Bezpieczeństwo płatności elektronicznych pod reżimem PSD II i nowych RTS

Grupa tematyczna:
Banki

Data: 14-15.05.2018 r.

Cena: 1995 zł/os.

Program

DZIEŃ 1
8:30

Rejestracja i poranna kawa

9:00
av

Dr
Zbigniew
Długosz

PSD2 i RTS w działalności dostawcy usług płatniczych: nawigacja przez regulację

10:15

Networking, przerwa kawowa

10:45
av

Krzysztof
Pycia

Bezpieczne świadczenie usług płatniczych przez banki przy udziale TPP zgodnie z Dyrektywą PSD2

11:45
av

Michał
Synowiec

Obowiązki dostawców usług płatniczych wobec organów nadzoru w zakresie zgłaszania poważnych incydentów operacyjnych i incydentów związanych z bezpieczeństwem

13:00

Przerwa na lunch

14:00
av

Łukasz
Łyczko

Praktyczne aspekty wdrożenia PSD II

15:15
av

Rafał
Wojciechowski

Zarządzanie ryzykiem nadużyć i fraudów pod reżimem PSD II

16:30

Zakończenie pierwszego dnia

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
8:30

Rejestracja i poranna kawa

9:00
av

Marcin
Bieliński

Wymogi RTS dotyczące danych uwierzytelniających klienta usług płatniczych

10:15

Networking, przerwa kawowa

10:45
av

Dariusz
Gradzi

av

Szymon
Zych

Transakcje nieautoryzowane w świetle polskiego orzecznictwa sądowego

12:00
av

Artur
Piechocki

Konsekwencje prawne niezapewnienia bezpieczeństwa transakcji na podstawie PSD II

13:00

Przerwa na lunch

14:00
av

Prof.
Dariusz
Szostek

Rozporządzenie eIDAS a Dyrektywa PSD II

15:00
av

Paweł
Bułgaryn

Nowe otoczenie branży FinTech – nowe możliwości, nowe wyzwania, kto wygra, czy będą przegrani?

16:30

Zakończenie konferencji; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • PSD II i RTS w działalności dostawcy usług płatniczych
 • Praktyczne aspekty wdrożenia PSD II
 • Zarządzanie ryzykiem nadużyć i fraudów pod reżimem PSD II
 • Konsekwencje prawne niezapewnienia bezpieczeństwa transakcji
 • Nowe otoczenie branży FinTech – nowe możliwości, nowe wyzwania

Dlaczego warto wziąć udział w warsztacie:

Rok 2018 będzie dla bankowości przełomowy z powodu wprowadzenia w życie kilku nowych ważnych regulacji prawnych. Unijne dyrektywy: PSD II, RODO czy MiFID II spowodują prawdziwą rewolucję w funkcjonowaniu polskiej bankowości. Szczególnie duże zmiany wymusza implementacja przepisów PSD II, które dają zupełnie nowe możliwości obsługi klientów, lecz także stawiają niespotykane wcześniej wyzwania związane z bezpieczeństwem transakcji i danych osobowych. PSD II ma ona na celu przede wszystkim podniesienie bezpieczeństwa transakcji bankowych oraz obniżenie ich kosztów. Opracowane w tym celu Regulacyjne Standardy Techniczne (RTS) mają dodatkowo doprowadzić do wzrostu innowacyjności bankowości elektronicznej. Konferencja będzie okazją do spotkania najwybitniejszych Ekspertów w Polsce, którzy omówią zagadnienia związane z bankowością mobilną oraz mobilnymi płatnościami takich jak bezpieczeństwo płatności elektronicznych i odpowiedzialność dostawców usług płatniczych w świetle dyrektywy PSD II. Prawne zarówno praktyczne podejście do tematu pozwoli na uzyskanie odpowiedzi na wszystkie pytania.

Grupa docelowa:

Warsztaty kierujemy do przedstawicieli sektora bankowego, w szczególności do kadry zarządzającej, dyrektorów, kierowników, specjalistów z następujących działów:

 • Przeciwdziałaniu nadużyć, oszustw, fraudów
 • Bankowości elektronicznej
 • Bezpieczeństwa
 • Bankowości Detalicznej, Transakcyjnej
 • Zarządzania produktami
 • Kart Płatniczych
 • Centrum usług płatniczych
 • Prawnego oraz Compliance

 

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 10.04.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 10.04.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Bezpieczeństwo płatności elektronicznych pod reżimem PSD II i nowych RTS „Konferencji” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Konferencji

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Konferencji wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 21.03.2018 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 10.04.2018 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 10.04.2018 r.

 3. Cena uczestnictwa w Konferencji obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Konferencji, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 13.05.2018 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Bezpieczeństwo płatności elektronicznych pod reżimem PSD II i nowych RTS (dalej: „Konferencja”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Konferencja odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Konferencji i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Konferencji.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Konferencji i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Konferencji, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 10.04.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 10.04.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Konferencji, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Konferencja odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Konferencji.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Konferencja, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Konferencji o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Konferencji, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Konferencji.

 

Prowadzący

avatar

Dariusz Gradzi

Adwokat, Partner, AKGK Kancelaria Adwokaci Kostański Gradzi Kuczara

avatar

Dr Zbigniew Długosz

Radca Prawny, dLK Legal

avatar

Łukasz Łyczko

Radca Prawny, PwC Legal

avatar

Prof. Dariusz Szostek

Partner, Szostek-Bar i Partnerzy Kancelaria Prawna

avatar

Rafał Wojciechowski

Adwokat, Dyrektor Działu Prawa Rynku Kapitałowego, Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy

avatar

Szymon Zych

Aplikant adwokacki, AKGK Adwokaci Kostański Gradzi Kuczara

avatar

Krzysztof Pycia

Dyrektor Departamentu Produktów Mobilnych i Tożsamości Cyfrowej, Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. (KIR)

avatar

Artur Piechocki

Radca prawny, Kancelaria APLaw

avatar

Paweł Bułgaryn

Kierujący Zespołem Systemu Płatniczego, w Departamencie Rozwoju Rynku Finansowego w Ministerstwie Finansów

avatar

Michał Synowiec

Młodszy Prawnik, Traple Konarski Podrecki & Partners

avatar

Marcin Bieliński

Radca Prawny, Idea Bank

Partnerzy