Aktualne wyzwania w zakresie AML

Grupa tematyczna: Instytucje Finansowe

Tagi: AML | KYC | CFT | UBO

Data: 24-25.04.2023r.

Cena:
3395 zł/os. > 07.04-25.04.2023

Program

Dzień I
8:45

Rejestracja Uczestników

9:00

Co przed nami, czyli projekt nowego pakietu unijnych regulacji - ,,AML Package”

 • Pakiet AML – co się na niego składa i jaki jest jego status?
 • Rozporządzenie AML – następca krajowej ustawy AML
 • VI Dyrektywa AML

dr Magdalena Jaczewska-Żurek
Taylor Wessing

Łukasz Szymański
Taylor Wessing

10:30

Przerwa

10:45

Rola i obowiązki AML Officera

 • Wytyczne EBA określające rolę i obowiązki AML Officerów
 • Stanowisko UKNF dotyczące AMLRO
 • Dobre praktyki w zakresie wypełniania obowiązków wynikających z ustawy AML/CFT
 • Jak dostosować regulacje wewnętrzne do wymogów regulatorów?

dr Michał Kaczmarski
Kaczmarski-Legal & Compliance Hub

12:15

Przerwa

13:00

Zdalny onboarding klienta

 • Zdalny onboarding w świetle wytycznych EBA
 • Obowiązki instytucji w ramach weryfikacji tożsamości klienta
 • Dobór odpowiednich narzędzi do zdalnego onboardingu
 • Poleganie na osobach trzecich i outsourcing w zakresie zdalnego onboardingu
 • Zdalny onboarding w świetle nadchodzących i spodziewanych regulacji

dr Bartosz Wyżykowski
DLK Legal

14:30

Przerwa

14:35

Problematyczne kwestie związane z weryfikacją klienta

 • Wideoweryfikacja klientów - stanowisko UKNF, problematyka
 • mObywatel jako dowód tożsamości
 • Systemy identyfikacji elektronicznej zgodnie z eIDAS
 • Weryfikacja tożsamości cudzoziemców

Andrzej Lanc
Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa

15:35

Zakończenie I dnia

Rozwiń Zwiń
Dzień II
8:45

Rejestracja Uczestników

9:00

Nowe technologie a procedury AML

 • Rozwiązania technologiczne wspierające procesy

Łukasz Łyczko
PwC Legal

Aleksander Wasiak
PwC Legal

10:00

Przerwa

10:15

Dostęp do informacji o beneficjentach rzeczywistych

 • Określenie UBO, analiza struktury własnościowej klienta
 • Proces pozyskiwania danych
 • Konsekwencje wyroku TSUE w sprawie publicznego dostępu do rejestru
 • Zasady przetwarzania informacji o UBO
 • Weryfikacja danych w CRBR 
 • Obowiązek przekazywania informacji o rozbieżnościach

Katarzyna Majer-Gębska
Sadkowski i Wspólnicy

11:45

Przerwa

12:00

Kontrole GIIF od A do Z

 • Relacja instytucji obowiązanej z GIIF - case study
 • Kontrole, decyzje, zalecenia 
 • Analiza kar i wniosków pokontrolnych

Michał Ćwiakowski
Kancelaria Gawroński & Partners

Marek Śliwiński
Kancelaria Gawroński & Partners

13:30

Przerwa

14:10

Odpowiedzialność za niedopełnienie obowiązków ustawowych dotyczących AML

 • Przebieg postępowania - współpraca instytucji z organami ścigania
 • Postępowanie a tajemnica bankowa i poufność informacji
 • Odpowiedzialność i sankcje kar

Michał Szałas,
Prokurator ds. gospodarczych

15:40

Zakończenie II dnia

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


Ostatnie lata przyniosły szereg zmian w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy. Jeszcze więcej zmian przed nami. Sporo dzieje się w legislacji na poziomie unijnym, wzmożone działania wymusza także obecna sytuacja społeczno-gospodarcza. Obowiązki wynikające z dostosowania się do wymogów stanowiły i w dalszym ciągu stanowią nie lada wyzwanie dla sektora finansowego, generując nowe niewiadome wynikające ze złożoności całego procesu. Zapraszamy Państwa na spotkanie podczas, którego omówione zostaną niedawne i planowane zmiany prawne oraz wszystkie problematyczne kwestie związane  z wypełnianiem obowiązków AML/CFT. 

Główne zagadnienia:

 • Nowy pakietu unijnych regulacji - ,,AML Package”
 • Rola i obowiązki AML Officera
 • Zdalny onboarding klienta
 • Problematyczne kwestie związane z weryfikacją klienta
 • Nowe technologie a procedury AML
 • Dostęp do informacji o beneficjentach rzeczywistych
 • Relacja instytucji obowiązanej z GIIF 
 • Odpowiedzialność za niedopełnienie obowiązków ustawowych dotyczących AML

Grupa docelowa:
Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli sektora finansowego, w szczególności z działów:

 • AML
 • KYC
 • CFT
 • Przeciwdziałania praniu pieniędzy
 • Przeciwdziałania przestępstwom i nadużyciom
 • Compliance
 • Audytu i kontroli wewnętrznej
 • Nadzoru
 • Ryzyka Operacyjnego
 • Kontrolingu
 • Monitoringu zgodności

Zapraszamy także wszystkie inne osoby zainteresowane tą tematyką.

Patronat medialnyKontakt w sprawie uczestnictwa:

Aneta Ślepowrońska

Manager
Knowledge Brokers Department
M: +48 535 900 812
e-mail: a.slepowronska@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Julianna Bukowska

Senior Project Manager
Workshops Department
M: +48 531000792
e-mail: j.bukowska@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 20.03.2023 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 20.03.2023 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Aktualne wyzwania w zakresie AML „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 2 595 zł + 23% VAT do 20.03.2023 r.

  2. 2 995 zł + 23% VAT do 6.04.2023 r.

  3. 3 395 zł + 23% VAT po 6.04.2023 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 24.04.2023 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Aktualne wyzwania w zakresie AML (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 20.03.2023 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 20.03.2023 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Łukasz Łyczko

Łukasz Łyczko

Radca Prawny, Senior Manager, PwC Legal

Łukasz Szymański

Łukasz Szymański

Partner w kancelarii Taylor Wessing

dr Bartosz Wyżykowski

dr Bartosz Wyżykowski

Partner, Radca prawny, DLK Legal Korus

Michał Ćwiakowski

Michał Ćwiakowski

Adwokat, Szef Praktyki Regulacji Bankowych i Finansowych, kancelaria Gawroński & Partners

Katarzyna Majer-Gębska

Katarzyna Majer-Gębska

Adwokat, Departament Prawa Rynku Kapitałowego, Sadkowski i Wspólnicy

Magdalena Jaczewska

Magdalena Jaczewska

Senior Associate w warszawskim biurze Taylor Wessing

dr Michał Kaczmarski

dr Michał Kaczmarski

Adwokat, Kaczmarski-Legal & Compliance Hub

Michał Szałas

Michał Szałas

Szałas | Legal | AML | Compliance

Aleksander Wasiak

Aleksander Wasiak

Senior Associate, aplikant radcowski, PwC Polska

Andrzej Lanc

Andrzej Lanc

AML Officer, Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa

Marek Śliwiński

Marek Śliwiński

Aplikant adwokacki, Associate, Kancelaria Gawroński & Partners

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij