Rynek Usług Płatniczych w świetle Dyrektywy PSDII

Grupa tematyczna: Banki, Towarzystwa ubezpieczeniowe, Domy maklerskie, Towarzystwa funduszy inwestycyjnych, Finanse

Data: 26-27.06.2017r.

Cena:
2795 zł/os. > 30.05-30.06.2017

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Relacje między TPP a bankami w świetle prawa konkurencji

 • Jakie dane banki będą zobowiązane udostępniać w ramach PIS oraz AIS, a jakie będą mogły udostępniać za opłatą (podział usług dla PIS i AIS na compliance oraz premium)
 • Zasady dostępu do danych dla AISP czy PISP przez Banki
 • Zasady udzielania przez Banki dostępu do danych dla AISP czy PISP
Dr Konrad Stolarski

Dr Konrad Stolarski

11:00

Przerwa kawowa

11:30

Rynek usług płatniczych w kontekście dyrektywy PSDII

 • Kalendarz PSDII: okresy przejściowe i problemy z tego wynikające
 • Rola banku w realiach PSDII – wpływ ram prawnych na strategie biznesowe
 • Open API i screen scraping – problemy prawne w nowych regulacjach
 • Implementacja PSDII w Polsce
dr Krzysztof Korus

dr Krzysztof Korus

13:00

Przerwa na lunch

14:00

Strong customer authentication – konsekwencje dla dostawców usług płatniczych

 • Zakres obowiązku stosowania SCA
 • Katalog wyjątków od obowiązku stosowania SCA
 • Rozwiązania oparte na analizie ryzyka w RTS EBA
 • SCA a odpowiedzialność dostawców za transakcje nieautoryzowane
Dr Zbigniew Długosz

Dr Zbigniew Długosz

15:30

Zakończenie pierwszego dnia

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Działalność TPP a nowe obowiązki dostawców usług płatniczych w Dyrektywie PSDII

 • Identyfikacja PIS i AIS wobec ASPSP (podmiot prowadzący rachunek)
 • Wymogi bezpiecznej komunikacji,
 • Inicjowanie sesji płatniczej przez PIS i AIS
 • Udostępnienia dokumentacji dla PIS i AIS służącej do komunikacji z ASPSP w celu interoperacyjności
 • Obowiązki banków w świetle usług TPP oraz sposoby komunikacji banków z TPP
Maciej Miąsko

Maciej Miąsko

11:00

Przerwa kawowa

11:30

„Polish API”- wspólny interfejs w Polsce

 • Rekomendacje z zakresu bezpieczeństwa w modelu otwartych systemów bankowych opartych na ogólnodostępnym API a dostęp do systemów bankowych
 • Obowiązek wystawienia otwartego API – tylko dla konsumentów czy również dla przed-siębiorców
 • Czy i jaki wpływ będą miały banki na to kto i przez jakie systemy się do nich będzie pod-łączał przez API
 • RTS-y w kontekście usług TPP i bankowych API
Grzegorz Hansen

Grzegorz Hansen

13:00

Przerwa na lunch

14:00

Nowe kategorie dostawców usług płatniczych – Mała Instytucja Płatnicza

 • Mała instytucja płatnicza (wymagania, zakres działalności, zakres obowiązków (m.in. outsourcing) „przejście” z BUP na MIP
dr hab. Jan Byrski

dr hab. Jan Byrski

15:00

Modele biznesowe oparte o PSD 2 - implikacje prawne

 • Wpływ polskiej transpozycji PSD 2 na obecne oraz nowe modele biznesowe
 • Współpraca banków i TPP a transpozycja PSD 2 do  prawa polskiego
 • Dokąd zmierzasz ASPSP? - czyli polska transpozycja PSD 2 a strategie wdrożenia
Łukasz Łyczko

Łukasz Łyczko

16:00

Zakończenie warsztatów; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Jaka będzie rola Banku w realiach PSD2 ?
 • Czy banki są zobowiązane do udostępniania Open API już w okresie przejściowym ?
 • Jakie dane Banki będą zobowiązane udostępniać w ramach PIS oraz AIS?
 • Jak wyglądają prace nad zbudowaniem wspólnego interfejsu w Polsce?

Dlaczego warto wziąć udział w warsztacie:

Wdrożenie dyrektywy PSDII dotyczącej usług płatniczych pozwala na wprowadzenie do obrotu podmiotów trzecich, które uzyskają dostęp do informacji o rachunku bankowym klienta lub nawet do samego rachunku. Spośród wielu zmian, dyrektywa wprowadzi jedną rewolucyjną: pojawi się bezprecedensowa kategoria „dostawców usług płatniczych, będących osobami trzecimi”, określanych skrótem TPP (ang. third party payment service provider). Podmioty te będą mogły, na zlecenie posiadacza rachunku płatniczego (prowadzonego przez dowolny bank lub uprawnioną do tego instytucję płatniczą), uzyskać dostęp do informacji o dostępnej na rachunku kwocie albo dostęp do konta, celem zainicjowania z niego płatności. Pierwsza z tych usług została nazwana „usługą dostępu do informacji o rachunku” tj. AIS (od ang. account information service), druga zaś „usługą inicjowania płatności” tj. PIS (od ang. payment initiation service). Potencjalnych konsekwencji tej regulacji jest wiele i stanowią one bardzo głęboką ingerencję w  dotychczas funkcjonujący w Europie rynek płatniczy.

Grupa docelowa:

Warsztaty kierujemy do wyższej kadry menadżerskiej banków, w szczególności do przedstawicieli działów:

 • Bankowości Detalicznej, Transakcyjnej, Elektronicznej
 • Prawnych
 • Kart Płatniczych
 • Compliance
 • Centrów Usług Rozliczeniowych

oraz do:

 • Osób nadzorujących projekt PSD w bankach
 • Przedstawicieli firm oferujących produkty płatnicze
 • Niebankowych wydawców kart i dostawców usług płatni¬czych
 • Dostawców technologii dla instytucji finansowych
 • Kancelarii prawnych obsługujących sektor finansowy
 • Operatorów telekomunikacyjnych i firm świadczących usługi płatności mobilnych

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 29.05.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 29.05.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Rynek Usług Płatniczych w świetle Dyrektywy PSDII „Warsztacie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Warsztacie

 1. Warunkiem uczestnictwa w Warsztacie jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Warsztacie wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 16.05.2017 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 29.05.2017 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 29.05.2017 r.

 3. Cena uczestnictwa w Warsztacie obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Warsztatu, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 25.06.2017 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Rynek Usług Płatniczych w świetle Dyrektywy PSDII (dalej: „Warsztat”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Warsztat odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Warsztatu i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Warsztacie.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Warsztatu i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Warsztatu, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Warsztacie, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Warsztacie, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 29.05.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 29.05.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Warsztacie, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Warsztat odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Warsztacie.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Warsztat, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Warsztacie o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Warsztacie, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Warsztatu.

 

Prowadzący

dr hab. Jan Byrski

dr hab. Jan Byrski

Adwokat, Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Dr Konrad Stolarski

Dr Konrad Stolarski

Partner kancelarii FinTaxLegal

dr Krzysztof Korus

dr Krzysztof Korus

Partner, Radca prawny, DLK Legal Korus

Dr Zbigniew Długosz

Dr Zbigniew Długosz

Radca Prawny, dLK Legal

Grzegorz Hansen

Grzegorz Hansen

mBank

Maciej Miąsko

Maciej Miąsko

Radca prawny, Senior Associate, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Łukasz Łyczko

Łukasz Łyczko

Radca Prawny, Senior Manager, PwC Legal

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij