Realizacja inwestycji przesyłowych - praktyczne problemy oraz najnowsze i projektowane zmiany prawne

Grupa tematyczna: Energetyka, Branża budowlana

Tagi: ochrona środowiska | inwestycje energetyczne | służebność przesyłu | sieci energetyczne | planowanie przestrzenne | inwestycje

Data: 11-12.10.2023r.

Cena:
2395 zł/os. > 12.09-11.10.2023

Program

Dzień I
8:45

Rejestracja Uczestników

9:00

Nowelizacja ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych oraz niektórych innych ustaw

 •  Zmiany wynikające z ustawy i ich wpływ na proces inwestycyjny

Jakub Arczyński
Kancelaria M. Krotoski Adwokaci i Radcy Prawni sp.k.

10:30

Przerwa

10:45

Przygotowanie i realizacja inwestycji przesyłowych zgodnie z wymogami prawa budowlanego

 • Wymogi w zakresie projektu budowlanego
 • Działania poprzedzające realizację robót
 • Realizacja robót i dokumentacja powykonawcza
 • Podsumowanie i analiza zmian w Prawie budowlanym i ich skutków dla budowlanego procesu inwestycyjnego

Joanna Maj
Radca prawny w Pracowni Prawa Gospodarczego, Drogoń, Sośniak-Jagielińska Radcy prawni sp.p., Ekspert Komitetu ds. Nieruchomości przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

12:15

Przerwa

13:00

Reforma planowania przestrzennego zgodnie z nowelizacją ustawy

 • Wpływ nadchodzących zmian na inwestycje przesyłowe
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz decyzje o warunkach zabudowy a uzyskanie pozwolenia na budowę

Łukasz Łanoszka
Konieczny Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych

14:30

Decyzje środowiskowe i raporty o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji w sieci przesyłowe w świetle ostatnich zmian prawnych

 • Prawne i praktyczne aspekty pozyskania decyzji środowiskowych
 • Wytyczne dotyczące przygotowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Sergiusz Urban
Kancelaria WKB Wierciński Kwieciński Baehr

15:45

Zakończenie I dnia

Rozwiń Zwiń
Dzień II
8:45

Rejestracja Uczestników

9:00

Pozyskiwanie tytułów prawnych do nieruchomości dla budowy/ modernizacji/ eksploatacji urządzeń przesyłowych - problematyka

 • Wzajemne obowiązki i odpowiedzialność właściciela urządzeń przesyłowych i właściciela nieruchomości jako stron umowy
 • Realizacja inwestycji przesyłowej na nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
 • Bezumowne korzystanie z nieruchomości - najczęstsze roszczenia właścicieli gruntów oraz odszkodowania

Kamil Matyśkiewicz
Kancelaria Baker McKenzie

10:30

Przerwa

10:45

Ustanowienie i przeniesienie służebności przesyłu

 • Umowa ustanowienia służebności przesyłu;
 • Przeniesienie służebności przesyłu;
 • Decyzje administracyjne ustanawiające służebność przesyłu;
 • Procedury ustanowienia służebności przesyłu na drodze sądowej: ustanowienie służebności przesyłu i stwierdzenie zasiedzenia służebności przesyłu 

dr Tomasz Ludwik Krawczyk
GKR Legal

Michał Siembab
GKR Legal

12:15

Przerwa

13:00

Opodatkowanie urządzeń przesyłowych i gruntów pod tą infrastrukturą podatkiem od nieruchomości

 • Aktualne orzecznictwo w zakresie opodatkowania budowli przesyłowych
 • Skutki wyroku TK z 4 lipca 2023 r. w zakresie opodatkowania urządzeń przesyłowych
 • Opodatkowanie gruntów pod infrastrukturą przesyłową
 • Kierunki zmian w podatku od nieruchomości

Wojciech Pławiak
LITIGATO

14:00

Opór społeczny przy realizacji projektów i praktyczne sposoby na jego przełamanie

 • Najczęstsze błędy komunikacyjne inwestorów i ich skutki dla powodzenia projektów

Rafał Garpiel
Codework

15:00

Zasady szacowania szkód, wartości służebności przesyłu oraz wynagrodzeń związanych z urządzeniami przesyłowymi

 • Podział i status prawny urządzeń przesyłowych
 • Służebne części nieruchomości na etapach budowy i eksploatacji urządzeń przesyłowych
 • Szkody powstałe na skutek lokalizacji i posadowienia urządzeń przesyłowych oraz zasady ich szacowania
 • Określanie wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu i bezumowne korzystanie z nieruchomości

dr inż. Dariusz Konieczny

dr inż. Cezary Kowalczyk

16:30

Zakończenie II dnia

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Opis wydarzenia

Podczas warsztatów Eksperci opowiedzą o zmianach, jakie zostały wprowadzone w nowelizacji Ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych oraz niektórych innych ustaw, reformie planowania przestrzennego czy decyzjach środowiskowych i raportach o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji w sieci przesyłowe w świetle ostatnich zmian prawnych. Poruszą także tematy takie jak: realizacja inwestycji przesyłowych zgodnie z wymogami Prawa budowlanego czy pozyskiwanie tytułów prawnych do nieruchomości dla budowy/ modernizacji/ eksploatacji urządzeń przesyłowych.

Główne zagadnienia

 • Nowelizacja ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych oraz niektórych innych ustaw
 • Przygotowanie i realizacja inwestycji przesyłowych zgodnie z wymogami prawa budowlanego
 • Reforma planowania przestrzennego zgodnie z nowelizacją ustawy
 • Decyzje środowiskowe i raporty o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji w sieci przesyłowe w świetle ostatnich zmian prawnych
 • Pozyskiwanie tytułów prawnych do nieruchomości dla budowy/ modernizacji/ eksploatacji urządzeń przesyłowych - problematyka
 • Zasady szacowania szkód, wartości służebności przesyłu oraz wynagrodzeń związanych z urządzeniami przesyłowymi

Grupa docelowa:

Do uczestnictwa w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli przedsiębiorstw z sektora elektroenergetycznego, gazowego, ciepłowniczego oraz innych przedsiębiorstw zajmujących się infrastrukturą sieciową. Warsztaty dedykujemy przede wszystkim przedstawicielom działów:

 • Nieruchomości
 • Inwestycji 
 • Infrastruktury
 • Rozwoju sieci
 • Zarządzania majątkiem sieciowym
 • Prawny
 • Techniczny
 • Planistyki

Patronat medialny

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Aneta Ślepowrońska

Manager
Knowledge Brokers Department
M: +48 535 900 812
e-mail: a.slepowronska@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Julianna Bukowska

Senior Project Manager
Workshops Department
M: +48 531000792
e-mail: j.bukowska@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 23.08.2023 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 23.08.2023 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Realizacja inwestycji przesyłowych - praktyczne problemy oraz najnowsze i projektowane zmiany prawne „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności od terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1995 zł + 23% VAT do 23.08.2023 r.

  2. 2395 zł + 23% VAT do 11.09.2023 r.

  3. 2795 zł + 23% VAT po 11.09.2023 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 11.10.2023 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Realizacja inwestycji przesyłowych - praktyczne problemy oraz najnowsze i projektowane zmiany prawne (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 23.08.2023 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 23.08.2023 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Jakub Arczyński

Jakub Arczyński

Adwokat, Kancelaria M. Krotoski Adwokaci i Radcy Prawni sp.k.

Łukasz Łanoszka

Łukasz Łanoszka

Partner, Radca Prawny, Konieczny Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych

dr Sergiusz Urban

dr Sergiusz Urban

Counsel, Radca Prawny, Kancelaria WKB Wierciński Kwieciński Baehr

Kamil Matyśkiewicz

Kamil Matyśkiewicz

Radca Prawny, Kancelaria Baker McKenzie

Wojciech Pławiak

Wojciech Pławiak

LITIGATO Kancelaria Prawno-Podatkowa Wojciech Pławiak

Joanna Maj

Joanna Maj

Radca prawny w Pracowni Prawa Gospodarczego, Drogoń, Sośniak-Jagielińska Radcy prawni sp.p., Ekspert Komitetu ds. Nieruchomości przy Krajowej Izbie Gospodarczej

dr Tomasz Ludwik Krawczyk

dr Tomasz Ludwik Krawczyk

adwokat, Partner w GKR Legal

Michał Siembab

Michał Siembab

radca prawny, Partner w GKR Legal

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij