Rozliczenia na rynku energii elektrycznej, gazu i ciepła oraz obowiązki przedsiębiorstw energetycznych

Grupa tematyczna: Energetyka, Grupy kapitałowe, Prawo

Tagi: URE | rozliczenia | opłata mocowa | prosument | tarcza antyinflacyjna | CSIRE

Data: 06-07.06.2022r.

Cena:
2995 zł/os. > 25.05-07.06.2022

Program

Dzień I
8:45

Rejestracja Uczestników

9:00

Nowości prawne w zakresie rozliczeń i taryfowania

 • Rozporządzenie z dnia 30 marca 2022 r. dotyczące zasad rozliczeń i bilansowania energii w spółdzielniach energetycznych
 • Nowelizacja rozporządzenia ws. szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło z dnia 14 marca 2022 r.

Kinga Słomka
Kancelaria SDZLegal

10:10

Rozliczenia na rynku energii elektrycznej i gazu i ciepła klientów indywidualnych i biznesowych

 • Kluczowe parametry rozliczeniowe: okresy rozliczeniowe, grupy taryfowe, rozliczenia z prognozami oraz rozliczenia rzeczywiste
 • Wpływ danych pomiarowych na przebieg rozliczeń energii, gazu i ciepła
 • Liczniki zdalnego odczytu a liczniki inteligentne - obowiązki przedsiębiorstw energetycznych
 • Wpływ brak dostępu do danych pomiarowych i weryfikacja odczytów
 • Prognozy i faktury szacunkowe

Aleksandra Zielonka
HWW Hewelt Wojnowski i Wspólnicy

11:40

Przerwa

11:50

Naliczanie opłaty mocowej po nowelizacji Ustawy o rynku mocy

 • Najważniejsze założenia nowelizacji
 • Naliczanie opłaty od krzywej poboru
 • Podział na grupy odbiorców

Dr iur. Michał Będkowski-Kozioł
Kochański & Partners

12:50

Przerwa

13:30

Regulacje prawne i nowy system rozliczania prosumentów

 • Zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o OZE i Prawa Energetycznego dla prosumentów
 • Porównanie systemu opustów i Net-Billing
 • Szanse i zagrożenia w systemie Net-Billing
 • Alternatywne rozwiązania dla prosumentów
 • Nowi uczestnicy rynku: prosument wirtualny i prosument zbiorowy, agregator energii

Daniel Raczkiewicz
EnergyNAT Sp. z o.o.

15:00

Zakończenie I dnia

Rozwiń Zwiń
Dzień II
8:45

Rejestracja Uczestników

9:00

Składniki opłat na fakturach oraz sposoby ich rozliczania

 • Nowe obowiązki nałożone rozporządzeniem z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną
 • Okresy rozliczeniowe
 • Grupy taryfowe
 • Zmiany w wysokości VAT i akcyzy wynikające z Tarczy Antyinflacyjnej – najczęstsze problemy
 • Faktury ustrukturyzowane i Krajowy System e-Faktur

Przemysław Przyżycki
HWW Hewelt Wojnowski i Wspólnicy

10:30

Przerwa

10:40

Kompetencje nadzorcze prezesa URE

 • Możliwość cofnięcia przez prezesa URE koncesji w przypadku wydania przez prezesa UOKiK wobec przedsiębiorstwa energetycznego decyzji o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów
 • Środki mające na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom sprzedawców w stosunku do konsumentów

dr Grzegorz J. Wąsiewski
Kancelaria BSJP

11:40

Przerwa

12:20

Obowiązki przedsiębiorcy energetycznego względem odbiorców końcowych

 • Uprawnienia odbiorcy
 • CSIRE - obowiązki sprzedawcy
 • Zakaz zawierania umów poza lokalem
 • Zmiana sprzedawcy
 • Prawo odbiorcy do żądania zdalnego licznika i licznika przedpłatowego

Damian Wojnowski
HWW Hewelt Wojnowski i Wspólnicy

14:00

Zakończenie II dnia

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


Ostatni czas obfituje w wiele ważnych zmian dla sektora energetycznego. Konieczne jest dostosowanie do polityki unijnej oraz obecnej sytuacji gospodarczej w Polsce i na świecie. Wprowadzani są także nowi uczestnicy rynku. Wymaga to ciągłej modyfikacji sposobu rozliczeń, a przedsiębiorstwom energetycznym przybywa obowiązków w relacjach z odbiorcami. Zapraszamy Państwa na spotkanie, które pomoże sprostać obecnym wyzwaniom.

Główne zagadnienia

 • Nowości prawne w zakresie rozliczeń i taryfowania
 • Rozliczenia na rynku energii elektrycznej i gazu i ciepła klientów indywidualnych i biznesowych
 • Naliczanie opłaty mocowej po nowelizacji Ustawy o rynku mocy
 • Regulacje prawne i nowy system rozliczania prosumentów
 • Składniki opłat na fakturach oraz sposoby ich rozliczania
 • Kompetencje nadzorcze prezesa URE
 • Obowiązki przedsiębiorcy energetycznego względem odbiorców końcowych

Grupa docelowa:
Do udziału w wydarzeniu zapraszamy dyrektorów, kierowników i specjalistów ze spółek dystrybucyjnych oraz obrotu z sektora energetycznego. W szczególności osoby z działów:

 • Rozliczeń
 • Obsługi klienta
 • Obsługi zgłoszeń
 • Obsługi odbiorców
 • Dystrybucji
 • Obrotu energią
 • Handlowych Energetycznych

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Maria Bola

Junior Manager
Knowledge Brokers Department
M: +48 575 300 422
e-mail: m.bola@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Julianna Bukowska

Senior Project Manager
Conferences Department
M: +48 534320075
e-mail: j.bukowska@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 6.05.2022 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 6.05.2022 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Rozliczenia na rynku energii elektrycznej, gazu i ciepła oraz obowiązki przedsiębiorstw energetycznych „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 2 195 zł + 23% VAT do 6.05.2022 r.

  2. 2 595 zł + 23% VAT do 24.05.2022 r.

  3. 2 995 zł + 23% VAT po 24.05.2022 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 6.06.2022 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Rozliczenia na rynku energii elektrycznej, gazu i ciepła oraz obowiązki przedsiębiorstw energetycznych (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 6.05.2022 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 6.05.2022 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Damian Wojnowski

Damian Wojnowski

LL.M. Partner, Adwokat, HWW Hewelt Wojnowski i Wspólnicy

dr Grzegorz J. Wąsiewski

dr Grzegorz J. Wąsiewski

Partner, Radca Prawny, Kancelaria BSJP

Wojciech Wrochna

Wojciech Wrochna

Partner, Kochański & Partners

Aleksandra Zielonka

Aleksandra Zielonka

Adwokat, HWW Hewelt Wojnowski i Wspólnicy

Przemysław Przyżycki

Przemysław Przyżycki

Radca Prawny, HWW Hewelt Wojnowski i Wspólnicy

Daniel Raczkiewicz

Daniel Raczkiewicz

Członek Zarządu, Co-founder, EnergyNAT Sp. z o.o.

Kinga Słomka

Kinga Słomka

Radca Prawny, Partner, Kancelaria SDZLegal

 Dr iur. Michał Będkowski-Kozioł

Dr iur. Michał Będkowski-Kozioł

LL.M. Partner, Szef Praktyki Prawo Konkurencji i Antymonopolowe, Kochański & Partners

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij