Windykacja w świetle zmian prawnych i praktycznych problemów

Grupa tematyczna: Grupy kapitałowe, Finanse

Tagi: dochodzenie roszczeń | należności | KPC | windykacja

Data: 05-06.02.2020r.

Cena:
2795 zł/os. > 10.01-06.02.2020

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Zmiany w KPC z uwzględnieniem zmian w zakresie EPU

Marcin Maruszczak

Marcin Maruszczak

11:00

Przerwa kawowa

11:30

Koniec domniemania doręczenia i rola komornika przy doręczeniu pozwu

 • Koszty doręczeń pism procesowych za pośrednictwem komornika
 • Komornik jako doręczyciel pism procesowych i jego kompetencje w tym zakresie
 • Ustalenie miejsca zamieszkania pozwanego po bezskutecznej próbie doręczenia
 • Przypadki umorzenia lub zawieszenia postępowania
 • Projekt e-doręczeń
Marcin Maruszczak

Marcin Maruszczak

Beata Rusin

Beata Rusin

13:00

Przerwa na lunch

14:00

Efektywna windykacja w obliczu zmian rynkowo - prawnych

Katarzyna Mikołajczyk

Katarzyna Mikołajczyk

15:00

Trendy technologiczne w windykacji, praktyka MSP i wierzycieli masowych

 • Automatyzacja procesów i ich wpływ na efektywność działań
 • Dostępne narzędzia i jak z nich skutecznie korzystać
 • Opłacalność procesu sądowego vs windykacja polubowna
Mateusz Jakóbiak

Mateusz Jakóbiak

Bogusław Bieda

Bogusław Bieda

16:00

Zakończenie I dnia

Copyright © MM Conferences S.A. 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym a dochodzenie roszczeń

 • Czy w Polsce można prowadzić skuteczne postępowanie egzekucyjne?
 • Ułatwienia dla wierzycieli w przypadku cesji wierzytelności
 • Obowiązek badania przedawnienia przez komornika
 • Ustawa o przeciwdziałaniu zatorom płatniczym – szansą dla wierzycieli?
11:00

Przerwa kawowa

11:30

Skuteczne pozyskiwanie danych o dłużniku

 • Metody dotarcia do dłużnika
Marek Krawczyk

Marek Krawczyk

13:00

Przerwa na lunch

14:00

RODO w windykacji w świetle orzeczeń polskich i europejskich

 • Podsumowanie pierwszego roku obowiązywania rozporządzenia
 • Kary za nieprzestrzeganie RODO w Polsce i Europie i praktyczne wnioski z nich płynące
 • Specyfika ochrony danych osobowych w toku windykacji roszczeń
 • RODO w windykacji na piątkę
dr Jan Prasałek

dr Jan Prasałek

15:00

Windykacja polubowna i mediacje przedsądowe

Wzrost znaczenia windykacji polubownej w dobie prodłużniczych zmian 

Joanna Ziętara

Joanna Ziętara

16:00

Zakończenie konferencji; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Copyright © MM Conferences S.A. 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Duża reforma procedury cywilnej i inne zmiany prawne zdecydowanie nie ułatwiają życia wierzycielom. Sporo zmian już teraz określanych jest mianem prodłużniczych. Jak odnaleźć się w nowej rzeczywistości prawnej? Jak prowadzić biznes i działalność windykacyjną i nie narażać się na nadmierne straty? Jak skutecznie dochodzić należności? Po odpowiedź na te i inne pytania zapraszamy na nasza konferencję. Poruszymy zarówno prawne jak i praktyczne aspekty dochodzenia roszczeń. Udział w wydarzeniu umożliwi Państwu wymianę doświadczeń oraz wskaże drogę jak przeprowadzić procedurę wdrożenia nowych rozwiązań we własnej firmie.

Główne zagadnienia:

 • Zmiany w KPC z uwzględnieniem zmian w zakresie EPU
 • Koniec domniemania doręczenia i rola komornika przy doręczeniu pozwu
 • Minimalizacja kosztów i opłacalność dochodzenia roszczeń
 • AI i trendy technologiczne w windykacji
 • Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym a dochodzenie roszczeń

Grupa docelowa:

Konferencja skierowana jest do działów windykacji i działów prawnych różnych branż, firm windykacyjnych, a także wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką.

Copyright © MM Conferences S.A. 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 09.01.2020 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 09.01.2020 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Windykacja w świetle zmian prawnych i praktycznych problemów „Konferencji” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Konferencji

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Konferencji wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 19.12.2019 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 09.01.2020 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 09.01.2020 r.

 3. Cena uczestnictwa w Konferencji obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Konferencji, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 04.02.2020 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Konferencji obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Konferencji;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Windykacja w świetle zmian prawnych i praktycznych problemów (dalej: „Konferencja”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Konferencja odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Konferencji i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Konferencji.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Konferencji i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Konferencji, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 09.01.2020 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 09.01.2020 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Konferencji, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Konferencja odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Konferencji.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Konferencja, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Konferencji o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Konferencji, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Konferencji.

 

Prowadzący

Mateusz Jakóbiak

Mateusz Jakóbiak

Członek Zarządu, Vindicat sp. z o.o.

Michał Kwieciński

Michał Kwieciński

Adwokat, Partner Zarządzający RK Legal

Marcin Maruszczak

Marcin Maruszczak

Radca Prawny, T – Mobile Polska S.A.

Marek Krawczyk

Marek Krawczyk

Dyrektor Departamentu Sprzedaży, Kancelaria Wierzytelności

Katarzyna Mikołajczyk

Katarzyna Mikołajczyk

Wiceprezes zarządu, Unlock MUD sp. z o.o.

dr Jan Prasałek

dr Jan Prasałek

Adwokat, RK RODO

Beata Rusin

Beata Rusin

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Żoliborza

Joanna Ziętara

Joanna Ziętara

Trener Biznesu

Bogusław Bieda

Bogusław Bieda

Prezes Zarządu, Vindicat.pl

Partnerzy

ZAUFALI NAM

email

ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER Wpisz swój adres email i Bądź na bieżąco z najnowszą ofertą dostępną na naszej stronie.Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, wysyłki informacji marketingowych, publikacji Pana/Pani wizerunku przez Administratora. Więcej
ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij