Skuteczna optymalizacja kosztów energii i poprawa efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie

Grupa tematyczna: Energetyka, Paliwa i gaz, Ciepłownictwo

Tagi: efektywność energetyczna | białe certyfikaty

Data: 07-08.12.2023r.

Cena:
2795 zł/os. > 16.11-07.12.2023

Program

Dzień I
9:00

Rejestracja uczestników

9:15

Nowe obowiązki dla przedsiębiorstw w ramach efektywności energetycznej i zeroemisyjności

 • Zeroemisyjność w pakiecie Fit for 55 - omówienie nadchodzących zmian
 • Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej (EED) - przegląd kluczowych obowiązków dla firm
 • Nowelizacja ustawy o efektywności energetycznej

dr Grzegorz J. Wąsiewski
Kancelaria BSJP

10:45

Przerwa

11:00

Stworzenie strategii zeroemisyjności i jej skuteczne wdrożenie

 • Dlaczego posiadanie strategii dekarbonizacyjnej jest ważne? Strategia klimatyczna w świetle wymagań dyrektywy CSRD
 • Od czego zacząć? – audyt energetyczny oraz analiza śladu węglowego przedsiębiorstwa
 • Jakie elementy powinna zawierać dobra strategia transformacji energetycznej – wymagania dotyczące sprawozdawczości a rozwiązania technologiczne dostosowane do potrzeb i możliwości przedsiębiorstwa – na czym się skupić
 • Optymalizacja możliwych rozwiązań technologicznych w świetle analizy ekonomicznej – możliwości modelowania numerycznego planowanych rozwiązań w powiązaniu z modelem ekonomicznym oraz analizą zmiennych danych meteo i warunków rynkowych
 • System inteligentnego zarządzania energią w przedsiębiorstwie
 • Jak skutecznie wdrożyć strategię dekarbonizacyjną – plan wdrożenia, źródła finansowania oraz etapy i sposoby realizacji inwestycji

Justyna Mirek
ENERGOPROJEKT-KATOWICE S.A.

12:30

Przerwa

13:15

Skuteczna optymalizacja kosztów energii i monitoring jej zużycia

 • Monitoring zużycia energii elektrycznej w przedsiębiorstwie – zbieranie i transmisja danych
 • Wizualizacja i analiza danych - wybór działań mających na celu optymalizację zużycia energii
 • Systemy kontroli i identyfikacji anomalii w poborze energii - procedury postępowania w przypadku ich wykrycia
 • Implementacja rozwiązań w celu obniżenia kosztów energii - case study

Przemysław Strzała
Elmark Automatyka

14:15

Przerwa

14:30

Audyty służące poprawie efektywności energetycznej: audyt energetyczny vs audyt efektywności energetycznej

 • Wymogi i regulacje w zakresie przeprowadzania audytów
 • Przygotowanie organizacji do audytów
 • Zebranie i analiza danych pomiarowych
 • Jak przygotować prawidłowy raport/audyt i jak wykorzystać zebrane informacje?

David Kupczyński
KAPE

Kamil Suligowski
KAPE

15:30

Zakończenie I dnia

Rozwiń Zwiń
Dzień II
9:30

Rejestracja uczestników

9:45

Białe certyfikaty i inne programy dofinansowań jako sposób na obniżenie kosztów energii

 • Rodzaje inwestycji a pozyskiwanie białych certyfikatów
 • Proces pozyskania białych certyfikatów - od audytu po raport do URE
 • Pozostałe programy dotacji wspierające efektywność energetyczną firm

Piotr Kolasa
Kancelaria Polowiec i Wspólnicy

11:00

Przerwa

11:15

Wykorzystanie rozwiązań OZE dla efektywności energetycznej

 • Wybór rodzaju instalacji OZE dla poprawy efektywności energetycznej w zależności od rodzaju działalności
 • Magazyny energii - rodzaje i analiza korzyści

Paweł Sobolak
Assetin

12:30

Przerwa

13:15

Rozwiązania technologiczne poprawiające efektywność energetyczną

 • Wykorzystanie IoT do zmniejszenia zużycia energii
 • Analiza zbiorów danych z wykorzystaniem AI
 • Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez automatyzację działań

Anna Wujec

14:30

Efektywność energetyczna jako jeden z aspektów środowiskowych w ramach zrównoważonego rozwoju

 • Obowiązki w zakresie sprawozdawczości niefinansowej i ujawnień ESG w zakresie środowiskowym
 • Należyta staranność w działalności spółki w odniesieniu do zmian klimatu
 • Efektywność energetyczna w planie transformacji przedsiębiorstwa - dodatkowa oszczędność

Zuzanna Staniszewska
EY Law

15:30

Zakończenie II dnia

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Efektywność energetyczna to aktualnie jeden z najważniejszych elementów, który przyczynia się do działania przedsiębiorstwa zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju. Poprzez efektywność energetyczną firma może zadbać o minimalizację zużycia energii, co przyczyni się do korzyści finansowych oraz do optymalnego jej zużycia. Poprawa efektywności energetycznej to również poprawa jakości środowiska, tworzenie wizerunku przedsiębiorstwa, które dba o otoczenie. Coraz bardziej świadomi konsumenci, czy partnerzy biznesowi zwracają uwagę na działania firmy w tym obszarze. Eksperci o specjalistycznej wiedzy przekażą aktualną wiedzę w tematyce efektywności energetycznej, omówią w jaki sposób przeprowadzić analizę zużycia energii, zwrócą uwagę na obszary, w których można wdrożyć nowe rozwiązania oraz pokażą, jak zaplanować strategię działań w celu poprawy efektywności energetycznej.

Główne zagadnienia:

 • Nowe obowiązki dla przedsiębiorstw w ramach efektywności energetycznej i zeroemisyjności 
 • Monitoring zużycia energii elektrycznej w przedsiębiorstwie - dostępne metody
 • Implementacja rozwiązań w celu obniżenia kosztów energii - case study 
 • Audyt energetyczny vs audyt efektywności energetycznej 
 • Białe certyfikaty i inne programy dofinansowań jako sposób na obniżenie kosztów energii
 • Rozwiązania technologiczne poprawiające efektywność energetyczną 

Grupa docelowa:

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli branży energetycznej, ciepłowniczej, gazowniczej, paliwowej, przemysłowej, w szczególności z działów:

 • Energetycznego
 • Rozwoju
 • Produkcji
 • Technicznego
 • Transformacji energetycznej
 • Efektywności energetycznej
 • Eksploatacji
 • Audytu energetycznego
 • Energetyków

Zapraszamy także wszystkie inne osoby zainteresowane tą tematyką.

Patronat medialny

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Maria Bola

Manager
Knowledge Brokers Department
M: +48 575 300 422
e-mail: m.bola@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Marta Drzewiecka

Junior Project Manager
Workshops Department
M: +48 534 000 267
e-mail: m.drzewiecka@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 18.10.2023 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 18.10.2023 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Skuteczna optymalizacja kosztów energii i poprawa efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności od terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1995 zł + 23% VAT do 18.10.2023 r.

  2. 2395 zł + 23% VAT do 15.11.2023 r.

  3. 2795 zł + 23% VAT po 15.11.2023 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 07.12.2023 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Skuteczna optymalizacja kosztów energii i poprawa efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 18.10.2023 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 18.10.2023 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

Prowadzący

dr Grzegorz J. Wąsiewski

dr Grzegorz J. Wąsiewski

Partner, Radca Prawny, Kancelaria BSJP

Piotr Kolasa

Piotr Kolasa

Radca Prawny, Kancelaria Polowiec i Wspólnicy

Paweł Sobolak

Paweł Sobolak

Board member, Advisory, Assetin

Justyna Mirek

Justyna Mirek

Dyrektor ds. Transformacji Energetycznej, ENERGOPROJEKT-KATOWICE S.A.

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij