Raportowanie ESG - obowiązek czy szansa? Praktyczne podejście do raportu, podwójnej istotności i należytej staranności

Grupa tematyczna: Ochrona środowiska, Compliance

Tagi: ESG | CSR | raportowanie niefinansowe | taksonomia | CSRD | ESRS | greenwashing | CSDDD

Data: 09-10.10.2024r.

Cena:
2495 zł/os. > 21.05-24.07.2024
2895 zł/os. > 25.07-04.09.2024
3295 zł/os. > 05.09-11.09.2024

Program

Dzień I
8:45

Rejestracja uczestników

9:00

Kompleksowy przewodnik po raportowaniu ESG - tworzenie raportu zgodnie ze standardami ESRS

 • Proces zbierania danych z różnych obszarów działalności przedsiębiorstwa oraz od partnerów biznesowych
 • Planowanie struktury raportu zgodnie z wymogami ESRS i oczekiwaniami interesariuszy
 • Tworzenie raportu krok po kroku
 • Potencjalne pułapki i błędy w raportowaniu

Aleksandra Noworyta
EPP

10:45

Przerwa

11:00

Praktyczne przeprowadzenie oceny podwójnej istotności zgodnie z wytycznymi ESRS

 • Główne wyzwania w przeprowadzaniu oceny podwójnej istotności
 • Etapy przeprowadzania oceny podwójnej istotności
 • Jak dokumentować przebieg oceny podwójnej istotności i jak ją wykazać w raporcie?

Justyna Walas-Ryba

12:20

Przerwa lunchowa

13:00

Ocena raportów ESG przez biegłego rewidenta

 • Kryteria oceny raportów ESG - na co będą zwracać uwagę biegli rewidenci podczas oceny raportu ESG?
 • Odpowiedzialność za nierzetelne raportowanie ESG - konsekwencje prawne i reputacyjne dla firm

Biegły rewident
Moore Polska

Justyna Walas-Ryba

14:30

Przerwa

14:45

Należyta staranność w zarządzaniu łańcuchem dostaw w świetle dyrektywy CSDDD

 • Założenia dyrektywy CSDDD i jej znaczenie dla firm
 • Które przedsiębiorstwa będą objęte dyrektywą?
 • Wpływ CSDDD na zarządzanie łańcuchem dostaw i wymogi wobec dostawców
 • Proces oceny i mitygacji ryzyka związanego z dostawcami
 • Jak CSDDD współgra z CSRD i innymi regulacjami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju?

Łukasz Łyczko
PwC Legal

Zuzanna Machniak
PwC Legal

16:15

Zakończenie I dnia

Rozwiń Zwiń
Dzień II
8:45

Rejestracja uczestników

9:00

Obowiązki raportowe na podstawie Taksonomii UE

 • Pakiet aktów delegowanych do Taksonomii UE (Environmental Delegated Act, Climate Delegated Act, Disclosure Delegated Act) - jakie zmiany wprowadzają?
 • Audytowanie raportów ESG pod kątem zgodności z Taksonomią UE
 • Korzyści wynikające z dobrowolnych ujawnień taksonomicznych

Anna Bryła
Deloitte

10:30

Przerwa

10:45

Interesariusze i ich rola w zrównoważonym biznesie

 • Identyfikacja interesariuszy spółki oraz ich oczekiwań
 • Mapa interesariuszy jako narzędzie wspierające
 • Formy angażowania interesariuszy
 • Rola interesariuszy w procesie oceny podwójnej istotności i w procesie należytej staranności
 • Ujawnienia aspektów związanych z interesariuszami w raporcie ESG

Milena Kowalik-Szeruga
Crowe Poland

12:15

Przerwa lunchowa

13:00

ESG a greenwashing – jak go unikać, by chronić wizerunek firmy?

 • Jakie działania możemy zakwalifikować jako greenwashing?
 • Narzędzia i strategie przeciwdziałania greenwashingowi
 • Znakowanie i certyfikacja produktów według dyrektywy Green Claims i Empowering Consumers - czyli co nas czeka w niedalekiej przyszłości?
 • Postępowania UOKiK i potencjalne kary wynikające z dyrektywy Green Claims
 • Case study - przykłady praktyk greenwashingowych z różnych branż
14:30

Przerwa

14:45

Obliczanie śladu węglowego w przedsiębiorstwie z podziałem na 3 zakresy emisji

 • Omówienie zakresów 1, 2 i 3 emisji wg protokołu GHG
 • Pozyskanie niezbędnych danych do obliczeń
 • Szczegółowy proces obliczania śladu węglowego w przedsiębiorstwie - case study
 • Najlepsze praktyki w dokumentowaniu danych i obliczeń dla potrzeb audytu

dr Jacek Zatoński
Trener i konsultant z zakresu ochrony środowiska, śladu węglowego i BHP

16:15

Zakończenie II dnia

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzeniaDlaczego warto wziąć udział w warsztacie:

Podczas warsztatów dowiesz się krok po kroku, jak tworzyć raport ESG zgodnie ze standardami ESRS, a omówienie oceny raportów z perspektywy biegłego rewidenta pomoże Twojej firmie przygotować się do audytu. Praktyczne wskazówki dotyczące oceny podwójnej istotności zgodnie z wytycznymi ESRS umożliwią lepsze zrozumienie wpływu firmy na środowisko i społeczeństwo. Warsztaty obejmują także temat należytej staranności w zarządzaniu łańcuchem dostaw w świetle dyrektywy CSDDD oraz obowiązki raportowe na podstawie Taksonomii UE. Nauczysz się unikać greenwashingu, chroniąc tym samym wizerunek firmy, oraz jak obliczać ślad węglowy w przedsiębiorstwie, uwzględniając trzy zakresy emisji. Podczas jednej z prelekcji omówimy także rolę interesariuszy w zrównoważonym biznesie, co pomoże w lepszej komunikacji i współpracy z kluczowymi grupami, takimi jak dostawcy czy inwestorzy. Udział w tych warsztatach to krok w stronę zrównoważonego rozwoju i długoterminowego sukcesu Twojej firmy.

Główne zagadnienia:

 • Kompleksowy przewodnik po raportowaniu ESG - tworzenie raportu zgodnie ze standardami ESRS
 • Ocena raportów ESG przez biegłego rewidenta
 • Praktyczne przeprowadzenie oceny podwójnej istotności zgodnie z wytycznymi ESRS
 • Należyta staranność w zarządzaniu łańcuchem dostaw w świetle dyrektywy CSDDD
 • Obowiązki raportowe na podstawie Taksonomii UE
 • Interesariusze i ich rola w zrównoważonym biznesie
 • ESG a greenwashing – jak go unikać, by chronić wizerunek firmy?
 • Obliczanie śladu węglowego w przedsiębiorstwie z podziałem na 3 zakresy emisji

Grupa docelowa:

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli wszystkich sektorów i branż, w szczególności z takich działów jak:

 • ESG
 • Compliance
 • Ochrony środowiska
 • Audytu
 • Ryzyka
 • Nadzoru
 • Marketingu/PR
 • Kontrolingu

Zapraszamy także wszystkie inne osoby zainteresowane tą tematyką.

 

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Maria Bola

Manager
Knowledge Brokers Department
M: +48 575 300 422
e-mail: m.bola@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Aleksandra Różowska

Project Manager
Workshops Department
M: +48 534 000 367
e-mail: a.rozowska@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 24.07.2024 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 24.07.2024  r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Raportowanie ESG - obowiązek czy szansa? Praktyczne podejście do raportu, podwójnej istotności i należytej staranności „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności od terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 2495 zł + 23% VAT do 24.07.2024  r.

  2. 2895 zł + 23% VAT do 04.09.2024 r.

  3. 3295 zł + 23% VAT po 04.09.2024 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 9.10.2024 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Raportowanie ESG - obowiązek czy szansa? Praktyczne podejście do raportu, podwójnej istotności i należytej staranności (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 24.07.2024  r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 24.07.2024  r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij