Rynek usług płatniczych w obliczu teraźniejszych i przyszłych wyzwań

Grupa tematyczna: Prawo, Instytucje Finansowe

Tagi: PSD2 | open banking | PSD3

Data: 27-28.11.2023r.

Cena:
2995 zł/os. > 28.10-27.11.2023

Program

Dzień I
8:45

Rejestracja Uczestników

9:00

Pakiet PSD3/PSR

 • Modyfikacja wykazu usług płatniczych i usług wyłączonych spod UUP
 • Zmiany w zasadach licencjonowania (likwidacja instytucji pieniądza elektronicznego, rejestracja operatorów bankomatów, reautoryzacja)
 • Nowe regulacje w zakresie SCA i dostawców rozwiązań typu Pass Through Digital Wallets
 • Zmiany w Open Banking

adw. Szymon Zych
DLK Legal Korus

10:30

Przerwa

10:45

Rozporządzenie DORA

 • Zarządzanie ryzykiem związanym z ICT
 • Obsługa i zarządzanie incydentami związanymi z ICT oraz incydentami związanymi z płatnościami
 • Zarządzanie ryzykiem ze strony ICT TPSP 
 • Wdrożenie przepisów DORA w praktyce (procedury wewnętrzne, narzędzia, umowy z ICT TPSP)

dr Bartosz Wyżykowski
DLK Legal Korus

12:15

Przerwa

13:00

Rozporządzenie AI Act - wytwarzanie, dystrybucja i używanie systemów IT opartych na sztucznej inteligencji

 • Klasyfikacja systemów używających AI
 • Obowiązki wytwórców, dystrybutorów, użytkowników
 • Nadzór publiczny
 • Użycie AI do zdalnej identyfikacji biometrycznej oraz oceny zdolności kredytowej
 • Wpływ nowelizacji rozporządzenia eIDAS, rozporządzeń DORA, AI, Open Finance, PSR, Digital Euro oraz dyrektywy PSD3 na procesy AML

dr Krzysztof Korus
DLK Legal Korus

14:30

Przerwa

14:35

Rozporządzenie MICA - wydawanie i obrót kryptowalutami

 • Ogólne zasady wydawania kryptoaktywów i wprowadzanie do UE 
 • Zasady wydawania i oferowania stablecoins 
 • Usługi dla kryptoaktywów (wymiana, przechowywanie, obrót, etc.) 
 • Licencjonowanie, paszport UE, uprawnienie do świadczenia usług dla istniejących instytucji finansowych 
 • Rola KNF i organów UE
 • Wpływ nowelizacji rozporządzenia eIDAS, rozporządzeń DORA, AI, Open Finance, PSR, Digital Euro oraz dyrektywy PSD3 na procesy AML

dr Krzysztof Korus
DLK Legal Korus

16:00

Zakończenie I dnia

Rozwiń Zwiń
Dzień II
8:45

Rejestracja Uczestników

9:00

Regulacje w zakresie zdalnego onboardingu klienta

 • Istniejące regulacje w zakresie zdalnego onboardingu, w tym wytyczne EBA
 • Obowiązki proceduralne
 • Organizacja procesu zdalnego onboardingu

Damian Klimas
dotlaw

10:30

Przerwa

10:45

Wymogi prawne i wytyczne organów w zakresie korzystania z outsourcingu

 • Proces przygotowania i zarządzania outsourcingiem
 • Outsourcing a DORA
 • Obowiązki proceduralne
 • Zmiany w zakresie outsourcingu bankowego przewidziane w projekcie „Warzywniak”

Agnieszka Wojtczyk-Kowalska
dotlaw

12:15

Przerwa

13:00

Nieautoryzowane transakcje

 • Najnowsze wypowiedzi sądów i organów nadzorczych
 • Spodziewane zmiany w zakresie odpowiedzialności za nieautoryzowane transakcje

dr Adrian Rycerski
SMM Legal

14:30

Przerwa

14:35

Działalność małych instytucji płatniczych

 • Najnowsze wypowiedzi organu nadzoru w przedmiocie terytorialnego zakresu działalności małych instytucji płatniczych
 • Zmiany w zasadach rejestracji i funkcjonowania małych instytucji płatniczych przewidziane w tzw. projekcie „Warzywniak”

Tomasz Klecor
Legal Geek

16:00

Zakończenie II dnia

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Podczas wydarzenia eksperci omówią projekty rozporządzeń PSD3 i PSR oraz ewentualne skutki, jakie może wywołać ich stosowanie. Nie zabraknie innych aktualnych tematów, jak rozporządzenie DORA, MICA, AI Act, a także wpływ ,,Warzywniaka” na proces outsourcingu oraz działalność MIP-ów. Omówione zostaną także kwestie, które wciąż nastręczają wiele problemów, czyli zdalny onboarding klienta i nieautoryzowane transakcje płatnicze.

Główne zagadnienia:

 • Pakiet PSD3/PSR
 • Rozporządzenie DORA
 • Rozporządzenie AI Act - wytwarzanie, dystrybucja i używanie systemów IT opartych na sztucznej inteligencji
 • Rozporządzenie MICA - wydawanie i obrót kryptowalutami
 • Regulacje w zakresie zdalnego onboardingu klienta
 • Wymogi prawne i wytyczne organów w zakresie korzystania z outsourcingu, agentów i dostawców pośredniczących
 • Nieautoryzowane transakcje
 • Działalność małych instytucji płatniczych

Grupa docelowa:

Warsztaty kierujemy do przedstawicieli sektora bankowego i usług płatniczych z takich działów jak:

 • Compliance
 • Ryzyka
 • Prawnych
 • Transakcje płatnicze/internetowe
 • Bankowość transakcyjna/elektroniczna/internetowa
 • Płatności internetowe/elektroniczne
 • Bezpieczeństwa płatności
 • Bankowości Detalicznej i Transakcyjnej
 • Zarządzania produktami
 • Kart Płatniczych
 • Centrum usług płatniczych
 • Rozliczeń i kart

Zapraszamy także wszystkie inne osoby zainteresowane tą tematyką.

Patronat medialny

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Aneta Ślepowrońska

Manager
Knowledge Brokers Department
M: +48 535 900 812
e-mail: a.slepowronska@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Julianna Bukowska

Senior Project Manager
Workshops Department
M: +48 531000792
e-mail: j.bukowska@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 06.10.2023 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 06.10.2023 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Rynek usług płatniczych w obliczu teraźniejszych i przyszłych wyzwań „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności od terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 2595 zł + 23% VAT do 06.10.2023 r.

  2. 2995 zł + 23% VAT do 27.10.2023 r.

  3. 3395 zł + 23% VAT po 27.10.2023 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 27.11.2023 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Rynek usług płatniczych w obliczu teraźniejszych i przyszłych wyzwań (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 06.10.2023 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 06.10.2023 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

Prowadzący

Szymon Zych

Szymon Zych

Partner, Adwokat, DLK Legal Korus

dr Bartosz Wyżykowski

dr Bartosz Wyżykowski

Partner, Radca prawny, DLK Legal Korus

dr Krzysztof Korus

dr Krzysztof Korus

Partner, Radca prawny, DLK Legal Korus

Damian Klimas

Damian Klimas

Partner dotlaw

dr Adrian Rycerski

dr Adrian Rycerski

Adwokat, Senior Associate, SMM Legal

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij