Depozytariusz a TFI – wzajemne relacje, wycena aktywów, odpowiedzialność

Grupa tematyczna:
Banki, Towarzystwa funduszy inwestycyjnych

Data: 21-22.05.2018 r.

Cena: 1995 zł/os.

Program

DZIEŃ 1
8:30

Rejestracja i poranna kawa

8:50

Obowiązki depozytariusza i TFI

 • źródła obowiązków depozytariusza,
 • obowiązki depozytariusza
 • źródła obowiązków TFI (funduszy)
 • obowiązki TFI i funduszy
10:20

Przerwa kawowa

10:40

Współpraca pomiędzy TFI a depozytariuszem

 • przepływ informacji pomiędzy TFI a depozytariuszem
 • umowa o powierzenie funkcji depozytariusza – problematyczne elementy
 • usługi depozytariusza dla funduszy otwartych i zamkniętych
 • zakres nadzoru KNF, relacje pomiędzy TFI a depozytariuszem
12:40

Przerwa na lunch

13:30

Formalno-prawne aspekty działalności kontrolnej depozytariusza względem TFI i funduszy

 • analiza struktur spółek portfelowych – próba wskazania zakresu analizy dla nowych funduszy, dla funduszy istniejących w trakcie wejścia w życie nowych przepisów
 • weryfikacja zgodności działania funduszu ze statutem oraz uwzględnieniem interesów uczestników funduszu
 • konsekwencje podejścia look trough dla depozytariusza i funduszu
 • dochodzenie roszczeń przez depozytariusza – kogo może pozwać depozytariusz i w jakich sytuacjach
15:30

Wybrane podmioty związane z działalnością funduszy inwestycyjnych

 • rola agenta transferowego
 • domy maklerskie świadczące usługi depozytariusza
16:30

Zakończenie pierwszego dnia

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
8:30

Rejestracja i poranna kawa

8:50

Depozytariusz jako likwidator funduszu i jego rola w procesie likwidacji

 • obowiązki depozytariusza w przypadku likwidacji funduszu otwartego
 • obowiązki depozytariusza w przypadku likwidacji funduszu zamkniętego
 • sekwencja czynności likwidacyjnych
 • kontrola limitów inwestycyjnych
 • niewypłacalność funduszu inwestycyjnego
10:50

Przerwa kawowa

11:10

Odpowiedzialność depozytariusza

 • reżim odpowiedzialności
 • podstawa odpowiedzialności
 • skutki nienależytego wykonywania obowiązków powierniczych na gruncie prawa administracyjnego oraz cywilnego
 • kto i w jakiej sytuacji może pozwać depozytariusza?
12:40

Przerwa na lunch

13:30

Wycena aktywów funduszy inwestycyjnych z perspektywy depozytariusza

 • analiza struktur spółek portfelowych
 • metody określania jednostkowej ceny poszczególnych składników majątku
 • omówienie modeli stosowanych do wyceny aktywów
 • wycena: weryfikacja założeń, black box, limity tolerancji
15:00

Nowe ujawnienia w sprawozdaniach finansowych

 • informacje o wynagrodzeniach
 • dane dotyczące transakcji finansowych z użyciem papierów wartościowych
16:00

Zakończenie konferencji; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Współpraca pomiędzy TFI a depozytariuszem
 • Usługi depozytariusza dla funduszy otwartych i zamkniętych
 • Analiza struktur spółek portfelowych
 • Konsekwencje podejścia look trough dla depozytariusza i funduszu
 • Depozytariusz jako likwidator funduszu
 • Wycena aktywów funduszy inwestycyjnych z perspektywy depozytariusza

Dlaczego warto wziąć udział w konferencji:

W związku z wejściem w życie Ustawy o funduszach inwestycyjnych na styku towarzystw funduszy inwestycyjnych i depozytariuszy wciąż powstaje szereg zagadnień, które warto doprecyzować i skonfrontować z praktyką, która wykształciła się w tym zakresie. Podczas konferencji przedstawione zostaną zagadnienia z podziałem na wewnętrzne relacje, które zachodzą pomiędzy stronami.

Dzięki uczestnictwu w szkoleniu dowiedzą się Państwo m.in. o:

 • obowiązkach depozytariusza i ich wpływie na działalność TFI, a także o najczęściej popełnianych błędach popełnianych we współpracy,
 • wycenie aktywów funduszy inwestycyjnych z perspektywy depozytariusza,
 • tym w jaki sposób określić jednostkową cenę poszczególnych składników portfela,
 • weryfikacji zgodności działania funduszu z przepisami prawa lub ze statutem wraz z uwzględnieniem interesu uczestników funduszu.

Grupa docelowa:

Do uczestnictwa w konferencji zapraszamy zarówno depozytariuszy, jak i towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Szczególnie zapraszamy dyrektorów, kierowników oraz specjalistów z takich departamentów: powierniczych, compliance, finansowych, wyceny funduszy i operacyjnych.

 

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 17.04.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 17.04.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Depozytariusz a TFI – wzajemne relacje, wycena aktywów, odpowiedzialność „Konferencji” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Konferencji

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Konferencji wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 27.03.2018 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 17.04.2018 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 17.04.2018 r.

 3. Cena uczestnictwa w Konferencji obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Konferencji, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 20.05.2018 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Depozytariusz a TFI – wzajemne relacje, wycena aktywów, odpowiedzialność (dalej: „Konferencja”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Konferencja odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Konferencji i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Konferencji.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Konferencji i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Konferencji, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 17.04.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 17.04.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Konferencji, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Konferencja odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Konferencji.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Konferencja, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Konferencji o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Konferencji, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Konferencji.

 

Prowadzący

avatar

Justyna Czekaj

Radca Prawny, Akademia Compliance

avatar

Marcin Malinowski

Radca Prawny, Akademia Compliance

avatar

Julia Iwaszko

Adwokat, Just Comply

avatar

Marek Szpręga

Partner, HLB M2 Tax & Audit

Partnerzy