagrodzeń
 • Publikowanie ofert pracy zgodnie z najnowszymi regulacjami
 • Relacja dyrektywy z przepisami RODO 
 • Odpowiedzialność pracodawcy: postępowania sądowe oraz dochodzenie roszczeń z powodu nieprzestrzegania równości wynagrodzeń

Katarzyna Sarek-Sadurska
Deloitte Legal

10:30

Przerwa

10:45

Procedury i standardy tworzenia sprawozdań w zakresie polityki wynagrodzeń

 • Wybór odpowiedniej metodologii przy sporządzaniu sprawozdań
 • Podział na składniki wynagrodzeń oraz proporcje między nimi
 • Kompletowanie danych i ich raportowanie zgodnie z wymogami KNF
 • Odpowiedzialność wobec KNF

Paweł Sobol
Bank Pekao

12:00

Przerwa

12:45

Gender Pay Gap - prawidłowe raportowanie i analiza luki płacowej

 • Modyfikacja wewnętrznej polityki wynagrodzeń z uwzględnieniem równouprawnienia kobiet i mężczyzn
 • Metodyka obliczania luki płacowej z uwzględnieniem osób na poszczególnych stanowiskach
 • Analiza luki zatrudnienia i wynagrodzenia 
 • Raportowanie o zróżnicowaniu wynagrodzeń ze względu na płeć do KNF - obowiązek od
  2024 r. 
 • Dostępne metody zwalczania luki płacowej
 • Konsekwencje dyskryminacji w ramach zatrudnienia i wynagrodzeń w organizacji

Agnieszka Lechman-Filipiak
DLA Piper

14:00

Przerwa

14:15

Stałe i zmienne składniki wynagrodzeń - problematyka klasyfikacji

 • Jak prawidłowo klasyfikować poszczególne składniki?
 • Zasady przyznawania i wypłacania zmiennych składników wynagrodzenia

prof. UEK dr hab. Małgorzata Mędrala
Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Mędrala, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

15:30

Zakończenie II dnia

Rozwiń Zwiń
Dzień II
9:15

Rejestracja Uczestników

9:30

Risk takerzy w instytucjach finansowych

 • Identyfikacja risk takerów w instytucji 
 • Wymogi prawne i regulacyjne dotyczące risk takerów - wynagrodzenie stałe i zasady przyznawania wynagrodzenia zmiennego
 • Praktyczne aspekty sporządzania raportów o wynagrodzeniach risk takerów

Natalia Krzyżankiewicz
Kancelaria Raczkowski

10:30

Przerwa

10:45

Polityka wynagrodzeń a cele zrównoważonego rozwoju ESG

 • Wpływ celów i strategii ESG przedsiębiorstwa na system wynagradzania
 • Polityka wynagrodzeń uwzględniająca cele ESG
 • Rola działów HR i compliance w kontekście wdrażania wymogów ESG

Bartosz Tomanek
PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień Kanclerz | Littler

Mateusz Krajewski
PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień Kanclerz | Littler

12:00

Przerwa

13:00

Benchmarking wskaźników z obszaru polityki wynagrodzeń

 • Analiza luk płacowych ze względu na płeć – aktualna praktyka rynkowa w Polsce
 • Test gotowości i przygotowanie organizacji do skutecznego wdrożenia regulacji związanych z obliczaniem i publikowaniem informacji o lukach
 • Analiza luk w okresie przygotowawczym
 • Doświadczenia z innych rynków, na których wdrażano podobne regulacje

Jacek Nowacki
Willis Towers Watson

Krzysztof Gugała
Willis Towers Watson

Maciej Makowski
Willis Towers Watson

14:15

Zakończenie II dnia

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach poświęconym kluczowym zagadnieniom z obszaru polityki wynagrodzeń. W trakcie spotkania Eksperci poruszą kwestię dyrektywy o równości płac i jawności wynagrodzeń oraz omówią metody prawidłowego raportowania Gender Pay Gap. Prelegenci podzielą się wiedzą na temat problematyki klasyfikacji stałych i zmiennych składników wynagrodzeń oraz przedstawią zasady identyfikacji risk takerów i sposób raportowania ich wynagrodzeń. Wyjaśnią, jak polityka wynagrodzeń wpisuje się w cele zrównoważonego rozwoju ESG oraz jakie korzyści przynosi benchmarking wskaźników z obszaru HR. Nasze warsztaty to połączenie teorii z praktyką, prowadzone przez Ekspertów, co gwarantuje rzetelną i aktualną wiedzę. 

Główne zagadnienia:

 • Dyrektywa o równości płac i jawności wynagrodzeń
 • Sporządzanie sprawozdań w zakresie polityki wynagrodzeń
 • Gender Pay Gap - prawidłowe raportowanie i analiza luki płacowej
 • Stałe i zmienne składniki wynagrodzeń - problematyka klasyfikacji 
 • Risk takerzy w instytucjach finansowych
 • Polityka wynagrodzeń a cele zrównoważonego rozwoju ESG
 • Benchmarking wskaźników z obszaru polityki wynagrodzeń 

Grupa docelowa:

Warsztaty kierujemy do przedstawicieli instytucji finansowych. W szczególności zapraszamy dyrektorów, kierowników i specjalistów z działów:

 • Zarządzania zasobami ludzkimi
 • Wynagrodzeń
 • Kadr i płac
 • HR
 • Prawnych
 • Compliance

Zapraszamy także wszystkie inne osoby zainteresowane tą tematyką.

Patronat medialny

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Aneta Ślepowrońska

Manager
Knowledge Brokers Department
M: +48 535 900 812
e-mail: a.slepowronska@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Aleksandra Różowska

Junior Project Manager
Workshops Department
M: +48 534 000 367
e-mail: a.rozowska@mmcpolska.pl

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 27.10.2023 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 27.10.2023 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Polityka wynagrodzeń w instytucjach finansowych - dobre praktyki i wymogi regulacyjne „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności od terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 2195 zł + 23% VAT do 27.10.2023 r.

  2. 2595 zł + 23% VAT do 20.11.2023 r.

  3. 2995 zł + 23% VAT po 20.11.2023 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 04.12.2023 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Polityka wynagrodzeń w instytucjach finansowych - dobre praktyki i wymogi regulacyjne (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 27.10.2023 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 27.10.2023 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

Prowadzący

Katarzyna Sarek-Sadurska

Katarzyna Sarek-Sadurska

Partner, Radca prawny, Deloitte Legal

Paweł Sobol

Paweł Sobol

Adwokat, Bank Pekao

Agnieszka Lechman-Filipiak

Agnieszka Lechman-Filipiak

Partner, Radca prawny, DLA Piper

prof. UEK dr hab. Małgorzata Mędrala

prof. UEK dr hab. Małgorzata Mędrala

Radca prawny, Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Mędrala, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Natalia Krzyżankiewicz

Natalia Krzyżankiewicz

Kancelaria Raczkowski

Bartosz Tomanek

Bartosz Tomanek

Adwokat,  PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień Kanclerz  | Littler

Mateusz Krajewski

Mateusz Krajewski

Aplikant radcowski, Prawnik, PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień Kanclerz | Littler

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij