Rozwój sektora FinTech – aspekty technologiczne, prawne i ich wpływ na rynek finansów

Grupa tematyczna: Banki

Tagi: fintech | PSD II | nowe technologie | blockchain | otwarta bankowość | bankowość elektroniczna | Open API

Data: 28-29.11.2019r.

Cena:
2795 zł/os. > 26.10-29.11.2019

Program

DZIEŃ 1
8:30

Rejestracja i poranna kawa

9:00

Prawne aspekty współpracy między bankami a fintechami

 • Regulacje prawne wpływające na modele współpracy między bankami a startupami/fintechami
 • Prawne regulacje rozwiązań chmurowych, podoutsourcingu
 • Regulacje IT w Prawie bankowym
 • Zasady prezentacji informacji na platformach crowdfundingowych oraz zasady operacyjne ich działalności; granica między oferowaniem a crowdfundingiem
Artur Granicki

Artur Granicki

Rafał Kuchta

Rafał Kuchta

Katarzyna Szczudlik

Katarzyna Szczudlik

Krzysztof Wojdyło

Krzysztof Wojdyło

10:30

Przerwa kawowa

11:00

Praktyczny wpływ przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (IV i V Dyrektywa AML) na działalność fintechów

 • Zakres zastosowania przepisów - rodzaje instytucji obowiązanych
 • Stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego w przypadku braku fizycznej obecności klienta
 • Outsourcing a obowiązki AML - podstawowe zasady
Krzysztof Wojdyło

Krzysztof Wojdyło

12:00

Blockchain w prawie polskim i europejskim – zapowiadane regulacje

 • Platforma GPW Private Market
 • Prace nad uregulowaniem technologii blockchain prowadzone w KNF
 • Stanowisko organów europejskich - raport ESMA i inicjatywa Komisji Europejskiej
Artur Granicki

Artur Granicki

13:00

Przerwa na lunch

14:00

Ochrona danych osobowych w projektach FinTech

 • Specyfika stosowania regulacji dot. ochrony danych osobowych w projektach FinTech
 • Ochrona danych osobowych a inne regulacje (PSD 2, AML)
 • Ochrona danych osobowych a blockchain
Katarzyna Szczudlik

Katarzyna Szczudlik

15:00

Znaczenie Dyrektywy PSD II dla fintechów

 • Nowe usługi dostępne dla fintechów
 • Zasady funkcjonowania TPP
 • Procesy licencyjne związane ze świadczeniem usług płatniczych
 • Open API – otwarta bankowość a fintechy
Rafał Kuchta

Rafał Kuchta

16:00

Zakończenie I dnia

Copyright © MM Conferences S.A. 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
8:30

Rejestracja i poranna kawa

9:00

Wdrażanie fintechów w Polsce - case study

 • Redefinicja tradycyjnej działalności bankowej i krajowych instytucji płatniczych związana z wejściem na rynek fintechów np. VAS (value added services)
 • Analiza inwestycji venture capital w sektor FinTech; wpływ crowdfundingu na rynek fintechów
 • Rozwój firm BigTech i ich wpływ na rynek bankowości detalicznej
Jacek Starościc

Jacek Starościc

11:00

Przerwa kawowa

11:30

Wpływ nowych technologii na rozwój produktów finansowych

 • Możliwości wykorzystania open API (otwartych programistycznych interfejsów aplikacji) po wejściu w życie dyrektywy PSD II
 • Mikropersonalizacja, analityka danych i szeroko pojęta sztuczna inteligencja i ich wpływ na dzisiejsze usługi finansowe
 • Wpływ na rynek wprowadzenia usług zdalnego potwierdzania tożsamości i automatycznej weryfikacji dochodu
Andrzej Reterski

Andrzej Reterski

13:00

Przerwa na lunch

14:00

Rola user experience w tworzeniu usług finansowych

 • Wykorzystywanie nowych technologii i user experience przy projektowaniu aplikacji dla klientów - przykłady wdrożeń
 • Rola i strategia rozwoju technologii w sektorze finansowym - współpraca z fintechami a ograniczone możliwości działów IT
 • Problematyka monetyzacji i realizacji planów biznesowych przez fintechy
15:30

Zakończenie konferencji; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Copyright © MM Conferences S.A. 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Promocyjna cena dla startupów - 1495 zł

Promocyjna cena dla instytucji finansowych i dostawców - 1795 zł


Dynamiczny rozwój sektora FinTech powoduje, że w najbliższej przyszłości każdy podmiot na rynku będzie musiał dostosować się do zmian, jakie niesie ze sobą wdrażanie najnowszych technologii w sektorze finansów. Powstaje przy tym szereg trudności i wątpliwości, związanych zarówno z wpływem nowych rozwiązań zarówno od strony bizesowej jak i prawnej. W czasie naszej konferencji, wybitni eksperci poruszą najważniejsze problemy, na jakie obecnie zwracają uwagę przedstawiciele branży finansowej, między innymi: wpływ najnowszych regulacji prawnych na działalność i współpracę z fintechami (m.in. dyrektywy PSD II, AML, RODO), zapowiadane regulacje dotyczące technologii blockchain, kwestię pozyskiwania licencji bankowych przez fintechy czy wątpliwości związane z reakcją klientów na innowacje technologiczne.

Główne zagadnienia:

 • Praktyczny wpływ zmian prawnych (m.in. dyrektyw PSD II, AML) na działalność fintechów
 • Prawne aspekty współpracy między bankami a fintechami
 • Wdrażanie fintechów w Polsce - case study
 • Blockchain w prawie polskim i europejskim – zapowiadane regulacje
 • Ochrona danych w projektach FinTech
 • Wpływ nowych technologii na rozwój produktów finansowych
 • Rola user experience w tworzeniu usług finansowych

Grupa docelowa:

Do udziału w konferencji zapraszamy wszystkie osoby związane z funkcjonowaniem i współpracą z firmami z sektora FinTech, jak też przedstawicieli firm, którzy chcą poznać tę problematykę zarówno od strony biznesowej, technologicznej i prawnej, jak też pracowników odpowiedzialnych za rozwój produktów i usług finansowych. Kierujemy je przede wszystkim do przedstawicieli działów:

 • Bankowości
 • Rozwoju produktu
 • Finansów
 • Badań i rozwoju
 • IT
 • Compliance
 • Prawnego

Copyright © MM Conferences S.A. 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 25.10.2019 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 25.10.2019 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Rozwój sektora FinTech – aspekty technologiczne, prawne i ich wpływ na rynek finansów „Konferencji” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Konferencji

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Konferencji wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 11.10.2019 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 25.10.2019 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 25.10.2019 r.

 3. Cena uczestnictwa w Konferencji obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Konferencji, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 27.11.2019 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Konferencji obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Konferencji;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Rozwój sektora FinTech – aspekty technologiczne, prawne i ich wpływ na rynek finansów (dalej: „Konferencja”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Konferencja odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Konferencji i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Konferencji.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Konferencji i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Konferencji, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 25.10.2019 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 25.10.2019 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Konferencji, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Konferencja odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Konferencji.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Konferencja, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Konferencji o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Konferencji, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Konferencji.

 

Prowadzący

Artur Granicki

Artur Granicki

Radca prawny, Kancelaria Wardyński i Wspólnicy

Rafał Kuchta

Rafał Kuchta

Adwokat, Kancelaria Wardyński i Wspólnicy

Jacek Starościc

Jacek Starościc

Prezes Zarządu, Perceptus

Katarzyna Szczudlik

Katarzyna Szczudlik

Adwokat, Kancelaria Wardyński i Wspólnicy

Krzysztof Wojdyło

Krzysztof Wojdyło

Adwokat, Wspólnik, Kancelaria Wardyński i Wspólnicy

Andrzej Reterski

Andrzej Reterski

Wiceprezes, Avalio

Partnerzy

ZAUFALI NAM

email

ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER Wpisz swój adres email i Bądź na bieżąco z najnowszą ofertą dostępną na naszej stronie.Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, wysyłki informacji marketingowych, publikacji Pana/Pani wizerunku przez Administratora. Więcej
ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij