Teraźniejszość i przyszłość usług płatniczych - praktyczne wyzwania i nadchodzące regulacje

Grupa tematyczna: Instytucje Finansowe

Tagi: PSD2 | PSD3 | Open Banking | Open Finances | PSR | AML | Payments | Usługi płatnicze | FIDA | SEPA

Data: 17-19.06.2024r.

Cena:
3195 zł/os. > 24.05-17.06.2024

Program

Dzień I
8:45

Rejestracja Uczestników

9:00

Pakiet PSD3/PSR - jakie zmiany czekają instytucje finansowe?

 • Zmiany w zakresie usług płatniczych i sposobu ich świadczenia
 • Zmiany w zasadach licencjonowania (likwidacja instytucji pieniądza elektronicznego, rejestracja operatorów bankomatów, reautoryzacja)
 • Obowiązki sprawozdawcze
 • Jak nowe regulacje wpłyną na rynek?

Szymon Zych
DLK Legal Korus

11:00

Przerwa

11:15

Autoryzowanie płatności

 • Problematyka autoryzowania transakcji płatniczych na gruncie PSR oraz IPR
 • Procedury wewnętrzne a regulacje prawne
 • Ryzyko postępowań UOKiK i kary przy nieautoryzowanych transakcjach płatniczych - przegląd orzecznictwa

dr Bartosz Wyżykowski
DLK Legal Korus

12:45

Przerwa

13:30

Regulacje DORA i NIS2 i ich wpływ na procesy i działalność instytucji

 • Otoczenie regulacyjne - relacja przepisów dyrektywy NIS 2 i rozporządzenia DORA
 • Nowe obowiązki w zakresie zabezpieczeń i oceny ryzyk
 • Korzystanie z chmury
 • Dostosowanie umów z dostawcami do standardów outsourcingu

dr Krzysztof Korus
DLK Legal Korus

15:30

Zakończenie I dnia

Rozwiń Zwiń
Dzień II
9:00

AML w relacjach bank – niebankowy dostawca usług płatniczych (nbPSP)

 • Relacje banku z nbPSP. Art. 4 ust. 8 ustawy o usługach płatniczych, kryterium braku dyskryminacji i zagadnienie deriskingu. Funkcja nadzorcy. Paradoks nieredukowalności portfela nbPSP przez bank
 • Badanie KYC i wykorzystanie kwestionariusza UKNF jako modyfikacji kwestionariusza Grupy Wolfsberg. Status klientów banku nieaktywnych jako dostawcy usług płatniczych
 • Środki bezpieczeństwa finansowego a niemożność ich stosowania (różnice pomiędzy ustawą, dyrektywą AMLD a rekomendacją FATF)
 • Różnorodność modeli biznesowych w świetle AML/CFT
 • Wybrane zagadnienia zdalnego onboardingu
 • Rachunki nbPSP w bankach: przed i po „warzywniaku”: rachunki VAT i zagadnienie separacji środków
 • Pieniądz elektroniczny, przyszłe uprawnienia instytucji pieniądza elektronicznego do emisji kryptoaktywów i status środków „rezerwowych” nbPSP w banku
 • Dostęp nbPSP do systemów płatniczych w Polsce obecnie i w przyszłości. Konsekwencje Rozporządzenia (UE) 2024/886 i Dyrektywy PSD3
 • Realizacja zleceń płatniczych przez nbPSP jako korporacyjnego klienta banku
 • Wymogi i problemy z Rozporządzeniem (UE) 2015/847. Rozporządzenie 2023/1113
 • Transakcje COBO, POBO a Standard ZBP dot. sposobu kodowania informacji towarzyszących. Komunikat nr 56 ELIXIR i Standard ZBP a Komunikat nr 53 GIIF,
 • Problematyka rachunków wirtualnych: stanowisko FATF a zagadnienie dyskryminacji IBAN
 • Wybrane problemy z defraudacjami i art. 106a prawa bankowego. Praktyki prokuratur w zakresie blokowania środków. SAR a właściwość FIU w przypadku zagranicznego nbPSP
 • Korespondenci i RFI (wg zasad Grupy Wolfsberg)

Grzegorz Hansen
BNP Paribas

11:00

Przerwa

11:15

Otwarta bankowość i dostęp do danych

 • Standardy open bankingu a dostęp do danych 
 • Dostęp do danych finansowych a rozporządzenie FIDA

Monika Macura
Kancelaria Macura

12:45

Przerwa

13:30

Rozporządzenie w sprawie płatności natychmiastowych i jego wpływ na realizację usług płatniczych

 • Wpływ rozporządzenia na przelewy SEPA
 • Nowe obowiązki dla dostawców usług płatniczych 
 • Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa transakcji i weryfikacja tożsamości odbiorcy

Kamil Prokopowicz
RSP Legal

15:00

Zakończenie II dnia

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzeniaDlaczego warto wziąć udział w warsztacie:

Podczas wydarzenie Eksperci omówią najnowsze i projektowane zmiany prawne mające wpływ na rynek usług płatniczych. Nie zabraknie także omówienia problemów praktycznych z jakim instytucje płatnicze borykają się na co dzień. 

Główne zagadnienia:

 • Pakiet PSD3/PSR - jakie zmiany czekają instytucje finansowe?
 • Regulacje DORA i NIS2 i ich wpływ na procesy i działalność instytucji
 • Autoryzowanie płatności
 • AML w działalności usług płatniczych
 • Otwarta bankowość i dostęp do danych
 • Rozporządzenie w sprawie płatności natychmiastowych

Grupa docelowa:

Warsztaty kierujemy do przedstawicieli instytucji finansowych. W szczególności zapraszamy dyrektorów, kierowników i specjalistów z działów:

 • Compliance
 • Ryzyka
 • Prawnych
 • Transakcje płatnicze/internetowe
 • Bankowość transakcyjna/elektroniczna/internetowa
 • Płatności internetowe/elektroniczne
 • Bezpieczeństwa płatności
 • Bankowości Detalicznej i Transakcyjnej
 • Zarządzania produktami
 • Kart Płatniczych
 • Centrum usług płatniczych
 • Rozliczeń i kart

Zapraszamy także wszystkie inne osoby zainteresowane tą tematyką.

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Maria Bola

Manager
Knowledge Brokers Department
M: +48 575 300 422
e-mail: m.bola@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Julianna Bukowska

Junior Team Leader
Senior Project Manager
Workshops Department
M: +48 531000792
e-mail: j.bukowska@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 24.04.2024 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 24.04.2024 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Teraźniejszość i przyszłość usług płatniczych - praktyczne wyzwania i nadchodzące regulacje „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności od terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 2395 zł + 23% VAT do 24.04.2024 r.

  2. 2795 zł + 23% VAT do 23.05.2024 r.

  3. 3195 zł + 23% VAT po 23.05.2024 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 17.06.2024 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Teraźniejszość i przyszłość usług płatniczych - praktyczne wyzwania i nadchodzące regulacje (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 24.04.2024 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 24.04.2024 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

Prowadzący

Szymon Zych

Szymon Zych

Partner, Adwokat, DLK Legal Korus

dr Krzysztof Korus

dr Krzysztof Korus

Partner, Radca prawny, DLK Legal Korus

dr Bartosz Wyżykowski

dr Bartosz Wyżykowski

Partner, Radca prawny, DLK Legal Korus

Monika Macura

Monika Macura

Radca Prawny, Kancelaria Macura

Kamil Prokopowicz

Kamil Prokopowicz

Associate, RSP Legal

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij