Zwiększenie rentowności sprzedaży. Sprytna kalkulacja ofert, ciekawe systemy rabatowe i skuteczne negocjacje handlowe.

Grupa tematyczna: Marketing i sprzedaż, Project Management, Sprzedaż i obsługa Klienta

Data: 12-13.05.2020r.

Cena:
1395 zł/os. > 16.12-22.04.2020
1695 zł/os. > 23.04-13.05.2020

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Modele współpracy z klientami i rodzaje kontraktów handlowych

 • Główne typy kosztów rzutujące na rentowność współpracy
 • Typ biznesu klienta a struktura warunków handlowych
 • Rodzaje cen – detaliczna, cennikowa, hurtowa, promocyjna, net
 • Narzut, marża, zysk, kontrybucja – czym się różnią i jak rozmawiać o nich z klientem
 • Procent czy masa marży –co jest ważniejsze
11:00

Przerwa kawowa

11:15

Podstawowe elementy finansowe w relacjach handlowych

 • Na czym zarabia klient, co będzie negocjował i dlaczego
 • Podstawowe argumenty finansowe w rozmowach klientem
 • Czy termin płatności nic nie kosztuje? Co to jest kapitał pracujący
 • Jak skrócić termin płatności i poprawić wskaźnik DSO? – ważne elementy zapisów kontraktowych
13:00

Przerwa na lunch

14:00

Elementy ceny wpływające na finalną marżę – czyli jakie są rodzaje rabatów oraz kosztów współpracy z klientem i jak je kształtować?

 • Od ceny wyjściowej do ceny 4 x net
 • Rodzaje rabatów i sposoby ich wyliczania – procentowe, wartościowe, progowe, liniowe, od nadwyżki i inne
 • Kaskadowo czy sumarycznie, frontowe czy potransakcyjne czyli sposoby naliczania rabatów i ich wpływ na zyskowność współpracy
 • Rodzaje bonusów i inwestycji – zależne lub niezależne od obrotu
 • Inwestycje pozakontraktowe i ich wpływ na rentowność współpracy
 • Zapisy dodatkowe np. kary – na co zwracać uwagę, jak je negocjować i minimalizować ich negatywny wpływ na wynik finansowy na kontrahencie
16:00

Zakończenie szkolenia; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Struktura warunków

 • Modele warunków handlowych -korzyści dla firmy, korzyści dla klienta
 • Warunki liczone „od dołu” i „od góry” – gdzie jest pułapka?

Zarządzanie warunkami klientów

 • Suma warunków na kliencie -do czego jest potrzebna ta wiedza w firmie
 • Jak zarządzać warunkami na grupie klientów
 • Jak wyliczyć:
  • średnie warunki dla grupy klientów i do czego wykorzystać tę wiedzę?
  • marżę na projekcie, promocji, grupie produktów?
  • o ile więcej muszę sprzedać aby odrobić dodatkowy rabat promocyjny?
  • rentowność – czyli ile muszę sprzedać aby zarobić?
11:00

Przerwa kawowa

11:15

Negocjacje w praktyce

 • Negocjacje problemowe vs stanowiskowe –ćwiczenia praktyczne
 • Case negocjacyjny z zastosowaniem elementów matematyki biznesowej – ćwiczenia praktyczne zespołowe
13:00

Przerwa na lunch

14:00

Wskazówki praktyczne, wymiana doświadczeń i konsultacje z prowadzącym

 • Na co zwracać uwagę przy podpisywaniu kontraktów handlowych
 • Jak wprowadzić podwyżkę cennika
 • Warunki handlowe a konstrukcja cennika w dobie Internetu
 • Co to jest rachunek zysków i strat
 • Wpływ zwrotów produktów i ich utylizacji na rachunek zysków i strat
16:00

Zakończenie szkolenia; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Cel szkolenia

Uczestnicy szkolenia nauczą się jak efektywnie kalkulować oferty handlowe, zwiększać rentowność sprzedaży we współpracy z klientami oraz świadomie kształtować realizację celów fi­rmy poprzez zawierane kontrakty.

Nauczysz się

 • Jak unikać pułapek w kalkulacji ofert
 • Jak wyliczać koszty współpracy z klientem
 • Jak realizować swoje cele sprzedażowe poprzez negocjacje rabatów i bonusów
 • Jak negocjować korzystne kontrakty handlowe i roczne
 • Jak skrócić termin płatności z klientem

Przećwiczysz

 • Nowe metody kalkulacji rabatów i zasady ich stosowania
 • Negocjacje w praktyce -Jak bronić swojej oferty cenowej
 • Obliczanie opłacalności promocji handlowych
 • Jak negocjować inwestycje pozakontraktowe
 • Wyliczanie średnich warunków na grupie klientów

Otrzymasz

 • Konkretne wskazówki
 • Propozycje narzędzi do wykorzystania w praktyce
 • Praktyczne rozwiązania i tricki negocjacyjne z praktyki prowadzącego
 • Zestaw materiałów szkoleniowych
 • Materiały-niespodziankę po szkoleniu

Metodologia prowadzenia zajęć

 • Wiedza przekazana w przystępny sposób przez praktyka
 • Przykłady rozwiązań z biznesu
 • Ćwiczenia warsztatowe z wykorzystaniem kalkulatora

Szkolenie dedykowane osobom, które prowadzą negocjacje cen sprzedaży i warunków sprzedaży z klientami

 • Key Account Managerowie
 • National Account Managerowie
 • Dyrektorzy Sprzedaży
 • Product Managerowie
 • Pricing Managerowie
 • Specjaliści i asystenci i reprezentanci innych działów wspomagający działy sprzedaży

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 22.04.2020 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 22.04.2020 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Zwiększenie rentowności sprzedaży. Sprytna kalkulacja ofert, ciekawe systemy rabatowe i skuteczne negocjacje handlowe „Szkoleniu” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Szkoleniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Szkoleniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 395 zł + 23% VAT do 22.04.2020 r.

  2. 1 695 zł + 23% VAT po 22.04.2020 r.

 3. Cena uczestnictwa w Szkoleniu obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Szkolenia, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 11.05.2020 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Szkoleniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Szkolenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Zwiększenie rentowności sprzedaży. Sprytna kalkulacja ofert, ciekawe systemy rabatowe i skuteczne negocjacje handlowe (dalej: „Szkolenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Szkolenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Szkolenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Szkoleniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Szkolenia i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Szkolenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 22.04.2020 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 22.04.2020 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Szkoleniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Szkolenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Szkoleniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Szkolenie, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Szkoleniu o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Szkoleniu, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Szkolenia.

 

Prowadzący

Małgorzata Warda

Małgorzata Warda

Trener, HR Manager

Partnerzy

ZAUFALI NAM

email

ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER Wpisz swój adres email i Bądź na bieżąco z najnowszą ofertą dostępną na naszej stronie.Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, wysyłki informacji marketingowych, publikacji Pana/Pani wizerunku przez Administratora. Więcej
ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij