Rozliczenia i umowy na sprzedaż energii elektrycznej w kontekście nowych regulacji

Grupa tematyczna: Energetyka

Tagi: energetyka | sprzedaż | prosument | rozliczenia energii | spółdzielnie energetyczne

Data: 17-18.06.2024r.

Cena:
2595 zł/os. > 25.05-17.06.2024

Program

Dzień I
8:45

Rejestracja Uczestników

9:00

Szczegółowe i problematyczne zasady rozliczeń odbiorców końcowych

 • Zasady rozliczeń klientów indywidualnych
 • Zasady rozliczeń klientów biznesowych
 • Rozliczenia na podstawie prognoz vs rozliczenia w czasie rzeczywistym z użyciem inteligentnych liczników

Joanna Grabowska
Usługi Doradcze Joanna Grabowska

10:30

Przerwa

10:45

Taryfy dynamiczne dla klientów indywidualnych - nowe zasady rozliczeń od sierpnia 2024 r.

 • Proces kształtowania cen energii - ustalanie i regularne zmiany cen
 • Koszty zakupu energii
 • Systemy do rozliczeń klientów: informatyczne i księgowe

Joanna Grabowska
Usługi Doradcze Joanna Grabowska

12:15

Przerwa

13:00

Jak prawidłowo rozliczać prosumentów? Aktualne ustawy i zasady

 • Rozliczenia: 
  • prosumentów lokatorskich 
  • prosumentów zbiorowych
  • prosumentów wirtualnych
  • spółdzielni energetycznych

Przemysław Kałek
Kancelaria Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy sp.j.

Olga Ostrowska
Kancelaria Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy sp.j.

14:15

Przerwa

14:30

Zmiany w zasadach rozliczania prosumentów od lipca 2024 r.

 • System net-billingu na nowych zasadach: rozliczenie godzinowe (dynamiczne)
 • Dostosowanie systemów IT do obsługi rozliczeń godzinowych i monitorowania cen energii w czasie rzeczywistym
 • Wprowadzenie opłaty dystrybucyjnej zmiennej i rozliczanie jej z prosumentami
 • Komunikacja nowych zasad rozliczeń i wysokości rachunków dla prosumentów

Przemysław Kałek
Kancelaria Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy sp.j.

Olga Ostrowska
Kancelaria Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy sp.j.

16:00

Zakończenie I dnia

Rozwiń Zwiń
Dzień II
9:00

Rejestracja Uczestników

9:15

Oferta i tworzenie produktów dla firm - czego oczekują przedsiębiorcy?

 • Oferta indeksowana - komunikacja zasad, funkcjonowania i korzyści tej oferty
 • Jak wyróżnić się na rynku? Dopasowanie produktów do aktualnych potrzeb klientów biznesowych

Jakub Zastawny
Z3 Group

10:45

Przerwa

11:00

Dobre praktyki w konstruowaniu umów sprzedaży energii dla klienta biznesowego i indywidualnego

 • Uruchomienie CSIRE - jak będą wyglądać umowy w procesie zmiany sprzedawcy energii w mniej niż 24h?
 • Zalecane rozwiązania dla tworzenia umów na nowe produkty w zakresie sprzedaży energii 
 • Eliminacja niedozwolonych postanowień umownych - na co zwraca uwagę UOKiK?

Karol Brunejko
JDP DRAPAŁA & PARTNERS Sp. j.

12:30

Przerwa

13:15

Korekty rozliczeń i obsługa reklamacji

 • Jasne zasady przygotowywania korekt rozliczeń dla klienta: terminy, informowanie klienta
 • Przejrzyste procedury dotyczące obsługi reklamacji i kontakt z klientem w jej przypadku 
 • Analiza reklamacji dla identyfikacji problemów i działań prewencyjnych
 • Jak ograniczyć ryzyko reklamacji?

Bartosz Bernacki
WKB Lawyers

14:45

Zakończenie II dnia

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzeniaZapraszamy Państwa na dwudniowe warsztaty, podczas których kompleksowo omówimy najważniejsze aktualnie tematy związane z rozliczeniem energii. W trakcie wydarzenia poruszymy problematykę rozliczeń klientów indywidualnych i biznesowych, zawierania umów i przygotowywania korekt rozliczeń oraz kontaktu z klientami i tworzenia ofert produktów.

Rynek energii ciągle się rozwija a nowe regulacje i rozwiązania wymagają dostosowania się do dynamicznych zmian. Dzięki naszym warsztatom będą Państwo mieli okazję poznać szczegółowe zasady rozliczeń odbiorców końcowych, dowiedzieć się więcej na temat nowości w zakresie wprowadzenia taryf dynamicznych dla klientów indywidualnych oraz poznać kompleksowo zasady rozliczeń szerokiego grona prosumentów, w tym prosumentów wirtualnych, lokatorskich i spółdzielni energetycznych.

Nasze warsztaty dają niepowtarzalną okazję do poszerzenia wiedzy na temat dostosowania się do aktualnych zmian, co zwiększa konkurencyjność firmy.

Główne zagadnienia:

 • Taryfy dynamiczne dla klientów indywidualnych od sierpnia 2024 r.
 • Rozliczenia prosumentów i aktualne zmiany w ich zakresie od lipca 2024 r.
 • Problematyka rozliczeń prosumentów zbiorowych, wirtualnych, lokatorskich i spółdzielni energetycznych
 • Zasady rozliczeń klientów indywidualnych i biznesowych
 • Produkty w zakresie prądu dla firm
 • Konstrukcja umów i faktur w zakresie sprzedaży energii 
 • Reklamacje i korekty rozliczeń klientów

Grupa docelowa:

Warsztaty kierujemy do przedstawicieli branży energetycznej. W szczególności zapraszamy dyrektorów, kierowników oraz specjalistów z firm zajmujących się obrotem, dystrybucją i sprzedażą energii z działów:

 • Rozliczeń
 • Taryf
 • Umów
 • Faktur
 • Obsługi klienta
 • Sprzedaży
 • Handlowego
 • Reklamacji
 • Obrotu energią

Zapraszamy także wszystkie inne osoby zainteresowane tą tematyką.

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Aneta Ślepowrońska

Senior Manager
Knowledge Brokers Department
M: +48 535 900 812
e-mail: a.slepowronska@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Agnieszka Milewska

Junior Project Manager
Workshops Department
M: +48 537 000 985
e-mail: a.milewska@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 08.05.2024 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 08.05.2024 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Problematyka rozliczeń energii elektrycznej, umów na jej sprzedaż i reklamacji w kontekście nadchodzących zmian prawnych „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności od terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 2395 zł + 23% VAT do 08.05.2024 r.

  2. 2795 zł + 23% VAT do 24.05.2024 r.

  3. 3195 zł + 23% VAT po 24.05.2024 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 17.06.2024 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Problematyka rozliczeń energii elektrycznej, umów na jej sprzedaż i reklamacji w kontekście nadchodzących zmian prawnych (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 08.05.2024 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 08.05.2024 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij