Controlling, analizy finansowe i planowanie strategiczne w Grupie Kapitałowej

Grupa tematyczna: Grupy kapitałowe, Finanse, Controlling

Data: 15-16.02.2021r.

Cena:
2395 zł/os. > 16.01-16.02.2021

Program

Dzień I
8:45

Rejestracja uczestników

9:00

Controlling strategiczny i aspekt finansowy w planowaniu strategicznym

 • Controlling strategiczny jako jedno z najefektywniejszych narzędzi zarządzania
 • Zasady tworzenia planów strategicznych/długoterminowych
 • Monitorowanie osiągania celów i realizacji planów strategicznych
 • Koncepcje i modele wykorzystywane w controlingu strategicznym i do tworzenia planów strategicznych

Paweł Młyński
Gekko advisoryNOW

10:30

Planowanie strategiczne: informacja zarządcza, jakość danych, podejmowanie decyzji strategicznych

 • Informacja zarządcza w Grupie Kapitałowej
 • Wiarygodność, jakość danych zarządczych, strategicznych
 • Łączenie danych finansowych i operacyjnych
 • Cele strategiczne i priorytety w zakresie prognozy finansowej
 • Kontrola finansowa: wskaźniki wyników finansowych, elastyczny budżet

Piotr Janczyk
Bilander Group

11:45

Odpowiedzialność członka zarządu, dyrektora finansowego oraz księgowego w zakresie finansów w Grupie Kapitałowej

 • Odpowiedzialność za prawidłowe zrealizowanie sprawozdania finansowego
 • Odpowiedzialność za zaległości podatkowe spółek kapitałowych
  • Jak i czy można uwolnić się od odpowiedzialności?
  • Ochrona w Tarczy Antykryzysowej za zaległości podatkowe, które powstały w okresie epidemii

Adam Kocemba
Kancelaria Chmielniak Adwokaci

13:00

Przerwa na lunch

13:45

Controlling jako narzędzie zarządzania Grupą Kapitałową

 • Efektywny controlling w różnych rodzajach Grup Kapitałowych
 • Raporty controllingowe
 • Kalkulacja oraz analizy rentowności zasobów w controllingu 
 • Koszty operacyjne, zarządzanie aktywami

Marek Rulak
Codec Polska

15:00

Zakończenie I dnia warsztatów

Rozwiń Zwiń
Dzień II
9:15

Rejestracja uczestników

9:30

Automatyzacja procesu sprawozdawczości skonsolidowanej w Grupach Kapitałowych

 • Różnorodność danych wejściowych do konsolidacji
 • Transakcje wewnątrzgrupowe: ewidencja, uzgodnienia, eliminacje
 • Konsolidacja statutowa i zarządcza – razem czy osobno?
 • Wielowymiarowa EBITDA w Grupie Kapitałowej
 • Automatyzacja konsolidacji zarządczej i statutowej – case studies

Adam Kucharski
Kucharscy Consulting

11:15

Określanie kondycji finansowej firmy – metody pomiaru

 • Wskaźniki: płynności, zadłużenia, aktywności, efektywności
 • Analizy rentowności
 • Badania efektywności: analiza gospodarowania majątkiem w firmie
 • Wskaźniki rynkowe w analizie kondycji finansowej spółki

Dariusz Stronka
DCF Dotacje - Consulting - Finanse

12:30

Przerwa na lunch

13:15

Nowe ryzyka dla podatkowej grupy kapitałowej

 • Wprowadzenie obowiązku publikowania informacji nt. strategii podatkowych firm: zakres i sposób raportowania o strategii podatkowej
 • Kontrole podatkowe i celno-skarbowe w 2021 r.

Wojciech Pławiak
LITIGATO Kancelaria Prawno-Podatkowa Wojciech Pławiak

14:30

Zakończenie II dnia warsztatów

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


Zapraszamy na wydarzenie, podczas którego nasi Eksperci przedstawią, jak skutecznie kontrolować koszty w spółkach zależnych, jak dobrze wykonać analizy finansowe, jakie są dostępne modele i koncepcje wykorzystywane w controllingu strategicznym. W trakcie warsztatu Prelegenci omówią jak w czasach pandemii wygląda odpowiedzialność członka zarządu, dyrektora finansowego oraz księgowego za zrealizowanie sprawozdania finansowego oraz zaległości podatkowe. Poruszą kwestie kalkulacji oraz analizy rentowności zasobów, jak również prawidłowe zrealizowanie raportów controllingowych. Przedstawiciele firm i kancelarii omówią także automatyzację procesu sprawozdawczości w GK, określanie kondycji finansowej firmy, a także nowe ryzyka dla podatkowej grupy kapitałowej (nowe przepisy i kontrole podatkowe i celno-skarbowe w 2021 r.).

Główne zagadnienia:

 • Koncepcje i modele wykorzystywane w kontrolingu strategicznym i do tworzenia planów strategicznych
 • Sprawozdania finansowe spółek w ramach Grupy Kapitałowej – sporządzanie sprawozdań jednostkowych i skonsolidowanych
 • Odpowiedzialność za prawidłowe zrealizowanie sprawozdania finansowego oraz zaległości podatkowe spółek kapitałowych
 • Automatyzacja procesu sprawozdawczości skonsolidowanej w Grupach Kapitałowych
 • Określanie kondycji finansowej firmy – metody pomiaru: analiza gospodarowania majątkiem w firmie
 • Nowe ryzyka dla podatkowej grupy kapitałowej: nowy obowiązek publikowania informacji nt. strategii podatkowych firm, kontrole podatkowe i celno-skarbowe w 2021 r.

Grupa docelowa:
Warsztaty dedykowane są przede wszystkim przedstawicielom reprezentującym departamenty:

 • Controllingu
 • Finansów
 • Analiz i monitoringu
 • Planowania
 • Strategii

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Alicja Zadroga

Sales Director
Knowledge Brokers Department
M: +48 791 989 883
e-mail: a.zadroga@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Paulina Jaworska

Senior Project Manager
Conferences & Trainings Department
M: +48 535 300 442
e-mail: p.jaworska@mmcpolska.pl

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 15.01.2021 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 15.01.2021 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Controlling, analizy finansowe i planowanie strategiczne w Grupie Kapitałowej „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 18.12.2020 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT po 15.01.2021 r.

 3. Cena uczestnictwa w Wydarzeniu obejmuje prelekcje oraz materiały.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 15.02.2021 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Controlling, analizy finansowe i planowanie strategiczne w Grupie Kapitałowej (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 15.01.2021 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 15.01.2021 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Wojciech Pławiak

Wojciech Pławiak

LITIGATO Kancelaria Prawno-Podatkowa Wojciech Pławiak

Paweł Młyński

Paweł Młyński

Współzałożyciel, Partner, firma doradcza Gekko advisoryNOW

Marek Rulak

Marek Rulak

Business Development Manager, Codec Polska

Adam Kucharski

Adam Kucharski

Ekspert IT w obszarze systemów do konsolidacji finansowej, Kucharscy Consulting

Dariusz Stronka

Dariusz Stronka

Dyrektor Działu Finansowego, Prokurent, DCF Dotacje - Consulting - Finanse

Adam Kocemba

Adam Kocemba

Adwokat, Kancelaria Chmielniak Adwokaci

Piotr Janczyk

Piotr Janczyk

Partner i założyciel, Bilander Group

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij