Rozwój obszaru zakupów z wykorzystaniem KPI

Grupa tematyczna:
FMCG i RETAIL, Grupy kapitałowe, Marketin i sprzedaż, Produkcja

Data: 21.03.2017 r.

Cena: 995 zł/os.

Program

DZIEŃ
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30
av

Artur
Malinowski

Wprowadzenie

 • Modelowe procesy zakupowe
 • Główni uczestnicy procesu zakupowego
 • Strategiczne cele w zarządzaniu zakupami
 • Obszary monitorowania efektywności
11:00

Przerwa kawowa

11:30
av

Artur
Malinowski

Zarządzanie KPI jako sposób na rozwój obszaru zakupowego

 • Efektywność procesu zakupowego, a maksymalizacja zysku
 • Strategiczna rola KPI
 • Optymalne poziomy wskaźników
 • Modele oceny jakości w stosunku do dostawcy
 • Ocena zakupów przez dostawcę
 • Dyskusja
12:30

Przerwa na lunch

13:30
av

Szymon
Pająk

Wskaźniki efektywności wspomagające zarządzanie Biurem Zakupów

 • Ocena efektywności Kupców strategicznych i operacyjnych
 • Efektywność Biura Zakupów wewnętrzne SLA
 • Przykłady praktycznych rozwiązań
 • Dyskusja
14:30
av

Henryk
Tylkowski

KPI – źródła danych

 • skąd brać dane?
 • dane systemowe
 • dane pozasytemowe
 • platformy zakupowe
 • BI
 • dyskusja
16:00

Zakończenie szkolenia; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Wprowadzenie
 • Zarządzanie KPI jako sposób na rozwój obszaru zakupowego
 • Wskaźniki efektywności wspomagające zarządzanie Biurem Zakupów
 • KPI – źródła danych

Dlaczego warto wziąć udział w warsztacie:

Doskonalenie procesów zakupowych ma kluczowy wpływ na wydatki i sprawne działanie
w przedsiębiorstwie. Stopień wykonywania zamierzonych planów może być obliczany przy pomocy tzw. kluczowych wskaźników efektywności – KPI. Monitorowanie poszczególnych etapów wspomaga szybkie podejmowanie decyzji, określanie priorytetów działaniom, wczesne reagowanie na problemy. Stosowanie wskaźników pozwala również na wsparcie  procesu ciągłego doskonalenia strategii rozwoju przedsiębiorstwa i pozawala zmniejszać ryzyko biznesowe. Uczestnictwo w organizowanych przez naszą firmę warsztatach pozwoli Państwu poszerzyć już nabytą wiedzę w zakresie kluczowych wskaźników efektywności w procesach zakupowych. Spotkanie poprowadzą eksperci, którzy na co dzień spotykają się z problematyką doskonalenia procesów zakupowych
w organizacjach.

Grupa docelowa:

Szkolenie jest adresowane do dyrektorów, kierowników i specjalistów odpowiedzialnych za ustalanie i mierzenie KPI, w szczególności do działów: Zakupów, Badań i Rozwoju, Rozwoju, Zgodności, Ryzyka, Controllingu, Finansowych, Operacyjnych, Zarządzania.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 24.02.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 24.02.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Rozwój obszaru zakupów z wykorzystaniem KPI „Szkoleniu” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Szkoleniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Szkoleniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 995 zł + 23% VAT do 24.02.2017 r.

  2. 1 195 zł + 23% VAT po 24.02.2017 r.

 3. Cena uczestnictwa w Szkoleniu obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Szkolenia, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 20.03.2017 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Rozwój obszaru zakupów z wykorzystaniem KPI (dalej: „Szkolenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Szkolenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Szkolenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Szkoleniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Szkolenia i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Szkolenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 24.02.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 24.02.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Szkoleniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Szkolenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Szkoleniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Szkolenie, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Szkoleniu o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Szkoleniu, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Szkolenia.

 

Prowadzący

avatar

Artur Malinowski

Konsultant Ekspert, Doradztwo Strategiczne, Market Planet

avatar

Szymon Pająk

Kierownik Projektu, Market Planet

avatar

Henryk Tylkowski

Partner ORE,Market Planet

Partnerzy