Cloud computing i outsourcing w sektorze finansowym - wyzwania prawne i praktyczne

Grupa tematyczna: IT i nowe technologie, Prawo, Instytucje Finansowe

Tagi: Chmura | Outsourcing | EBA | KNF | AI | cloud computing | DORA

Data: 21-22.09.2022r.

Cena:
2995 zł/os. > 20.08-22.09.2022

Program

Dzień I
9:00

Rejestracja uczestników

9:15

Stosowanie outsourcingu w sektorze finansowym zgodnie z wymaganiami regulacyjnymi i standardami branżowymi

 • Wytyczne EBA w sprawie outsourcingu
 • Outsourcing chmurowy według Komunikatu Chmurowego KNF
 • Standard PolishCloud 2.0

Szymon Ciach
Kochański & Partners

10:45

Przerwa

11:00

Umowy outsourcingowe IT - dobre praktyki, standardy rynkowe, case study

 • Niezbędna dokumentacja w celu zawarcia umowy - zakres, odpowiedzialność, klauzula poufności, zapisy rozstrzygania sporów
 • Negocjacja umów - jak to robić prawidłowo?
 • Exit plan - strategie rozwiązywania umów
 • Kary umowne
 • Bezpieczeństwo oraz zapewnienie ciągłości świadczenia usług w kontekście wojny w Ukrainie oraz sankcji

Piotr Nepelski
Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

12:30

Przerwa

13:15

Wpływ zmian prawnych na instytucje finansowe oraz dostawców usług chmurowych

 • Rozporządzenie DORA i jej praktyczny wpływ na relacje pomiędzy bankiem a usługodawcą - obowiązki i odpowiedzialność stron
 • Zawieranie umów zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia DORA
 • Aktualny status prawny nowelizacji prawa bankowego

dr Krzysztof Korus
DLK Legal

14:15

Przerwa

14:30

Outsourcing chmury w organizacji a kontrola UKNF - case study

 • Modelowe przygotowanie procesu dla usług chmurowych z poziomu organizacji i konkretnego wdrożenia
 • Kluczowe zagadnienia wymagające weryfikacji w ramach audytu powdrożeniowego projektu cloud
 • Case studies

Łukasz Łyczko
PwC Legal

Weronika Wojturska
PwC Legal

15:30

Zakończenie I dnia

Rozwiń Zwiń
Dzień II
9:00

Rejestracja uczestników

9:15

Kluczowe aspekty powierzania czynności związanych z chmurą obliczeniową

 • Due diligence dostawcy rozwiązań
 • Zakres informacji oraz odpowiedzialności w łańcuchu outsourcingowym
 • Procesy kontroli bezpieczeństwa danych

Piotr Filipowski
Maruta Wachta

10:45

Przerwa

11:00

Rozwój rozwiązań chmurowych

 • Modele usług chmurowych - usprawnienie możliwości
 • Cloud native - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa danych
 • DevOps w organizacji - zalety pracy wspólnej i zwiększenie wydajności poprzez automatyzacje z wykorzystaniem usług Chmurowych

Piotr Rogala
Nordcloud

12:00

Przerwa

12:45

Potencjał stosowania technologii AI

 • Automatyzacja procesów z wykorzystaniem Sztucznej Inteligencji
 • Kognitywne przetwarzanie danych z zastosowaniem techniki deep learning

Marta Gasik
Microsoft

13:45

Przerwa

14:00

Zabezpieczenia związane z cyberbezpieczeństwem

 • Ocena ryzyka oraz metody ich eliminacji
 • Środki techniczne, programy oraz kryptografia zabezpieczające dane instytucji
 • Kopia bezpieczeństwa jako utrzymanie działalności firmy
 • Zabezpieczenia biometryczne i ryzyko przestępczości z nimi związanymi

Maciej Leszczak
Exclusive Networks Poland S.A.

15:15

Zakończenie II dnia

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Zapraszamy Państwa na warsztaty, podczas których Eksperci przedstawią prawną oraz praktyczną problematykę cloud computingu oraz outsourcingu IT w instytucjach finansowych. Szereg zmian legislacyjnych tworzy wiele wątpliwości, prelegenci wyjaśnią wszelkie niejasności podczas prelekcji z wykorzystaniem case study. Dowiedzą się Państwo, jakie są kluczowe aspekty powierzania czynności usługodawcom chmurowym oraz jak prawidłowo konstruować umowy pomiędzy instytucją a dostawcą usług. Podczas praktycznej części warsztatów zostanie przedstawiony Państwu rozwój i zastosowanie rozwiązań chmurowych, potencjał AI, a także metody oceny ryzyka związanego z cyberbezpieczeństwem.

Główne zagadnienia:

 • Outsourcing chmurowy według Komunikatu Chmurowego KNF
 • Rozporządzenie DORA i jej praktyczny wpływ na relacje pomiędzy bankiem a usługodawcą - obowiązki i odpowiedzialność stron
 • Aktualny status prawny nowelizacji prawa bankowego
 • Due diligence dostawcy rozwiązań
 • Modele usług chmurowych - usprawnienie możliwości
 • Zaawansowana analityka dzięki oprogramowaniu SAS - jakie daje możliwości?

Grupa docelowa:
Do udziału w wydarzeniu serdecznie zapraszamy przedstawicieli instytucji finansowych, instytucji płatniczych, dostawców usług outsourcingowych, a w szczególności pracowników działów:

 • Outsourcing
 • It
 • Prawnego
 • Bezpieczeństwa
 • Operacyjnego
 • Zarządzania ryzykiem
 • Zarządzania ciągłością działania
 • Kontrolingu
 • Compliance
 • Informatyki

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Aneta Ślepowrońska

Manager
Knowledge Brokers Department
M: +48 535 900 812
e-mail: a.slepowronska@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Weronika Mikulska

Junior Project Manager
Conferences Department
M: +48 792 000 341
e-mail: w.mikulska@mmcpolska.pl

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 19.08.2022 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 19.08.2022 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Cloud computing i outsourcing w sektorze finansowym - wyzwania prawne i praktyczne „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 2 195 zł + 23% VAT do 13.07.2022 r.

  2. 2 595 zł + 23% VAT do 19.08.2022 r.

  3. 2 995 zł + 23% VAT po 19.08.2022 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 21.09.2022 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Cloud computing i outsourcing w sektorze finansowym - wyzwania prawne i praktyczne (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 19.08.2022 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 19.08.2022 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

dr Krzysztof Korus

dr Krzysztof Korus

Partner, Radca prawny, DLK Legal Korus

Szymon Ciach

Szymon Ciach

Counsel, Osborne Clarke

Maciej Leszczak

Maciej Leszczak

System Engineer, Exclusive Networks Poland S.A.

Piotr Nepelski

Piotr Nepelski

Radca prawny, Senior Associate, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Piotr Rogala

Piotr Rogala

Senior Azure Cloud Architect Lead, Nordcloud

Łukasz Łyczko

Łukasz Łyczko

Radca Prawny, Senior Manager, PwC Legal

Weronika Wojturska

Weronika Wojturska

Associate, PwC Legal, doktorantka i kierowniczka projektów badawczych na Uniwersytecie Warszawskim

Marta Gasik

Marta Gasik

Data Center Launch Lead, Business Strategy Manager, Microsoft

Piotr Filipowski

Piotr Filipowski

Managing Associate, Zespół prawa nowych technologii, WKB Lawyers

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij