Compliance w sektorze energetycznym - zarządzanie ryzykiem regulacyjnym w organizacji

Grupa tematyczna: Energetyka, Paliwa i gaz, Ciepłownictwo

Tagi: compliance | zgodność | AML | UOPZ | KSH

Data: 30-01.12.2022r.

Cena:
2795 zł/os. > 11.11-01.12.2022

Program

Dzień I
9:00

Rejestracja Uczestników

9:15

Praktyczne podejście do wdrożenia systemu compliance w organizacji

 • Etapy wdrożenia systemu Compliance
 • Warunki udanego wdrożenia systemu Compliance
 • Jak nie wdrażać systemu Compliance
 • Korzyści związane z wdrożeniem systemu Compliance
 • Cykl Deminga – wdrożenie Systemu Compliance to dopiero początek

Paweł Bronisław Ludwiczak
Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Ludwiczak

10:30

Przerwa

10:45

Rola i zakres zadań komórki compliance w organizacji

 • Rola i odpowiedzialność komórki compliance
 • Relacje komórki compliance z innymi działami
 • Dobre praktyki compliance w przedsiębiorstwie energetycznym
 • Zgłaszanie naruszeń i postępowania wyjaśniające jako część systemu compliance

Radosław Lewandowski
PKP Energetyka

12:00

Przerwa

12:45

Obowiązki przedsiębiorstw wynikające z ustawy AML

 • Ryzyka na podstawie ustawy AML
 • Weryfikacja kontrahentów - listy sankcyjne

Michał Marek Kowalski
LEX PERFECTUM Kancelaria Prawno - Podatkowa

13:45

Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

 • Planowane zmiany zgodnie z projektem ustawy
 • Utworzenie nowych procedur, obieg informacji, zgłaszanie nieprawidłowości i reagowanie
 • Ochrona przed karami

Julia Besz
Kancelaria DZP

14:50

Przerwa

15:00

Technologie w realizacji funkcji compliance. Optymalizacja i automatyzacja procesów

 • Systemy wspierające działania compliance w organizacji
 • Jak wybrać i wdrożyć odpowiednie narzędzia?

Oskar Filipowski
Polpharma S.A.

16:00

Zakończenie I dnia

Rozwiń Zwiń
Dzień II
9:15

Rejestracja Uczestników

9:30

Zarządzanie zgodnością w przedsiębiorstwie energetycznym - kluczowe regulacje i ryzyka compliance dotyczące sektora

 • Wytyczne ESMA dotyczące funkcjonowania jednostki compliance
 • Zgodność działalności przedsiębiorstwa energetycznego z REMIT, EMIR, MIFID II
 • Wymogi wynikające z ustawy o giełdach towarowych oraz regulaminów TGE
 • Kontrola transakcji w przedsiębiorstwie energetycznym

Aleksandra Czopik-Barecka
ilawenergy.pl

11:00

Przerwa

11:15

Istotne zmiany dla działów compliance wynikające z nowelizacji Kodeksu spółek handlowych

 • Funkcjonowanie działu compliance w grupie spółek z sektora energetycznego
 • Nowe prawo holdingowe - wyzwania regulacyjne dla komórki compliance
 • Obowiązki sprawozdawcze i odpowiedzialność przed Radą Nadzorczą
 • Nowe zasady odpowiedzialności członków zarządu i rad nadzorczych według business judgment rule

Marcin Ciemiński
Kancelaria Clifford Chance

Michał Magdziak
Kancelaria Clifford Chance

12:30

Przerwa

13:15

Przeciwdziałanie korupcji w zamówieniach publicznych

 • Korupcja w sektorze energetycznym w Polsce
 • Znamiona korupcji
 • Korupcja a powoływanie się na wpływy
 • Zmowy przetargowe
 • Zapobieganie korupcji i działania następcze

Jakub Znamierowski
Wardyński i Wspólnicy

Filip Rak
Wardyński i Wspólnicy

14:15

Identyfikacja i monitorowanie ryzyka compliance

 • Identyfikacja i monitorowanie zmian regulacyjnych
 • Monitorowanie ryzyka, rodzaje ryzyk, raportowanie
 • Zarządzanie incydentami

Paweł Pogorzelski
Clifford Chance

15:30

Zakończenie II dnia

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w warsztatach, w ramach których doświadczeni Eksperci udzielą praktycznych wskazówek na temat tego, jak prawidłowo wdrożyć system compliance w przedsiębiorstwie energetycznym oraz jak powinien on funkcjonować. Omówione zostaną najnowsze zmiany w Kodeksie spółek handlowych istotne z punktu widzenia komórki compliance, a także Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Dowiedzą się Państwo również jak efektywnie weryfikować kontrahentów na listach sankcyjnych oraz jak przeciwdziałać korupcji w zamówieniach publicznych.

Grupa docelowa:
Wydarzenie kierujemy do pracowników przedsiębiorstw z sektorów: energetycznego, gazowniczego, ciepłowniczego oraz branży paliwowej, a w szczególności z działów:

 • Nadzoru
 • Kontrolingu
 • Compliance
 • Audytu
 • Ryzyka
 • Prawnych.

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Aneta Ślepowrońska

Manager
Knowledge Brokers Department
M: +48 535 900 812
e-mail: a.slepowronska@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Julianna Bukowska

Senior Project Manager
Conferences Department
M: +48 534320075
e-mail: j.bukowska@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 25.10.2022 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 25.10.2022 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Compliance w sektorze energetycznym - zarządzanie ryzykiem regulacyjnym w organizacji „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 2 795 zł + 23% VAT

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 30.11.2022 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Compliance w sektorze energetycznym - zarządzanie ryzykiem regulacyjnym w organizacji (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 25.10.2022 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 25.10.2022 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Julia Besz

Julia Besz

Associate, Kancelaria DZP

Radosław Lewandowski

Radosław Lewandowski

Dyrektor Biura Zarządzania Ryzykiem i Regulacji, PKP Energetyka

Oskar Filipowski

Oskar Filipowski

Chief Compliance Officer, Polpharma S.A.

Jakub Znamierowski

Jakub Znamierowski

Adwokat, Wardyński i Wspólnicy

Filip Rak

Filip Rak

Adwokat, Wardyński i Wspólnicy

Marcin Ciemiński

Marcin Ciemiński

Adwokat, Partner w Departamencie Postępowań Spornych, Kancelaria Clifford Chance

Michał Magdziak

Michał Magdziak

Adwokat, senior associate, Kancelaria Clifford Chance

Paweł Pogorzelski

Paweł Pogorzelski

Adwokat, Counsel w Departamencie Postępowań Spornych kancelarii Clifford Chance

 Michał Marek Kowalski

Michał Marek Kowalski

Doradca Podatkowy, LEX PERFECTUM Kancelaria Prawno - Podatkowa

Paweł Bronisław Ludwiczak

Paweł Bronisław Ludwiczak

Radca prawny, Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Ludwiczak

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij