Bezpieczeństwo płatności elektronicznych pod reżimem PSD II i nowych RTS

Grupa tematyczna: Banki

Data: 14-15.05.2018r.

Cena:
2795 zł/os. > 11.04-31.05.2018

Program

DZIEŃ 1
8:30

Rejestracja i poranna kawa

9:00

PSD2 i RTS w działalności dostawcy usług płatniczych: nawigacja przez regulację

 • opóźnienie implementacji PSD2 w Polsce oraz skutki dla banków  
 • nowi gracze na rynku płatności: third party providers (TPP)  
 • dostęp TPP do rachunku – API oraz screen scraping w PSD2 i RTS  
 • bank jako TPP? – przyszłość bankowości transakcyjnej 
Dr Zbigniew Długosz

Dr Zbigniew Długosz

10:15

Networking, przerwa kawowa

10:45

Bezpieczne świadczenie usług płatniczych przez banki przy udziale TPP zgodnie z Dyrektywą PSD2

 • rynek płatności w Polsce i UE
 • działalność third party providers (TPP) w świetle PSD2
 • standaryzacja i bezpieczeństwo jako kluczowy czynnik sukcesu nowych usług
Krzysztof Pycia

Krzysztof Pycia

11:45

Obowiązki dostawców usług płatniczych wobec organów nadzoru w zakresie zgłaszania poważnych incydentów operacyjnych i incydentów związanych z bezpieczeństwem

 • klasyfikacja incydentów
 • wytyczne EBA dot. raportowania poważnych incydentów
 • zgłaszanie poważnych incydentów a obowiązki związane ze zgłaszaniem naruszeń danych osobowych na gruncie RODO
dr Michał Synowiec

dr Michał Synowiec

13:00

Przerwa na lunch

14:00

Praktyczne aspekty wdrożenia PSD II

 • Podejście sektora usług finansowych do „direct access” i „screen scraping”
 • Wpływ okresów przejściowych na działalność banku
 • Zabezpieczenie interesów dostawcy rachunku – wybrane „case studies”
Łukasz Łyczko

Łukasz Łyczko

15:15

Zarządzanie ryzykiem nadużyć i fraudów pod reżimem PSD II

 • zarządzanie ryzykiem, w tym monitorowanie i analiza ryzyka (zarządzanie incydentami w kontekście ryzyka operacyjnego, ryzyko naruszenia bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa informatycznego)
 • szczegółowe rozwiązania służące wdrożeniu procedur oceny ryzyka bezpieczeństwa usług płatniczych – przykłady
 • bezpieczeństwo infrastruktury płatniczej
Rafał Wojciechowski

Rafał Wojciechowski

16:30

Zakończenie pierwszego dnia

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
8:30

Rejestracja i poranna kawa

9:00

Wymogi RTS dotyczące danych uwierzytelniających klienta usług płatniczych

 • zapewnienie poufności i bezpieczeństwa danych uwierzytelniających
 • stosowanie silnego uwierzytelnienia klienta
 • wyjątki od obowiązku stosowania silnego uwierzytelnienia klienta
Marcin Bieliński

Marcin Bieliński

10:15

Networking, przerwa kawowa

10:45

Transakcje nieautoryzowane w świetle polskiego orzecznictwa sądowego

 • prawna architektura zapobiegania transakcjom oszukańczym w świetle PSD II oraz UUP i RTS
 • prawne wyłączenia spod stosowania standardowych wymogów bezpieczeństwa w świetle PSD II i RTS
 • wiodące polskie orzecznictwo sądowe w zakresie transakcji nieautoryzowanych
Dariusz Gradzi

Dariusz Gradzi

Szymon Zych

Szymon Zych

12:00

Konsekwencje prawne niezapewnienia bezpieczeństwa transakcji na podstawie PSD II

 • nakazy i zakazy związane z bezpieczeństwem dotyczące pośredników w PSD2
 • odpowiedzialność za naruszenia obowiązków dotyczących bezpieczeństwa
 • ochrona konsumentów związana z bezpieczeństwem transakcji płatniczych na gruncie PSD2
Artur Piechocki

Artur Piechocki

13:00

Przerwa na lunch

14:00

Wykorzystanie rozwiązań Rozporządzeń eIDAS w bankowości

 • Silne uwierzytelnienie w EIDAS
 • Papperless w bankowości
 • Domniemania prawne związane z pieczęcią elektroniczną, doręczeniem elektronicznym
 • Wykorzystanie eDelivery do doręczeń
Prof. n. dr hab. Dariusz Szostek

Prof. n. dr hab. Dariusz Szostek

15:00

Nowe otoczenie branży FinTech – nowe możliwości, nowe wyzwania, kto wygra, czy będą przegrani?

 • nowe technologie na rynku usług płatniczych ( technologie transakcyjne w usługach finansowych, usługa inicjowania płatności, usługa dostępu do informacji o rachunku)
 • nowi gracze na rynku usług płatniczych ( MIP-y, dostawcy świadczący wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku)
Paweł Bułgaryn

Paweł Bułgaryn

16:30

Zakończenie konferencji; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • PSD II i RTS w działalności dostawcy usług płatniczych
 • Praktyczne aspekty wdrożenia PSD II
 • Zarządzanie ryzykiem nadużyć i fraudów pod reżimem PSD II
 • Konsekwencje prawne niezapewnienia bezpieczeństwa transakcji
 • Nowe otoczenie branży FinTech – nowe możliwości, nowe wyzwania

Dlaczego warto wziąć udział w warsztacie:

Rok 2018 będzie dla bankowości przełomowy z powodu wprowadzenia w życie kilku nowych ważnych regulacji prawnych. Unijne dyrektywy: PSD II, RODO czy MiFID II spowodują prawdziwą rewolucję w funkcjonowaniu polskiej bankowości. Szczególnie duże zmiany wymusza implementacja przepisów PSD II, które dają zupełnie nowe możliwości obsługi klientów, lecz także stawiają niespotykane wcześniej wyzwania związane z bezpieczeństwem transakcji i danych osobowych. PSD II ma ona na celu przede wszystkim podniesienie bezpieczeństwa transakcji bankowych oraz obniżenie ich kosztów. Opracowane w tym celu Regulacyjne Standardy Techniczne (RTS) mają dodatkowo doprowadzić do wzrostu innowacyjności bankowości elektronicznej. Konferencja będzie okazją do spotkania najwybitniejszych Ekspertów w Polsce, którzy omówią zagadnienia związane z bankowością mobilną oraz mobilnymi płatnościami takich jak bezpieczeństwo płatności elektronicznych i odpowiedzialność dostawców usług płatniczych w świetle dyrektywy PSD II. Prawne zarówno praktyczne podejście do tematu pozwoli na uzyskanie odpowiedzi na wszystkie pytania.

Grupa docelowa:

Warsztaty kierujemy do przedstawicieli sektora bankowego, w szczególności do kadry zarządzającej, dyrektorów, kierowników, specjalistów z następujących działów:

 • Przeciwdziałaniu nadużyć, oszustw, fraudów
 • Bankowości elektronicznej
 • Bezpieczeństwa
 • Bankowości Detalicznej, Transakcyjnej
 • Zarządzania produktami
 • Kart Płatniczych
 • Centrum usług płatniczych
 • Prawnego oraz Compliance

 

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 10.04.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 10.04.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Bezpieczeństwo płatności elektronicznych pod reżimem PSD II i nowych RTS „Konferencji” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Konferencji

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Konferencji wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 21.03.2018 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 10.04.2018 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 10.04.2018 r.

 3. Cena uczestnictwa w Konferencji obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Konferencji, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 13.05.2018 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Bezpieczeństwo płatności elektronicznych pod reżimem PSD II i nowych RTS (dalej: „Konferencja”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Konferencja odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Konferencji i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Konferencji.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Konferencji i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Konferencji, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 10.04.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 10.04.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Konferencji, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Konferencja odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Konferencji.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Konferencja, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Konferencji o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Konferencji, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Konferencji.

 

Prowadzący

Artur Piechocki

Artur Piechocki

Radca Prawny, Założyciel, Kancelaria APLAW

Dariusz Gradzi

Dariusz Gradzi

Adwokat, senior associate w DLK Legal

Dr Zbigniew Długosz

Dr Zbigniew Długosz

Radca Prawny, dLK Legal

Krzysztof Pycia

Krzysztof Pycia

Product Director, Blue Media S.A.

Marcin Bieliński

Marcin Bieliński

Radca prawny, Kancelaria Lewczuk Łyszczarek i Wspólnicy

dr Michał Synowiec

dr Michał Synowiec

Adwokat, Counsel, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Paweł Bułgaryn

Paweł Bułgaryn

Kierujący Zespołem Systemu Płatniczego, w Departamencie Rozwoju Rynku Finansowego w Ministerstwie Finansów

Prof. n. dr hab. Dariusz Szostek

Prof. n. dr hab. Dariusz Szostek

Partner, Szostek-Bar i Partnerzy Kancelaria Prawna

Rafał Wojciechowski

Rafał Wojciechowski

Adwokat, Szef Działu Prawa Rynku Kapitałowego, FILIPIAK BABICZ LEGAL

Szymon Zych

Szymon Zych

Partner, Adwokat, DLK Legal Korus

Łukasz Łyczko

Łukasz Łyczko

Radca Prawny, Senior Manager, PwC Legal

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij