Raportowanie ESG - uregulowania prawne i najlepsze praktyki

Grupa tematyczna: Prawo, Compliance

Tagi: ESG | CSR | ład korporacyjny | raportowanie niefinansowe | taksonomia

Data: 08-09.11.2023r.

Cena:
3195 zł/os. > 14.10-08.11.2023

Program

Dzień I
8:45

Rejestracja Uczestników

9:00

Nowe obowiązki przedsiębiorstw zgodnie z dyrektywą CSRD w zakresie sprawozdawczości niefinansowej

 • Przedsiębiorstwa objęte CSRD - kryteria dotyczące wielkości i branży
 • Obowiązki przedsiębiorstw podlegających i niepodlegających dyrektywie o sprawozdawczości niefinansowej
 • Skutki bezpośrednie/pośrednie dla firm w związku z wdrożeniem dyrektywy CSRD
 • Nowe wymogi w zakresie sprawozdawczości - wyzwania i korzyści

dr Maximilian Piekut
Greeners

dr Renata Koneczna
Greeners

10:30

Przerwa

10:45

Standaryzacja raportowania ESG - unijne i międzynarodowe wymogi

 • Sprawozdawczość na gruncie NFRD a CSRD – kluczowe zmiany w sposobie raportowania
 • Międzynarodowe, unijne i krajowe zasady ramowe
 • Europejskie Standardy Raportowania Zrównoważonego Rozwoju (ESRS) – zakres i rodzaj informacji z obszarów środowiskowego, społecznego i zarządczego, jakie będą ujawniać przedsiębiorstwa
 • Zasada podwójnej istotności

Maria Papis
DZP

12:15

Przerwa

13:00

Raportowanie krok po kroku - jak powinien wyglądać prawidłowy raport, dobre praktyki i pułapki

 • Jak skutecznie raportować ESG? - omówienie obowiązkowych kwestii w tym zakresie
 • Proces doboru wskaźników podstawowych i sektorowych w raportach
 • Trudności wynikające z raportowania 
 • Kontrole UOKiK w zakresie zgodności działania firm z wymogami ESG

dr Szymon Goździk
Lebek & Wspólnicy

14:30

Nowe akty delegowane do Taksonomii oraz zmiany w obowiązujących rozporządzeniach (Environmental Delegated Act, Climate Delegated Act, Disclosure Delegated Act)

dr Maximilian Piekut
Greeners

Michał Ilasz
SSW Pragmatic Solutions

15:30

Ryzyko sporów sądowych w obszarze ESG

 • Na jakim polu najczęściej dochodzi do sporów?
 • Jak minimalizować ryzyko powstania sporu
 • Przegląd orzecznictwa

Piotr Golędzinowski
Wardyński i Wspólnicy

Weronika Nalbert
Wardyński i Wspólnicy

16:30

Zakończenie I dnia

Rozwiń Zwiń
Dzień II
8:45

Rejestracja Uczestników

9:00

Zjawisko greenwashingu - działania zakazane, odpowiedzialność firm i osób zarządzających za “zielone oszustwo” wg planów UE

 • Postępowania UOKiK i możliwe kary zgodnie z nowym projektem dyrektywy green claims (dyrektywa w sprawie oświadczeń środowiskowych) 
 • Trudności w identyfikowaniu i zwalczaniu greenwashingu
 • Wymagania ESG a greenwashing - co przedsiębiorstwa muszą wiedzieć w tym zakresie?

Joanna Affre
Affre i Wspólnicy

10:30

Przerwa

10:45

Obliczanie śladu węglowego w przedsiębiorstwie

 • Pozyskanie danych do badań
 • Ślad węglowy w raporcie
 • Metody redukcji

Joanna Cembrowicz
CEO AdREM

12:15

Przerwa

13:00

Ochrona sygnalistów jako element ESG

 • Korzyści wynikające z wdrożenia systemu whistleblowing
 • Ład korporacyjny a ochrona sygnalistów - wymagania wobec zobowiązanych jednostek

Mateusz Krajewski
PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień Kanclerz | Littler

Bartosz Tomanek
PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień Kanclerz | Littler

14:00

Zakończenie II dnia

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Wraz z dyrektywą CSRD rozwój raportowania niefinansowego w Polsce nabrał tempa. ESG staje się powoli kluczowym elementem strategii wszystkich polskich przedsiębiorstw. Podczas dwudniowych warsztatów nasi prelegenci opowiedzą Państwu o otoczeniu prawnym ESG, standardach i trendach wśród firm raportujących, jak również ryzykach związanych ze sprawozdawczością i sporach sądowych z obszaru ESG. Serdecznie zapraszamy!

Główne zagadnienia:

 • Nowe obowiązki przedsiębiorstw zgodnie z dyrektywą CSRD
 • Standaryzacja raportowania ESG - unijne i międzynarodowe wymogi
 • Raportowanie krok po kroku - jak powinien wyglądać prawidłowy raport
 • Nowe akty delegowane do Taksonomii oraz zmiany w obowiązujących rozporządzeniach
 • Zjawisko greenwashingu - działania zakazane i odpowiedzialność firm
 • Obliczanie śladu węglowego w przedsiębiorstwie
 • Ochrona sygnalistów jako element ESG
 • Ryzyko sporów sądowych w obszarze ESG

Grupa docelowa:

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli wszystkich branż i sektorów, w szczególności z takich działów jak:

 • Compliance
 • Ochrony środowiska
 • Audytu
 • Ryzyka
 • Nadzoru
 • Marketing/PR

Patronat medialny

Zapraszamy także wszystkie inne osoby zainteresowane tą tematyką.

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Maria Bola

Manager
Knowledge Brokers Department
M: +48 575 300 422
e-mail: m.bola@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Julianna Bukowska

Senior Project Manager
Workshops Department
M: +48 531000792
e-mail: j.bukowska@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 19.09.2023 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 19.09.2023 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Raportowanie ESG - uregulowania prawne i najlepsze praktyki „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności od terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 2395 zł + 23% VAT do 19.09.2023 r.

  2. 2795 zł + 23% VAT do 13.10.2023 r.

  3. 3195 zł + 23% VAT po 13.10.2023 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 08.11.2023 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Raportowanie ESG - uregulowania prawne i najlepsze praktyki (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 19.09.2023 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 19.09.2023 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Maximilian Piekut

Maximilian Piekut

Senior Associate, SSW Pragmatic Solutions

Joanna Affre

Joanna Affre

Adwokat, Wspólnik Zarządzający, Kancelaria Affre & Wspólnicy

Mateusz Krajewski

Mateusz Krajewski

Aplikant radcowski, Prawnik, PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień Kanclerz | Littler

Bartosz Tomanek

Bartosz Tomanek

Adwokat,  PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień Kanclerz  | Littler

Szymon Goździk

Szymon Goździk

Radca Prawny, Lebek & Wspólnicy

Joanna Cembrowicz

Joanna Cembrowicz

CEO AdREM

Weronika Nalbert

Weronika Nalbert

Adwokat, Wardyński i Wspólnicy

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij