Wzajemne obowiązki, odpowiedzialność i relacje między TFI a depozytariuszami

Grupa tematyczna: Banki, Towarzystwa funduszy inwestycyjnych

Tagi: TFI | depozytariusz | bank | KNF | fundusze inwestycyjne

Data: 19-20.02.2024r.

Cena:
2995 zł/os. > 24.01-19.02.2024

Program

Dzień I
9:00

Rejestracja Uczestników

9:15

Aktualne otoczenie prawne TFI i depozytariuszy

 • Przegląd obowiązujących regulacji
 • Nowe wymogi dla uczestników rynku finansowego wynikające z tzw. Warzywniaka 
 • Realizacja obowiązków ustawowych w praktyce

Grzegorz Jaroszewicz
Kancelaria Matczuk Wieczorek i Wspólnicy

10:45

Przerwa

11:00

Nowe możliwości kontroli i nadzoru KNF nad TFI i depozytariuszem

 • Jak przygotować się do kontroli KNF?  
 • Powody nałożenia kar przez KNF w ostatnim czasie - przegląd 
 • Nowe uprawnienia KNF po wejściu w życie tzw. Warzywniaka

Michał Karwasiński

12:30

Przerwa

13:15

Umowy o współpracę TFI - depozytariusz: realizacja obowiązków umownych w praktyce

 • Obowiązki w relacji TFI - depozytariusz i ich prawidłowe realizowanie 
 • Przepływ informacji pomiędzy TFI a depozytariuszem
 • Współpraca i relacje między TFI a depozytariuszem

Jakub Szpringer
Kancelaria Karwasiński Szpringer i Wspólnicy

14:15

Przerwa

14:30

Zasady i procedury wyceny aktywów funduszy inwestycyjnych

 • Zasady i procedury wyceny aktywów funduszy inwestycyjnych z uwzględnieniem regulacji prawnych
 • Nieprawidłowości i nadużycia w zakresie wyceny funduszy inwestycyjnych

Krzysztof Michrowski
Makler papierów wartościowych, Biegły sądowy

15:30

Zakończenie I dnia

Rozwiń Zwiń
Dzień II
9:00

Rejestracja uczestników

9:15

Odpowiedzialność TFI i depozytariusza względem organów nadzorczych i inwestorów

 • Odpowiedzialność administracyjna TFI oraz depozytariusza - podstawy prawne i dotychczasowa praktyka nadzorcza
 • Sankcje administracyjne za naruszenia interesów uczestników
 • Odpowiedzialność TFI i depozytariusza względem inwestorów
 • Case study - przykłady naruszeń interesów uczestników funduszy
 • Najczęstsze podstawy roszczeń uczestników funduszy inwestycyjnych

Nikola Jadwiszczak-Niedbałka
Kancelaria KRWLEGAL

10:45

Przerwa

11:00

Spory na linii TFI - depozytariusz - inwestor

 • Konsekwencje nienależytego zarządzania funduszem przez TFI 
 • Problematyka nadzoru depozytariusza nad działaniami towarzystwa - case study
 • Czego najczęściej dotyczą spory z inwestorami?
 • Jakie są aktualne oczekiwania inwestorów? 
 • Omówienie orzecznictwa

Tomasz Jabłoński
Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka

Maciej Orkusz
Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka

12:30

Przerwa

13:15

Bank depozytariusz jako likwidator funduszu - proces likwidacji funduszy inwestycyjnych w ujęciu praktycznym

 • Niezbędne czynności likwidacyjne 
 • Procedura likwidacji funduszu otwartego i zamkniętego
 • Co w przypadku niewypłacalności funduszu?

Mikołaj Górny
Sadkowski i Wspólnicy

Kamil Ciupka
Sadkowski i Wspólnicy

14:45

Zakończenie II dnia

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


Zapraszamy do udziału w warsztatach, podczas których Eksperci skupią się na kluczowych aspektach współpracy między Towarzystwami Funduszy Inwestycyjnych a depozytariuszami. Prelegenci przedstawią ostatnie zmiany prawne, w tym te, które związane są z nadzorem KNF. Omówią praktyczne kwestie w zakresie relacji i obowiązków pomiędzy TFI a depozytariuszami. Poruszą także zagadnienia dotyczące sporów z inwestorami i odpowiedzialności instytucji względem organów nadzorczych i inwestorów. 

Główne zagadnienia:

 • Nowe wymogi dla uczestników rynku finansowego wynikające z tzw. Warzywniaka 
 • Nowe możliwości kontroli i nadzoru KNF nad TFI i depozytariuszem
 • Obowiązki w relacji TFI - depozytariusz i ich prawidłowe realizowanie 
 • Rodzaje odpowiedzialności TFI i depozytariusza względem inwestorów i KNF
 • Spory na linii TFI - depozytariusz - inwestor
 • Zasady i procedury wyceny aktywów funduszy inwestycyjnych z perspektywy TFI i depozytariuszy 

Grupa docelowa:

Do udziału w wydarzeniu serdecznie zapraszamy przede wszystkim przedstawicieli TFI i depozytariuszy, w szczególności z działów:

 • Prawnych
 • Finansowych
 • Powierniczych
 • Inwestycji
 • Funduszy
 • Compliance
 • Operacyjnych
 • Controllingu

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Aneta Ślepowrońska

Senior Manager
Knowledge Brokers Department
M: +48 535 900 812
e-mail: a.slepowronska@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Paulina Jaworska

Head of Department
Workshops Deparment
M: +48 535 300 442
e-mail: p.jaworska@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 14.12.2023 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 14.12.2023 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Wzajemne obowiązki, odpowiedzialność i relacje między TFI a depozytariuszami „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności od terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 2195 zł + 23% VAT do 14.12.2023 r.

  2. 2595 zł + 23% VAT do 23.01.2024 r.

  3. 2995 zł + 23% VAT po 23.01.2024 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 19.02.2024 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Wzajemne obowiązki, odpowiedzialność i relacje między TFI a depozytariuszami (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 14.12.2023 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 14.12.2023 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

Prowadzący

Jakub Szpringer

Jakub Szpringer

KSZ Smart Legal Karwasiński Szpringer i Wspólnicy

Nikola Jadwiszczak-Niedbałka

Nikola Jadwiszczak-Niedbałka

Radca prawny, KRWLEGAL

Tomasz Jabłoński

Tomasz Jabłoński

Consuel, Team Capital Markets and Financial Institutions Practice, Domański Zakrzewski Palinka Kancelaria Prawnicza

Grzegorz Jaroszewicz

Grzegorz Jaroszewicz

Counsel, Radca Prawny, Matczuk Wieczorek i Wspólnicy

Mikołaj Górny

Mikołaj Górny

Prawnik, Sadkowski i Wspólnicy

Kamil Ciupka

Kamil Ciupka

Specjalista, Sadkowski i Wspólnicy

Krzysztof Michrowski

Krzysztof Michrowski

Makler papierów wartościowych, Biegły sądowy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij