Decyzje środowiskowe – praktyczne aspekty i nowe wyzwania dla inwestorów

Grupa tematyczna:
Energetyka, Przemysł, Branża budowlana

Data: 25-26.09.2017 r.

Cena: 1995 zł/os.

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30
av

Miłosz
Tomasik

av

Zbigniew
Kozłowski

Wpływ nowelizacji Ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie na postępowania przedsiębiorców

 • Zreformowana procedura oceny oddziaływania na środowisko
 • Najnowsze zmiany w Ustawie OOŚ dotyczące raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i karty informacyjnej przedsięwzięcia
 • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach po zmianach w prawie
 • Kary za nieprzestrzeganie warunków decyzji środowiskowych i perspektywa ich kwestionowania
11:00

Przerwa kawowa

11:30
av

Kornelia
Piela

av

Ewa
Rutkowska-Subocz

Regulacje dotyczące formalno-prawnego przygotowania inwestycji

 • Realizacja inwestycji mogącej znacząco oddziaływać na środowisko (w tym na obszarze Natura 2000) – ostatnie zmiany w prawie
 • Praktyczne aspekty związane z zanieczyszczeniem powierzchni ziemi w kontekście przygotowania i realizacji inwestycji, w tym pozyskania decyzji środowiskowej i decyzji remediacyjnej
 • Nowe prawo wodne w kontekście procesu inwestycyjnego, nowe obowiązki oraz ryzyka
 • Praktyczne aspekty prowadzenia procesu inwestycyjnego przy udziale NGO
13:00

Przerwa na lunch

14:00
av

Miłosz
Tomasik

av

Zbigniew
Kozłowski

Wodnoprawne uwarunkowania realizacji inwestycji

 • Transpozycja Ramowej Dyrektywy Wodnej a ocena oddziaływania na środowisko
 • Plany gospodarowania wodami na obszarze dorzecza a realizacji inwestycji
 • Ocena wodnoprawna jako nowy element przygotowania procesu inwestycyjnego
 • Zreformowany system opłat za korzystanie z usług wodnych jako istotny czynnik przy planowaniu inwestycji
15:30
av

Agnieszka
Skorupińska

Praktyczne aspekty udziału stron oraz organizacji ekologicznych w postępowaniu w sprawie wydania decyzji środowiskowych

 • Kiedy strony oraz organizacje ekologiczne mogą wziąć udział w postępowaniu?
 • Jakie uprawnienia mają strony i organizacje ekologiczne w postępowaniu?
 • Jak można się bronić przed wstrzymywaniem inwestycji przez uczestników postępowania?
 • Co zrobić aby uzyskać decyzję środowiskową bez zbędnej zwłoki?
16:30

Zakończenie pierwszego dnia

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30
av

Joanna Kwaśny-Krajewska

Praktyczne aspekty procesu uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 • W jaki sposób inwestor prawidłowo i sprawnie powinien złożyć wnioski planując realizację przedsięwzięcia ?
 • Które organy administracyjne są zobowiązane do wydania decyzji środowiskowych?
 • Jakie są wymagania oraz odpowiedzialność wobec osób składających dokumenty w celu przyznania decyzji środowiskowych ?
 • Możliwości i przypadki zmian decyzji środowiskowych
11:00

Przerwa kawowa

11:30
av

Dr
Sergiusz
Urban

Nowelizacja Kodeksu Postępowania Administracyjnego, a decyzje środowiskowe

 • Akty prawne wpływające na uzyskanie decyzji środowiskowych
 • Nowe uprawnienia dla inwestorów
 • Możliwość uzupełnienia lub sprostowania wydanej decyzji
 • Przeprowadzenie mediacji w celu wyjaśniania i rozważenia okoliczności faktycznych i prawnych spraw
13:00

Przerwa na lunch

14:00
av

Rafał
Odrobiński

Relacje pomiędzy Urzędami a Inwestorami – nowe prawa i obowiązki poszczególnych stron – panel dyskusyjny

15:30

Zakończenie warsztatów; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Wpływ nowelizacji Ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie na postępowania przedsiębiorców
 • Regulacje dotyczące formalno-prawnego przygotowania inwestycji
 • Wodnoprawne uwarunkowania realizacji inwestycji
 • Proces uzyskania decyzji środowiskowych
 • Nowelizacja Kodeksu Postępowania Administracyjnego, a decyzje środowiskowe
 • Relacje pomiędzy Urzędami a Inwestorami – nowe prawa i obowiązki poszczególnych stron – panel dyskusyjny

Dlaczego warto wziąć udział w warsztacie:

Nowelizacja Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, która weszła w życie w styczniu 2017 wprowadziła wiele istotnych modyfikacji w procesach inwestycyjnych w Polsce. Zmiany te odmieniają dotychczasowy kształt procedur oceny i uzgadniania środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych.
Na warsztacie poruszone zostaną kwestie związane z administracyjnymi karami pieniężnymi za nieprzestrzeganie warunków decyzji środowiskowych oraz jak się przed nimi ochronić, bądź też odwołać.

Analizie poddana będzie Ustawa o Prawie Wodnym, która wejdzie w życie do stycznia 2018 r. na decyzje środowiskowe. Eksperci opowiedzą o zmianach w Kodeksie postępowania administracyjnego KPA i ich wpływie na postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Uczestnictwo w warsztacie pomoże Państwu zdobyć praktyczną wiedzę, jak i również zaoszczędzić czas przy opracowaniu uzyskania decyzji, a co za tym idzie rozpoczęcia inwestycji. Celem warsztatu jest przedstawienie relacji pomiędzy Urzędami a Inwestorami.

Grupa docelowa:

Warsztat kierowany jest do osób odpowiedzialnych za uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji, a w szczególności do przedstawicieli działów ochrony środowiska, inwestycji i infrastruktury w firmach z sektora:

 • energetycznego
 • gazowniczego i naftowego
 • ciepłowniczego
 • przemysłowego
 • telekomunikacyjnego
 • transportu
 • budowlanego

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 23.08.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 23.08.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Decyzje środowiskowe – praktyczne aspekty i nowe wyzwania dla inwestorów „Warsztacie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Warsztacie

 1. Warunkiem uczestnictwa w Warsztacie jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Warsztacie wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 04.08.2017 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 23.08.2017 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 23.08.2017 r.

 3. Cena uczestnictwa w Warsztacie obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Warsztatu, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 24.09.2017 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Decyzje środowiskowe – praktyczne aspekty i nowe wyzwania dla inwestorów (dalej: „Warsztat”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Warsztat odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Warsztatu i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Warsztacie.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Warsztatu i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Warsztatu, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Warsztacie, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Warsztacie, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 23.08.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 23.08.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Warsztacie, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Warsztat odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Warsztacie.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Warsztat, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Warsztacie o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Warsztacie, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Warsztatu.

 

Prowadzący

avatar

Miłosz Tomasik

Radca Prawny, Senior Associate, Kancelaria K&L Gates

avatar

Zbigniew Kozłowski

Adwokat, of Counsel, Kancelaria K&L Gates

avatar

Kornelia Piela

Adwokat, Associate, Dentons

avatar

Agnieszka Skorupińska

Adwokat, Lider Praktyki Prawa Ochrony Środowiska, Kancelaria CMS

avatar

Joanna Kwaśny-Krajewska

Radca prawny, Joanna Kwaśny-Krajewska Kancelaria Radcy Prawnego

avatar

Ewa Rutkowska-Subocz

Partner, Radca prawny, Kancelaria DENTOS

avatar

Dr Sergiusz Urban

Doradca, Counsel, Kancelaria WKB Wierciński Kwieciński Baehr

avatar

Rafał Odrobiński

Dyrektor ds. ocen oddziaływania na środowisko, Eko-Efekt Sp. z o.o.

Partnerzy