Zarządzanie finansami w Centrum Usług Wspólnych

Grupa tematyczna: Centrum usług wspólnych

Data: 24-25.04.2017r.

Cena:
2795 zł/os. > 28.03-27.04.2017

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Wycena usług w ramach CUW/SSC

 • Metody ustalania cen transferowych
 • Analiza danych porównawczych jako narzędzie weryfikacji cen transferowych
 • Kwestie problematyczne – na co szczególnie zwracać uwagę przy budowaniu cenników
 • Najczęściej popełniane błędy przy wycenianiu usług
 • Case study
Artur Gawiński

Artur Gawiński

11:00

Przerwa kawowa

11:30

Centralizacja procesów podatkowych na przykładzie VAT

 • Zalety i wady centralizacji procesu
 • Ocena dojrzałości i kompleksowa analiza procesu VAT
 • Znaczenie zarządzania wiedzą podatkową
 • Utrzymanie i rozwój scentralizowanego procesu
Dominik Arędzki

Dominik Arędzki

Natalia Szczecińska

Natalia Szczecińska

13:00

Przerwa na lunch

14:00

Pomiar procesów kluczem do efektywności kosztowej

 • Raportowanie KPI w procesach finansowych
 • Lean kluczem do optymalizacji kosztowej – praktyczne rozwiązania i scenariusze działań
Anna Kowalska

Anna Kowalska

Ewa Matraszek-Królikiewicz

Ewa Matraszek-Królikiewicz

Marta Zywicka

Marta Zywicka

15:30

Usprawnienia dotyczące rozliczeń kosztów w CUW/SSC

 • Skuteczne modele rozliczeń kosztów rzeczywistych
 • Efektywna alokacja kosztów – modele alokacji kosztów w CUW/SSC
 • Analiza kosztów i rentowności kontraktów usługowych
 • Case study
Elwira Pyk

Elwira Pyk

16:30

Zakończenie pierwszego dnia

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Konstrukcja umów na usługi CUW/SSC

 • Przykładowe karty usług świadczonych przez CUW/SSC
 • Obustronny zakres odpowiedzialności za naruszenie zapisów umów SLA i OLA
 • Case study
Marcin Serafin

Marcin Serafin

11:00

Przerwa kawowa

11:30

Nowoczesne metody usprawniania efektywności CUW/SSC

 • Nowe trendy w zwiększaniu efektywności SSC (lean, six sigma vs. robotyzacja, systemy zarządzania)
 • Usprawnianie systemów zarządania
 • Mierzalne rezultaty z wdrożenia systemów zarządzania - case study
Aleksandra Stelmach-Gryszka

Aleksandra Stelmach-Gryszka

13:00

Przerwa na lunch

14:00

Praktyczne aspekty zarządzania CUW/SSC – rola działu finansowego

 • Problematyczne aspekty zarządzania CUW/SSC
 • Usprawnienia controllingu
 • Optymalizacja planowania i raportowania

15:30

Zakończenie warsztatów; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Wycena usług w ramach CUW/SSC
 • Centralizacja procesów podatkowych na przykładzie VAT
 • Pomiar procesów kluczem do efektywności kosztowej
 • Usprawnienia dotyczące rozliczeń kosztów w CUW/SSC
 • Przykładowe karty usług świadczonych przez CUW/SSC
 • Nowoczesne metody usprawniania efektywności CUW/SSC
 • Praktyczne aspekty zarządzania CUW/SSC – rola działu finansowego

Dlaczego warto wziąć udział:

Centrum Usług Wspólnych stanowią doskonałe rozwiązanie dla prężnie rozwijających się Grup Kapitałowych. Centralizacja usług służy usprawnieniu i zwiększeniu wydajności prowadzonych działań, co w efekcie pozwala w przyjazny sposób dla firmy zoptymalizować wydatki. W odpowiedzi na dynamicznie zmieniające się trendy rynkowe, proponujemy Państwu udział w warsztacie, stanowiącym platformę na wymianę doświadczeń. Nasi Eksperci przedstawią Państwu skuteczne strategie zarządzania i podniesienia efektywności. Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, warsztat stanowić będzie platformę wymiany doświadczeń z rynku. Poruszone zostaną problematyczne kwestie związane z budowaniem cenników czy konstruowaniem umów na świadczenie usług. Nasi Eksperci udzielą Państwu cennych wskazówek, jak zwiększyć efektywność kosztową oraz jak skutesznie usprawnić zarządzanie finansami Centrum Usług Wspólnych.

Grupa docelowa:

Warsztaty dedykujemy przedstawicielom Centrów Usług Wspólnych, w szczególności:

 • Członkom Zarządu
 • Dyrektorom Finansowym
 • Dyrektorom Strategicznym i Operacyjnym
 • Departamentom Księgowości i Kontrolingu

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 27.03.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 27.03.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Zarządzanie finansami w Centrum Usług Wspólnych „Warsztacie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Warsztacie

 1. Warunkiem uczestnictwa w Warsztacie jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Warsztacie wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 14.03.2017 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 27.03.2017 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 27.03.2017 r.

 3. Cena uczestnictwa w Warsztacie obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Warsztatu, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 23.04.2017 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Zarządzanie finansami w Centrum Usług Wspólnych (dalej: „Warsztat”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Warsztat odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Warsztatu i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Warsztacie.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Warsztatu i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Warsztatu, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Warsztacie, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Warsztacie, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 27.03.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 27.03.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Warsztacie, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Warsztat odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Warsztacie.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Warsztat, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Warsztacie o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Warsztacie, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Warsztatu.

 

Prowadzący

Aleksandra Stelmach-Gryszka

Aleksandra Stelmach-Gryszka

Senior Manger, PwC

Anna Kowalska

Anna Kowalska

Senior Project Manager w Departamencie Transformacji Biznesowej, Infosys Poland

Artur Gawiński

Artur Gawiński

Doradca Podatkowy, Partner, Galt Tax

Dominik Arędzki

Dominik Arędzki

Global VAT Manager w Departamencie Podatowym (Tax Centre of Excellence), Infosys Poland

Elwira Pyk

Elwira Pyk

Akademia Leona Koźmińskiego

Ewa Matraszek-Królikiewicz

Ewa Matraszek-Królikiewicz

Starszy Manager, Infosys Poland

Marcin Serafin

Marcin Serafin

Partner, GRC Legal

Marta Zywicka

Marta Zywicka

Project Manager w Departamencie Transformacji Biznesowej, Infosys Poland

Natalia Szczecińska

Natalia Szczecińska

Senior VAT Team Lead w Departamencie Podatkowym (Tax Centre of Excellence), Infosys Poland

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij