Świadczenie usług inwestycyjnych w oparciu o dyrektywę MiFID II

Grupa tematyczna: Banki, Domy maklerskie, Finanse, TFI

Tagi: crowdfunding | MiFID | finanse

Data: 23-24.02.2022r.

Cena:
2395 zł/os. > 22.01-24.02.2022

Program

Dzień I
9:00

Rejestracja uczestników

9:15

Praktyczne aspekty świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego

 • Uwarunkowanie prawne świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego
 • Warunki świadczenia doradztwa inwestycyjnego zależnego i niezależnego
 • Kwalifikacja usługi jako doradztwo inwestycyjne - przesłanki wskazujące na świadczenie usług
 • Ryzyko świadczenia nieuprawnionego doradztwa inwestycyjnego – case study zakazanych praktyk i sankcji

Piotr Klamka
Klamka Legal

10:30

Przerwa

10:45

Zmiany w rozporządzeniu MiFID II w sprawie uwzględnienia czynników zrównoważonego rozwoju, ryzyka i preferencji organizacyjnych

 • Fundusze spełniające kryteria ESG - ryzyka wynikające z nowych przepisów MiFID II
 • Nowe RTS dla Rozporządzenia SFDR od 1 lipca 2022 r.
 • Nowe obowiązki informacyjne w celu spełniania kryteriów best execution – planowane zmiany w ramach RTS 27
 • Nowe wymagania dla podsumowań jakości wykonania zleceń – planowane zmiany w zakresie RTS 28

Piotr Żyłka
DGTL

12:15

Przerwa

13:00

Relacja firmy inwestycyjnej z klientem profesjonalnym, a klientem detalicznym

 • Obowiązki firm inwestycyjnych względem klientów z uwzględnieniem ich kategorii (detaliczny, profesjonalny, uprawniony kontrahent)
 • Warunki świadczenia usługi sprzedaży krzyżowej – case study
 • Zasady ujawniania klientom ex ante i ex post informacji o kosztach i opłatach
 • Informacje przekazywane klientom w toku świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego

Katarzyna Majer-Gębska
Sadkowski i Wspólnicy

Patrycja Wasilewska
Sadkowski i Wspólnicy

14:30

Zakończenie I dnia

Rozwiń Zwiń
Dzień II
9:15

Rejestracja uczestników

9:30

Konkurencja dla usług inwestycyjnych świadczonych na podstawie MIFID: rozporządzenie DUFS

 • Relacja przepisów MIFID i Rozporządzenia w sprawie europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych
 • Zasady i granice usług dostawcy usług finansowania społecznościowego w obszarze:
  • przechowywania aktywów i usług płatniczych
  • indywidualnego zarządzania portfelem pożyczek oraz prowadzenia funduszu zabezpieczającego
  • scoringu, wyceny, proponowania stopy procentowej dla projektów oferowanych na platformie
  • proponowania inwestorom projektów na podstawie parametrów lub wskaźników ryzyka wybranych przez inwestora - tablicy ogłoszeń

dr Krzysztof Korus
DLK Legal

10:45

Przerwa

11:00

Obowiązki jednostki compliance w świetle wytycznych ESMA, dyrektywy MIFID II oraz rozporządzeń wykonawczych

 • Wytyczne ESMA w sprawie określonych aspektów wymogów dyrektywy MiFID II, dotyczących komórki compliance
 • Wymagania dokumentacyjne w kontekście wybranych wytycznych ESMA
 • Jednostka compliance, a odpowiedzialność zarządu i rady nadzorczej w procesie zarządzania produktowego
 • Relacja wytycznych ESMA z postanowieniami Rekomendacji H oraz rozporządzenia w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej

Jakub Szpringer
Kancelaria Karwasiński Szpringer i Wspólnicy

12:30

Przerwa

13:15

Wymogi zarządzania produktowego - analiza odpowiedniości instrumentów finansowych dla klientów

 • Określenia potencjalnego rynku docelowego w oparciu o aspekty jakościowe (kategorie, które należy uwzględnić)
 • Rozpoznanie „negatywnego” rynku docelowego i sprzedaż poza pozytywnym rynkiem docelowym
 • Planowanie strategii dystrybucji dla instrumentów finansowych
 • Praktyczne aspekty świadczenia usługi z wyłącznej inicjatywy klienta

Marcin Traczyk,
SSW Pragmatic Solutions

14:45

Zakończenie II dnia

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


Nieustanny rozwój rynku finansowego wiąże się rosnącą potrzebą ochrony jego inwestorów. W ramach warsztatu dowiedzą się Państwo o zmianach, które przed instytucjami finansowymi stawia dyrektywa MiFID II, poznacie zakres nowego Rozporządzenia w sprawie europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych oraz usłyszycie odpowiedzi na nurtujące pytania z zakresu doradztwa inwestycyjnego.

Główne zagadnienia:

 • Praktyczne aspekty świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego
 • Zmiany w rozporządzeniu MiFID II w sprawie uwzględnienia czynników zrównoważonego rozwoju, ryzyka i preferencji organizacyjnych
 • Konkurencja dla usług inwestycyjnych świadczonych na podstawie MIFID: rozporządzenie DUFS
 • Obowiązki jednostki compliance w świetle wytycznych ESMA, dyrektywy MIFID II oraz rozporządzeń wykonawczych

Grupa docelowa:
Do udziału w wydarzeniu serdecznie zapraszamy przedstawicieli instytucji finansowych. W szczególności dyrektorów, kierowników i specjalistów z działów:

 • Prawnych
 • Compliance
 • Finansowych
 • Produktów Detalicznych, Inwestycyjnych
 • Nadzoru
 • Badania i Rozwoju
 • Zarządzania ryzykiem
 • Zarządzania aktywami

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Alicja Zadroga

Sales Director
Knowledge Brokers Department
M: +48 791 989 883
e-mail: a.zadroga@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Zuzanna Rogucka

Junior Project Manager
Conferences & Trainings Department
M: +48 791 989 884
e-mail: z.rogucka@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 21.01.2022 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 21.01.2022 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Świadczenie usług inwestycyjnych w oparciu o dyrektywę MiFID II „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 2 395 zł + 23% VAT

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 23.02.2022 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Prawne i praktyczne ryzyka realizacji przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 21.01.2022 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 21.01.2022 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

dr Krzysztof Korus

dr Krzysztof Korus

Partner, Radca prawny, DLK Legal

Jakub Szpringer

Jakub Szpringer

Radca Prawny, Kancelaria Karwasiński Szpringer i Wspólnicy

Marcin Traczyk

Marcin Traczyk

Associate, SSW Pragmatic Solutions

Katarzyna Majer-Gębska

Katarzyna Majer-Gębska

Adwokat, Departament Prawa Rynku Kapitałowego, Sadkowski i Wspólnicy

Patrycja Wasilewska

Patrycja Wasilewska

Radca Prawny, Departament Prawa Rynku Kapitałowego, Sadkowski i Wspólnicy

Piotr Klamka

Piotr Klamka

Radca prawny, Klamka Legal

Piotr Żyłka

Piotr Żyłka

Prawnik, DGTL

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij